Nqi Zog Ntawm Tsis Mloog Lus – 24/6/2024

274

 

 

II Kevcai 28:15-19

Nqe cim:

Yog nej tsis mloog tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv lus, tsis muab siab npuab nws, thiab tsis ua raws li nws tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej, ces nej yuav raug tej kev phem no.” (II Kevcai 28:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Thaum twg cov Yixalayees yuav raug tej lus foom tsis zoo?

–       Ntu Vajluskub no hais txog tej lus foom tsis zoo twg?

–       Peb siv zaj kawm no zoo li cas nyob hauv peb lub neej?

Hauv II Kevcai tshooj 28, txij nqe 1-14 yog tej koob hmoov zoo uas tus Tswv pub thaum tus Tswv haivneeg mloog Nws lus; txij nqe 15 mus yog cov lus foom tsis zoo rau cov neeg uas tsis ua raws li tus Tswv txoj kevcai qhia. Thaum muab tej koob hmoov los piv rau tej lus foom ces cov lus foom tsis zoo ntau dua. Qhov no qhia paub tus Tswv xav hais txog qhov uas tsis mloog Nws tej kevcai txaus ntshai npaum li cas. Dua li ntawd, peb kuj pom tej lus foom tsis zoo tau ceebtom ntawm no yog txawv deb tej koob hmoov zoo uas twb tau hais ua ntej lawm.

Hais txog lub tebchaws uas sawvdaws ua liaj ua teb, tej uas hais hauv ntu Vajluskub no yog kev cheemtsum ntawm tibneeg lub neej uas tus Tswv haivneeg yuav tsum muaj thiaj ciaj taus. Tseeb tiag tsis paub yuav ua li cas thaum tibneeg lub neej tsis muaj tej qoobloo cog, tsiaj txhu thiab txhua yam puavleej raug foom tsis zoo! Qhov no qhia paub cov neeg uas tsis mloog Vajtswv tej kevcai yuav ntsib ntau yam teebmeem hauv lub neej. Tus Tswv hmov tshua thiab hlub Nws haivneeg, ua ntej lawv mus nyob hauv lub tebchaws coglus tseg, tus Tswv ceebtoom kom lawv yuav tsum ua neeg mloog lus thiaj tsis raug tej lus foom tsis zoo.

Hauv kev ua neej, ntau tus ntseeg Yexus tseem nug, vim li cas muaj ib co neeg twb tsis paub tus Tswv ua li cas lawv yuav npluanuj, tsevneeg kaj siab ua luaj li, cov ntseeg Yexus tseem txomnyem, tsis muaj npaum lawv? Peb yoojyim muab yus lub neej coj mus piv rau lwm tus li, cem tus Tswv thiab tsis mloog Nws lus lawm. Muaj ntau yam hauv peb lub neej peb tsuas pom qhov zoo sab nraud, twb tsis paub qhov tseeb, cuav sab hauv. Koob hmoov lossis lus foom yuav tsum totaub raws li tus Tswv qhov kev pom zoo, tsis yog raws li neeg ntiajteb pom zoo. Yog li, tsis txhob pheej muab tus no piv rau tus tod, peb yuav tsum ua tiav yus feem xyuam rau tus Tswv, uas yog ncaj ncees nrog tus Tswv mus. Nco ntsoov hais tias cov neeg uas tsis ua lub neej raws li tus Tswv tej lus qhia yuav txais tej lus foom tsis zoo.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab kom nyuam yaus zeem paub qhov tseemceeb ntawm kev mloog lus. Thov Koj pub rau nyuam yaus nyob hauv Koj tej koob hmoov thaum ua Koj tes haujlwm thiab ua neej raws li tej lus cogtseg rau Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Puas yog peb pheej muab yus piv rau lwm tus es ua rau peb qaug zog ua neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiểm Soát Lời Nói – 23/6/2024
Bài tiếp theoKlei Truh Jhat Kyua Klei Amâo Gưt Asăp – 24/6/2024