Ngày 7/4/2016: Bước Thứ Ba Đến Chiến Thắng

1015

Rô-ma 6:12-23

“Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:13).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 6:13 dạy chúng ta đừng “nộp,” “phó,” hay “dâng” điều gì, cho ai, để làm gì? Trái lại, chúng ta phải làm gì? Hãy xét xem trong tuần qua bạn đã dâng nộp tai, mắt, mũi, miệng, chân tay, và trí não của bạn cho ai?

 

Hai bước đầu tiên để dành thắng lợi thuộc linh là “biết” và “coi.” Bước thứ ba sẽ là “dâng,” “phó,” hay “nộp.” Trong bước này, Lời Chúa dạy chúng ta hai phương diện. Mặt tiêu cực là “chớ,” và tích cực là “hãy.” Câu 13 dạy: “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và (hãy) dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.”Chúng ta cần phó, dâng, nộp chính mình cho Chúa thay vì cho tội lỗi.

 

Để sống một cuộc đời đắc thắng, chúng ta cần phải có một lần trong đời quyết định dứt khoát rằng: “Tôi dâng chính mình cho Chúa. Tôi sẽ là ‘người của Đức Chúa Trời’ bất cứ nơi nào tôi đi, bất cứ lúc nào tôi sống, bất cứ việc gì tôi làm.” Rất tiếc là nhiều người trong chúng ta cứ mãi sống nước đôi, vừa muốn sống cho Chúa, lại cũng vừa muốn sống theo đời. Không ai làm như vậy mà có thể sống tin kính đắc thắng và phước hạnh được. Chúa dạy chúng ta nộp, phó, hay dâng chính thân thể chúng ta. Đây cũng là điều mà Rô-ma 12:1 dạy: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Thân thể của chúng ta gồm các chi thể: Tai, mắt, mũi, miệng, chân tay, trí óc, v.v… Những chi thể này có khả năng trở thành “đồ dùng”, “dụng cụ,” hay “vũ khí” để thực hiện các việc gian ác hay các việc thiện lành. Khi chúng ta dâng các chi thể của mình cho Chúa, Ngài sẽ biến chúng thành “đồ dùng” của Ngài để làm những việc thiện lành. Ngược lại, nếu chúng ta nộp các chi thể mình cho tội lỗi, thì Sa-tan sẽ dùng nó như “đồ dùng” để làm những việc gian ác.

 

Từng giờ từng phút Chúa và Sa-tan luôn muốn sử dụng các chi thể của chúng ta để phục vụ cho hai vương quốc khác nhau. Sa-tan luôn muốn khuyến dụ chúng ta dâng hiến các chi thể mình để phục vụ vương quốc tối tăm của tội lỗi. Nhưng Chúa Thánh Linh thì phản đối. Ngài thủ thỉ bên tai bạn: “Không, con đã thuộc về Ta. Ta muốn con gia nhập vào đoàn quân của Ta để làm những công việc của Ta trên đất.” Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng: Chúa chẳng có chân tay nào trên đất để làm công việc Ngài, ngoài chân tay của những người hiến dâng cho Ngài không? Chúa cũng chẳng có tai mắt nào trên đất ngoài tai mắt của những người hiến dâng cho Ngài. Chúa cũng không có môi miệng nào trên đất, ngoài môi miệng của những người hiến dâng cho Ngài.

 

Chiến thắng thuộc linh sẽ không xảy ra cho đến khi bạn quyết định hiến dâng các chi thể của mình cho Chúa. Hãy xét trong tuần qua, bạn có dùng đôi mắt mình để nhìn những gì không nên nhìn chăng? Tai có lắng nghe những gì không nên nghe? Miệng có nói những gì không đáng nói? Tay, chân, và cả những chi thể riêng tư thì sao? Bạn dâng tất cả chi thể của mình cho Chúa để làm những việc thiện lành của Ngài, hay dâng cho Sa-tan để làm những việc gian ác của nó? Nhờ ơn Chúa, xin bạn thử xét xem mình đã dâng nộp cho ai từng chi thể của mình.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót con, vì lắm khi con nói đến chiến thắng, nhưng con không muốn nói đến từng chi thể của thân thể con. Xin Ngài vùa giúp để con biết hiến dâng một cách cụ thể, dứt khoát thân thể con cho Ngài. Xin cho con làm “người của Chúa” để đem ân sủng, sử cứu rỗi, và chữa lành đến cho những người chung quanh.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: III Giăng.

Bài trướcUBPN: Em-ma-út – Sứ Điệp Cho Chúng Ta
Bài tiếp theoUB TTN: Hội Thảo “Cùng Dựng Xây” Tại Tp. Đà Nẵng