Tui Duah Klei Kpă Ênô – 26/5/2024

2031

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:20-21

Êlan kliăng: “Ñu bi êdah leh kơ ih, Ơ mnuih, ya jing jăk, leh anăn ya klei Yêhôwa mtă brei ih ngă. Jing klei ngă klei kpă leh anăn khăp klei pap, leh anăn êbat mbĭt hŏng Aê Diê ih hŏng klei luă gŭ” (Y-Mika 6:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Êlan 20 brei ƀuh si klei mdê plah wah mnuih mluk, mnuih knhâo? Ya klei brei drei duah čiăng ba klei mpŭ kơ pô, amĭ ama leh anăn bi guh kơang Anăn Khua Yang? Ya klei drei leh anăn anak čô brei mđing čiăng dưi mâo djăp mnơ̆ng dhơ̆ng leh anăn arăng mpŭ?

Klei Bi Hriêng 21:20 lač kơ phung hlăm sang knhâo “ngăn dŏ yuôm leh anăn êa prăi boh ôliwơ”. Mnơ̆ng yuôm bi hmô kơ ngăn drăp, ngăn drăp yuôm bhăn; leh anăn êa prăi boh ôliwơ bi hmô kơ klei kdrưh kơang, yuôm bhăn. Klei bi mdê hŏng phung knhâo, mnuih mluk “ƀơ̆ng hĕ” ngăn drăp. Boh blŭ “ƀơ̆ng hĕ mnơ̆ng ñu mâo” čiăng lač amâo dưi ư̆ ăn, khăp huă mnăm. Êlan anei mñă kơ bruă ngă kƀah klei bi mĭn hlăm bruă yua ngăn drăp, bi liê mung mang, kƀah klei ư̆ ăn atăt kơ klei ƀun ƀin kơ phung mluk.

Leh anăn, êlan 21 hưn ƀhĭ klĭ mnơ̆ng pah mni hlăm ai tiê phung tui duah klei kpă leh anăn klei pap jing mâo klei hdĭp, klei kpă ênô leh anăn klei mpŭ. Mnuih knhâo jing phung hdĭp tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô: “Jing klei ngă klei kpă leh anăn khăp klei pap, leh anăn êbat mbĭt hŏng Aê Diê ih hŏng klei luă gŭ” (Y-Mika 6:8). Tơdah hdĭp hlue si hnơ̆ng čuăn Khua Yang, phung thâo mĭn amâo djŏ knŏng dưi mâo klei mdrŏng sah kơ mnơ̆ng dhơ̆ng ôh ƀiădah lŏ mâo “klei hdĭp, klei kpă ênô, leh anăn klei arăng mpŭ” hlăm ai tiê.

Ala ƀuôn ƀrư̆ hruê mđĭ kơ ênoh yuôm mnơ̆ng dhơ̆ng, lu amĭ ama mđing đei kơ klei čiăng mnơ̆ng dhơ̆ng, gĭr mkăm pioh ngăn drăp kơ anak, ƀiădah lu blư̆ amâo bi liê ôh djŏ hnơ̆ng hlăm klei mtô anak hdĭp hlue si klei kpă ênô, thâo pap Khua Yang. Lu amĭ ama pioh ngăn drăp jih klei hdĭp ƀiădah anak čô bi liê leh ngăn drăp anăn hlăm ƀiă mnĭt mmông. Lu phung mda asei tui tiŏ klei mdrŏng sah hing ang mơ̆ng phung hlăm fim rup, phung kưt mmuiñ,…yua prăk mah hơăi mang, amâo tŭ dưn leh anăn lĕ hlăm nư klei, hlăm êlan soh čhuaih, ba klei hêñ kơ ñu pô leh anăn amĭ ama.

Čang hmăng grăp čô amĭ ama mđing kơ bruă rông ba anak čô hlue si hnơ̆ng čuăn Khua Yang hĭn kơ bruă mkiêt mkriêm ngăn prăk kơ anak. Mtô anak dlăng leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ, thâo ñĕ đuĕ kơ klei mplư hlăm klei hdĭp, thâo klei răng kriê, yua leh anăn bi liê ngăn drăp hlăm klei kpă ênô leh anăn thâo pap. Akâo kơ Khua Yang đru phung anak thâo huĭ mpŭ hŏng amĭ ama hlăm bruă gưt asăp djă pioh Klei Aê Diê Blŭ mtô, jih ai tiê mđĭ kyar knuih hdĭp phung đăo, amâo djŏ knŏng ba klei djăp ênŭm mnơ̆ng dhơ̆ng ôh ƀiădah lŏ ba klei mpŭ kơ amĭ ama leh anăn bi guh kơang Anăn Aê Diê.

Drei mđing duah klei kpă ênô leh anăn klei pap kơ grăp čô hlăm gŏ sang diih mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo hdĭp hlăm klei kpă ênô, klei pap Khua Yang. Akâo Ih đru kâo bi êdah klei hdơr knga kơ amĭ ama hlăm klei hdĭp čiang ba klei mpŭ kơ kâo pô, amĭ ama leh anăn bi guh kơang Anăn Khua Yang. Akâo kơ Ih brei kơ kâo klei thâo mĭn, gĭr hlăm bruă mtô anak čô leh anăn ênuk lŏ čuê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 19

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNrhiav Txojkev Ncajncees – 26/5/2024
Bài tiếp theoTìm Cầu Sự Công Chính – 26/5/2024