Mơ̆ng Êyui Truh Kơ Rup – 10/6/2023

837

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 8:1-5

Êlan kliăng: “Diñu mă bruă hlăm anôk doh jăk, anôk doh jăk anei jing rup leh anăn êyui kơ adŭ doh jăk hlăm adiê; kyuadah tơdah Y-Môis dơ̆ng ngă sang čhiăm, Aê Diê mtă kơ ñu snei, “Răng bĕ, brei ih ngă jih jang tui si rup Kâo bi êdah leh kơ ih ti dlông čư̆.”” (Hêbrơ 8:5)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing êyui leh anăn ya jing rup? Hlăm klei kkuh mpŭ ya jing êyui leh anăn ya klei jing rup? Thâo săng djŏ klei mblang kơ êyui leh anăn rup, ya klei đru kơ phung đăo Hêbrơ hlăk đưm leh anăn kơ phung đăo kơ Krist ênuk anei?

Tơdah lač kơ klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê, pô čih hră Hêbrơ bi klă snei, mnơ̆ng myơr leh anăn mnơ̆ng ngă yang, adŭ doh jăk leh phung khua ngă yang myơr mnơ̆ng brei tui si klei bhiăn, jih jang klei anăn “jing rup leh anăn êyui kơ adŭ doh jăk hlăm adiê” (êlan 5). Êyui amâodah rup tui bi msĕ amâo djŏ jing rup sĭt ôh, amâo mâo ênoh yuôm ôh leh anăn kăn dưi hrô kơ rup sĭt rei. Rup sĭt čiăng lač tinei jing adŭ doh jăk hlăm adiê, tinăn Khua Yang Yêsu dôk ngă bruă khua ngă yang prŏng čiăng kơ phung mnuih dưi hriê leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê.

Phung Israel dlăng kơ Sang Yang leh anăn jih jang hdră ngă klei bhiăn jing phŭn kơ klei kkuh mpŭ, kyuanăn yơh tơdah đăo leh kơ Khua Yang Yêsu, diñu khăng tlă anăp hŏng klei mplư čiăng lŏ wĭt ngă tui si klei bhiăn hđăp. Năng ai diñu ƀuh msĕ si klei kƀah tơdah amâo lŏ djă pioh ôh klei bhiăn anăn amâodah amâo ngă tui si hdră phung Israel mkăn bhiăn ngă. Diñu amâo thâo săng ôh jih jang mta klei diñu yap yuôm anăn kñăm čiăng bi êdah Khua Yang Yêsu, leh anăn tơdah Khua Yang hriê leh, Khua Yang yơh jing phŭn kơ klei kkuh mpŭ.

Lu mta klei đăo mâo “klei bhiăn” kkuh mpŭ mdê mdê leh anăn brei phung đăo diñu khut khat hlue ngă bi djŏ. Msĕ si đa đa hlăm klei čŭt hơô kơ phung kkuh mpŭ, mkra mjing anôk kkuh mpŭ, hruê mmông kkuh mpŭ iêô yang diñu, wăt phă tĭng wir ƀô̆ êjai ngă hdră klei bhiăn kkuh mpŭ… Phung đăo kơ Aê Diê amâo mâo kă kơ̆ng hŏng mta klei msĕ snăn ôh. Klei bhiăn ngă jing hdră êlan đru drei nao kơ Khua Yang, amâo djŏ jing phŭn kơ klei drei kkuh mpŭ ôh. Khua Yang mơak tơdah drei kkuh mpŭ kơ Ñu hŏng mngăt leh anăn klei sĭt nik, čiăng lač knŏng pioh kluôm hjăn kơ Khua Yang čiăng bi guh kơang kơ Ñu leh anăn hưn bi lar klei sĭt nik.

Đăo kơ Khua Yang Yêsu jing klei đăo sĭt amâo djŏ đăo kyua klei đăo ôh. Tui hlue Khua Yang jing klei rơ̆ng sĭt kơ mngăt drei mâo klei bi mlih mrâo amâo djŏ jing kdrăp ti êngao, hdră bhiăn hơăi mang ôh. Tơdah drei mâo Khua Yang Yêsu, dôk hlăm klei bi mguôp hjăn pô hŏng Khua Yang, drei bi djăp ênŭm leh tui si klei čoh čuăn hlăm bhiăn Klei Bi Mguôp Hđăp. Snăn ya ngă lui hĕ Khua Yang čiăng lŏ wĭt ngă tui si hdră bhiăn hđăp, duah êlan čiăng bi mơak kơ Aê Diê hŏng klei gĭr ktĭr djă pioh kdrăp bhiăn ti êngao?

Êjai dôk kkuh mpŭ, si ngă drei dlăng yuôm kơ êyui, jing kdrăp bhiăn ti êngao, amâodah tui duah rup sĭt nik, jing klei bi mguôp sĭt hŏng Khua Yang Yêsu?

Wah lač: Ơ Khua Yang, grăp blư̆ kâo kkuh mpŭ kơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo nao kơ Ih hŏng jih ai tiê mpŭ mni leh anăn hŏng klei bi mguôp sĭt suôr. Akâo Khua Yang brei kâo yua hdră bhiăn msĕ si êlan čiăng nao giăm Khua Yang hĭn, amâo djŏ ôh knŏng kdrăp hơăi mang ti êngao.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 14:1-31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Yamntxwv Thiab Tus Duab – 10/6/2023
Bài tiếp theoTừ Bóng Tới Hình – 10/6/2023