Klei Truh Jhat Kyua Klei Amâo Gưt Asăp – 24/6/2024

2192

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 28:15-19

Êlan kliăng: “Ƀiădah tơdah diih amâo gưt ôh asăp Yêhôwa Aê Diê diih amâodah amâo răng ngă jih jang klei ñu mtă leh anăn jih klei bhiăn ñu kâo brei kơ diih hruê anei, snăn jih jang klei tăm pah anei srăng truh kơ diih leh anăn hmao diih.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 28:15)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hbĭl phung ƀuôn sang Israel srăng tŭ klei tăm pah kơ diñu? Kdrêč anei čih kơ ya klei tăm pah? Si drei yua klei hriăm anei hlăm klei hdĭp?

Hlăm Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn kdrêč 28, mơ̆ng êlan 1-14 jing klei jăk Aê Diê brei kơ phung ƀuôn sang Aê Diê gưt asăp Ñu; mơ̆ng êlan 15 truh knhal tuč kdrêč jing klei tăm pah kơ phung amâo gưt asăp kơ klei bi mguôp. Tơdah bi msĕ boh phŭn kơ klei jăk mơak hŏng klei tăm pah hlăm klei bi mguôp snăn mâo lu hĭn jing kdrêč tăm pah. Klei anăn brei ƀuh Aê Diê čiăng mñă ktang boh kjham kơ klei amâo gưt hlue si klei bi mguôp jing huĭ hyưt snăk. Êngao anăn, drei lŏ ƀuh klei tăm pah dưi mtă hưn brei răng tinei jing sa klei bi mklăk mdê hŏng boh phŭn mơ̆ng klei jăk mơak hlăm klei bi mguôp dưi čih leh êlâo anăn.

Hŏng sa ala čar hdĭp hŏng bruă lŏ hma, dŭm klei dưi čih hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei mñă kơ klei čiăng klă klơ̆ng hlăm klei hdĭp đru kơ phung ƀuôn sang Aê Diê mđĭ lar klei hơĭt kjăp mơ̆ng gŏ sang truh kơ ala ƀuôn. Amâo dưi bi mĭn ôh klei hdĭp mnuih ƀuôn sang si srăng jing tơdah mnơ̆ng dhơ̆ng mơ̆ng lăn ala, mnơ̆ng rông truh kơ thŭng mmai kpŭng arăng tăm pah mơh! Klei anei brei ƀuh klei hdĭp phung amâo gưt asăp djŏ tui si klei ƀuăn rơ̆ng leh hŏng Aê Diê hlăm klei bi mguôp snăn srăng wiă klei dleh dlan hlăm klei hdĭp, wăt ya mta điêt dhiêt hĭn. Aê Diê mđing snăk leh anăn khăp kơ phung ƀuôn sang Ñu, êlâo kơ nao dôk hlăm lăn Aê Diê Ƀuăn, Aê Diê mtă hưn brei kơ diñu răng brei hdĭp hlăm ai tiê gưt asăp Aê Diê čiăng amâo tŭ ôh klei tăm pah kơ diñu.

Hlăm klei hdĭp, lu phung đăo ăt khăng êmuh ya ngă mâo phung amâo thâo kral Aê Diê ôh ƀiădah mâo klei hdĭp mdrŏng sah, gŏ sang jăk mơak, hlăk êjai phung đăo tŭ klei dleh dlan, knap mñai? Drei ênưih ba klei hdĭp pô bi mkă hŏng klei hdĭp pô mkăn leh anăn ƀuah ăl Aê Diê leh anăn amâo lŏ gưt asăp Ñu ôh. Mâo lu mnuih hlăm klei hdĭp drei knŏng dlăng kơ klei kdrưh kơang ti êngao ƀiădah amâo thâo si hlăm lam jing. Klei jăk mơak amâodah tăm pah brei hlue si hnơ̆ng čuăn Aê Diê amâo djŏ hnơ̆ng čuăn ti lăn ala ôh. Kyua anăn, hrô kơ bi msĕ klei hdĭp pô anei hŏng pô adih, brei drei bi leh bruă klam pô hŏng Aê Diê, anăn jing sĭt suôr êbat hlăm êlan Ñu. Brei hdơr hlei pô amâo hdĭp hlue si Klei Aê Diê Blŭ srăng tŭ klei tăm pah kơ pô.

Drei khăng bi msĕ hŏng mnuih mkăn leh anăn êdu ai hlăm klei hdĭp pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo thâo săng hnơ̆ng yuôm bhăn mơ̆ng klei gưt asăp Ih. Akâo kơ Ih brei kâo thâo klei jăk mơak Aê Diê brei tơdah kâo hdĭp gưt asăp Ih leh anăn hdĭp djŏ tui si klei ƀuăn rơ̆ng hlăm klei bi mguôp hŏng Ih . Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNqi Zog Ntawm Tsis Mloog Lus – 24/6/2024
Bài tiếp theoHậu Quả Của Sự Không Vâng Lời – 24/6/2024