Ngă Klei Djŏ – 10/3/2024

2573

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:7-8

Êlan kliăng: “Klei măk ƀai phung wê srăng bi rai diñu pô, kyuadah diñu hngah ngă klei djŏ” (Klei Bi Hriêng 21:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei hdĭp phung măk ƀai jing? Si jing klei knhal tuč kơ phung măk ƀai? Ya klei jăk mơak kơ phung ngă klei djŏ srăng mă tŭ? Si klei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă mtăn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei ngă hĕ čiăng dưi hdĭp bi mơak kơ Khua Yang grăp hruê?

Klei Bi Hriêng 21:7 hưn klă phung măk ƀai srăng tŭ klei bi kmhal kyua klei soh diñu ngă. Êlan 7a brei thâo “klei măk ƀai phung wê” yơh srăng bi rai diñu pô. Êlan anei mâo klei čiăng msĕ si êlan: “ƀiădah klei mdêč mdar phung lhiăr bi rai diñu pô.” (Klei Bi Hriêng 11:3b). Boh blŭ “klei măk ƀai” amâo djŏ knŏng čiăng lač hjăn kơ klei jhat ƀai ôh, ƀiădah wăt bi êdah kơ klei ktư̆ juă, klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă amâo mtăp mđơr, khăng hŏng mnuih mkăn. Hrô kơ ngă klei kpă ênô, diñu ngă leh klei măk ƀaĭ; hrô kơ êbat êlan klei djŏ, mngač tač, diñu ruah êlan “wê”, mmăt tĭt. Pô čih Klei Mmuñ Hđăp hưn klă, “ƀiădah êlan phung ƀai srăng rai tuč” (Klei Mmuñ Hđăp 1:6b).

Phŭn knhal atăt ba phung ƀai truh kơ klei djiê “kyuadah diñu hngah ngă klei djŏ”. Êbat hlăm êlan wê čiăng ngă klei ƀai yơh jing knuih phung măk ƀai. Diñu thâo kral êlan djŏ, kpă ênô ƀiădah “hngah”, amâo čiăng tui hlue ôh. Khua Yang ăt khăp, mñă, ƀuah nanao čiăng kơ phung ƀai lŏ wĭt kơ êlan djŏ ƀiădah kyua ai tiê diñu khăng, phung măk ƀai čuăn hngah klei Aê Diê kiă kriê leh anăn čŏng hngah klei đăo kơ Aê Diê. Anăn yơh jing klei boh phung măk ƀai, ai tiê khăng, bi kdơ̆ng hŏng êlan Aê Diê ƀiădah diñu amâo mĭn ôh kyua klei soh diñu ngă yơh atăt ba diñu kơ klei rai luč hlŏng lar!

Bi mklăk hŏng klei jhat phung măk ƀai, “ƀiădah bruă mnuih doh jing kpă” (êlan 8b). Mnuih doh jăk êbat nanao hlăm êlan djŏ. Anăn jing phung mâo knhuah hdĭp bi mơak kơ Khua Yang nanao:“Ngă klei kpă ênô leh anăn klei djŏ jing klei Yêhôwa mơak lu hĭn kơ mnơ̆ng ngă yang.” (Klei Bi Hriêng 21:3). Leh anăn sĭt nik yơh mnuih ngă klei djŏ leh anăn dôk hdĭp bi mơak kơ Khua Yang, srăng dưi dôk kjăp hlăm klei jăk mơak Khua Yang brei.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mđĭ ai phung anak ƀuôn sang Aê Diê, leh mă tŭ Khua Yang, brei lui hĕ jih knhuah hdĭp ngă klei soh wê kbưi hŏng êlan Khua Yang. Brei knang kơ Yang Mngăt Jăk bi mlih mrâo klei mĭn, ngă klei djŏ, mâo klei hdĭp mrâo doh jăk hlăm Khua Yang. Ñu čih: “Brei ai tiê leh anăn klei mĭn diih jing mrâo, leh anăn brei diih hơô knuih mrâo, hrih leh msĕ si Aê Diê hlăm klei kpă ênô leh anăn klei doh jăk sĭt nik.” (Êphêsô 4:23-24). Akâo kơ Khua Yang brei grăp čô drei kwưh akâo nanao klei ktrâo atăt mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, mđing hmư̆ klei ñu kčŭt ƀuah čiăng čuăn ngă klei djŏ, dôk hdĭp bi mơak kơ Khua Yang grăp hruê. Boh tŭ dưn kơ mnuih mrâo hlăm Khua Yang jing mâo klei jăk mơak kjăp rơ̆ng, klei jăk mơak mơ̆ng êjai hdĭp ti lăn ala anei leh anăn hlŏng kơ ênuk hlŏng lar.

Si ngă mâo mơ̆ ya bruă ngă amâo djŏ drei čiăng akâo kơ Yang Mngăt Jăk đru drei lui hĕ?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih pap brei kơ kâo kyuadah lu blư̆ kâo ngă soh, ngă klei amâo djŏ. Akâo Yang Mngăt Jăk brei kơ kâo klei dưi ngă, ai tiê jhŏng čiăng kơ kâo lui hĕ jih klei soh adôk đuôm gam, čuăn dôk hdĭp klei hdĭp mrâo hlăm Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Qhov Ncaj – 10/3/2024
Bài tiếp theoLàm Điều Ngay Thẳng -10/3/2024