Nhắc Nhau Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần

1113

HTTLVN.ORG – Đối với người Do Thái thì có ba kỳ lễ lớn trong năm, đó là Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều Tạm (Lê-vi Ký 23). Luật pháp quy định toàn thể nam giới cư ngụ trong phạm vi cách Giê-ru-sa-lem khoảng 30 cây số đều phải về dự những kỳ lễ này. Lễ Ngũ Tuần có tên như vậy vì thời điểm lễ nhằm ngày thứ năm mươi sau ngày Lễ Vượt Qua (tuần ở đây được hiểu là khoảng thời gian mười ngày). Đây là thời điểm thu hoạch xong vụ mùa nên người dự lễ rất đông.

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ ghi lại quang cảnh của ngày Lễ Ngũ Tuần của Hội Thánh đầu tiên mười ngày sau khi Chúa thăng thiên, tức năm mươi ngày sau khi Chúa sống lại. Một biến cố đặc biệt xảy ra, đó là Đức Thánh Linh đã giáng lâm trên các môn đồ. Đức Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Ngài hiện hữu từ trước đời đời cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Trải qua các đời, Đức Thánh Linh hằng mạc khải chân lý của Ngài cho loài người. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần lịch sử đó, quyền phép của Đức Thánh Linh tràn ngập trong lòng các môn đệ của Chúa, họ từng trải quyền năng của Đức Thánh Linh mà trước đó họ chưa bao giờ có được. Đức Thánh Linh đã ban cho họ một thông điệp để họ có thể truyền đến mọi tấm lòng, mọi dân tộc, mọi đất nước.

Hội Thánh Chúa bắt đầu thành lập, và kể từ thời điểm đó, Đức Thánh Linh đã trở thành thực tại chủ yếu trong sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên. Trong ngày kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần năm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh đầu tiên đó như thế nào và cũng để thấy rằng Đức Thánh Linh vẫn luôn dẫn dắt tôi con Chúa ngày nay từng bước trong mọi sinh hoạt.

Lãnh đạo, người của Đức Thánh Linh

Công Vụ 6:3 ghi lại rằng: “Vậy, anh em hãy chọn trong chúng mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho”. Hội Thánh trong những ngày đầu tiên gặp những rắc rối về vấn đề ăn uống của những người Hê-lê-nít và các goá phụ khi Hội Thánh phát triển đông người. Các sứ đồ đã quyết định lập chức Chấp sự (còn gọi là Phó tế) để giúp việc, và Kinh Thánh đã ghi lại bảy người được cử đều là những con người của Đức Thánh Linh, và kết quả là “Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa” (Công Vụ 6:7).

Ông Ê-tiên là một Chấp sự đầy ơn và đầy dẫy Đức Thánh Linh trong công tác lãnh đạo công việc Hội Thánh (Công Vụ 6:5); ông cũng đầy dẫy Đức Thánh Linh khi đối diện với những người chống đối bắt bớ ông, trong khi mọi người “giận trong lòng, nghiến răng với Ê-tiên” (Công Vụ 6:54) thì ông lại nhìn “thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời” (Công Vụ 6:55).

Sau khi Ê-tiên bị giết chết, các tín hữu tan lạc đi đến xứ Phê-ni-xi, đảo Chíp-rơ và thành An-ti-ốt truyền giảng Tin mừng tại đó và có nhiều người tin Chúa, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem nghe tin bèn cử Ba-na-ba đến An-ti-ốt để xem xét thực hư, và Kinh Thánh đã làm chứng về nhà lãnh đạo “Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin” (Công Vụ 11:24).

Khi Sứ đồ Phao-lô giảng cho các trưởng lão tại thành Ê-phê-sô, ông đã nói: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ 20:28). Vị Sứ đồ đáng kính nầy đã xác nhận chức vụ lãnh đạo bầy chiên của các trưởng lão là do Đức Thánh Linh thiết lập và bổ nhiệm.

Qua lịch sử, chúng ta thấy các nhà lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên đều là người của Đức Thánh Linh và ai nấy đều tràn ngập Đức Thánh Linh trong chức vụ, trong cuộc sống. Bài học lớn cho mỗi chúng ta là sự thành công của chức vụ tùy thuộc vào sự vâng theo quyền lãnh đạo của Đức Thánh Linh.

Ngày nay, ngoài những đầy tớ Chúa là người đã dâng mình trọn vẹn cho Chúa, thì mỗi con dân Chúa về một phương diện nào đó cũng là một “nhà lãnh đạo”. Nhà lãnh đạo bầy chiên gia đình mình, nhà lãnh đạo nhóm tín hữu mà chúng ta chăm sóc, nhà lãnh đạo tổ sinh hoạt, ban ngành, chấp sự v.v… Mỗi chúng ta có suy nghĩ gì khi nhìn lại những nhà lãnh đạo của Hội Thánh trong những ngày đầu tiên? Chúa đang đặt để chúng ta vào vai trò lãnh đạo, nhưng nói cho chính xác thì chính chúng ta đang điều hành công việc cho Chúa dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Chính vì vậy, chìa khóa thành công của người lãnh đạo không phải do yếu tố khả năng, bằng cấp hay tài quản trị của cá nhân mà là do yếu tố đầu phục và vâng lời Đức Thánh Linh. Khi người lãnh đạo đặt mình dưới sự tể trị của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ sử dụng những khả năng của người đó để làm ích cho công việc Chúa. Người lãnh đạo thành công phải là người của Đức Thánh Linh.

Từng con cái Chúa, Đức Thánh Linh dẫn dắt

Một điều đáng chú ý nữa là trong Hội Thánh đầu tiên, không phải tôi làm, tôi phục vụ, tôi quyết định… nhưng ai nấy đều ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy cùng nhau xem một số trường hợp tiêu biểu:

Công Vụ 8:29 cho biết “Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: hãy lại gần và theo kịp xe đó”. Chính Đức Thánh Linh đã chỉ đạo và hướng dẫn thật cụ thể đường đi nước bước cho ông Phi-líp để ông đi gặp Hoạn quan Ê-thi-ô-bi rao giảng Tin Mừng, sau khi ông tin Chúa và chịu Báp-tem, cũng chính Đức Thánh Linh đem ông Phi-líp đi xa khỏi nơi ấy (Công Vụ 8:39).

Công Vụ 10:19, 20 “Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa có ba người đang tìm ngươi. Vậy, hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó”. Để cứu viên Đội trưởng Cọt-nây ở thành Sê-sa-rê, là một người ngoại bang, Đức Thánh Linh đã dạy dỗ ông Phi-e-rơ trong một sự hiện thấy, chuẩn bị tinh thần và tư tưởng để ông Phi-e-rơ gặp những người Cọt-nây sai đến, và sau đó ông đã đi đến nhà ông Cọt-nây để giảng về Chúa Giê-xu và làm phép Báp-tem cho những người đã tin Chúa. Chính ông Phi-e-rơ đã xác nhận Đức Thánh Linh truyền cho ông đi đến nơi đó, chớ phân vân chi cả (Công Vụ 11:12).

Công Vụ 11:28 ghi “Trong bọn có một người tên là A-ba-gút đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì”. Đức Thánh Linh đã cho ông A-ba-gút nói trước về nạn đói sẽ xảy ra.

Công Vụ 13:2, 4 “Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. vậy Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn đi xuống thành Sê-lơ-i, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ”. Việc hai ông Sau-lơ và Ba-na-ba ra đi truyền giáo cho người nước ngoài là do Đức Thánh Linh truyền lệnh biệt riêng và hướng dẫn hành trình.

Công Vụ 15:28 “Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào ngoài những điều cần dùng”. Trong giáo hội nghị tại thành Giê-ru-sa-lem, Đức Thánh Linh đã hướng dẫn các biểu quyết của hội nghị.

Công Vụ 16:6-8 “Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kíp qua khỏi xứ My-si, và xuống thành Trô-ách”. Trong chuyến đi truyền giáo của thầy trò Phao-lô và Ti-mô-thê, hai ông đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt lộ trình từng ly từng tí, chỗ này cấm không cho đi, chỗ kia thì không cho phép, chỗ nọ thì Ngài để cho đi.

Công Vụ 20:22, 23 “Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều cho sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó”. Chẳng những Đức Thánh Linh hướng dẫn từng bước đi của ông Phao-lô, nhưng Ngài còn cho ông biết trước những gì sẽ xảy đến ông khi ông đến Giê-ru-sa-lem nữa.

Qua những sự kiện trên đây, chúng ta thấy cộng đồng của Hội Thánh đầu tiên là một cộng đồng được Đức Thánh Linh hướng dẫn từng chi tiết trong cuộc sống và trong công việc truyền bá Phúc Âm.

Ngày nay, nhiều khi chúng ta quá chú trọng đến công việc, khả năng, con người mà quên đi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Có người sau khi phạm tội với Chúa thì lao vào công việc để hầu khỏa lấp tội lỗi nhưng những người như vậy quên rằng yếu tố quyết định không phải là công việc, vì nếu không ăn năn và đầu phục Đức Thánh Linh thì tội lỗi vẫn còn đó và Ngài không thể vận hành trên đời sống tội lỗi được. Một số tín hữu lại thường lệ thuộc vào một người nào đó, một mục sư hay một nhân sự hoặc một người mình thần tượng mà quên rằng Đức Thánh Linh không phân biệt đối xử, Ngài luôn sẵn sàng dẫn dắt từng con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Linh vẫn luôn đồng hành với chúng ta, vấn đề là chúng ta có để Ngài hành động qua chúng ta hay không mà thôi. Đức Thánh Linh đã dẫn dắt từng con dân Chúa trong Hội Thánh đầu tiên thể nào thì Ngài cũng đang tiếp tục dẫn dắt từng tín hữu biết đầu phục Ngài ngày nay như vậy.

Nhắc nhau trong ngày Lễ Ngũ Tuần

Công Vụ 5:32 ghi Đức Thánh Linh là Đấng “mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài”. Đầy dẫy Đức Thánh Linh mà một người nhận được không tùy thuộc vào chức vụ, tuổi tác hay thâm niên trong Chúa nhưng tuỳ thuộc vào mức độ vâng lời Chúa của người ấy.

Ngày nay, ai là người sẵn lòng gắn bó với Lời Chúa, vâng theo ý chỉ Đức Chúa Trời, lánh xa tội lỗi để có thể từng trải quyền năng kỳ diệu của Đức Thánh Linh? Nhân ngày lễ Ngũ Tuần năm nay, xin Chúa cho mỗi người biết nhìn lại mình để dũng cảm tuyên chiến với những điều ưa muốn của xác thịt, sẵn sàng nói vâng với những điều cảm thúc của Thánh Linh để có thể kinh nghiệm được sự mầu nhiệm bởi quyền lực Ngài cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20).

Ánh Dương

(BTMV 29 – Tháng 05/2012)