Tus Yamntxwv Thiab Tus Duab – 10/6/2023

7125

 

 

Henplais 8:1-5 

Nqe cim:

Tej haujlwm uas cov povthawj ntawd ua tsuas yog tej uas muaj nyob saum ntuj tus yam ntxwv thiab tus duab xwb. Ib yam li thaud Mauxes tabtom yuav ua lub tsevntaub, Vajtswv hais rau Mauxes hais tias, “Koj yuav tsum ua txhua yam raws li tej qauv uas kuv qhia rau koj saum roob.” (Henplais 8:5).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus yamntxwv yog dabtsi thiab tus duab yog dabtsi?

–       Yam dabtsi yog tus yamntxwv thiab yam dabtsi yog tus duab rau kev pehawm?

–       Zeem paub meej txog tus yamntxwv thiab tus duab pab tau dabtsi rau cov ntseeg uas yog neeg Henplais thaum ub thiab cov ntseeg Yexus nimno?

Thaum hais txog kev pehawm Vajtswv, tus uas sau phau Henplais hais tias tej khoom thiab tej tsiaj tua fij, lub Tuamtsev thiab cov pojthawj ua kevcai, tagnrho puavleej “yog tej uas muaj nyob saum ntuj tus yam ntxwv thiab tus duab xwb” (nqe 5). Tus yamntxwv lossis tus qauv nws tsis yog duab tiag, tsis muaj nqis thiab kuj hloov tsis tau tus duab tiag qhov chaw. Tus duab tiag uas hais no nws yog qhov chaw dawbhuv nyob saum ntuj, qhov chaw ntawd Tswv Yexus tabtom ua tes haujlwm tus Povthawj Hlob kom tibneeg los cuag tau thiab pehawm Vajtswv.

Cov neeg Yudais saib lub Tuamtsev thiab tej kevcai fij khoom yog qhov chaw tseemceeb pehawm tus Tswv, yog li thaum los ntseeg Tswv Yexus, lawv pheej raug ntxias rov qab mus ua li txoj kevcai qub. Zoo li uas lawv pom tsis tshua txaus, yog hais tias txoj kevcai ntxiv lossis tsis ua raws li lwm tus neeg Yudais ua. Lawv tsis paub hais tias tagnrho tej uas lawv saib tseemceeb ntawd yog qhia tawm Tswv Yexus, thiab thaum Nws los ces Nws yog qhov chaw pehawm tseemceeb.

Ntau yam kev ntseeg muaj tej “qauv” pehawm teeb cia lossis yuam kom cov ntseeg yuav tsum ua raws nraim li ntawd. Zoo li tus qauv hnav tsoos tsho rau tus neeg pehawm, tus qauv ua qhov chaw pehawm, teem sijhawm hauv ib hnub tuaj pe lawv tus tswv, tseem muaj tej kab ke teeb yais qhia ua kevcai… cov ntseeg Vajtswv tsis muaj qhov kev yuam qees kom ua li ntawd. Kevcai yog qhov uas pab kom peb mus cuag tau tus Tswv, nws tsis yog qhov tseemceeb ntawm txojkev pehawm. Tus Tswv txaus siab thaum peb pehawm los ntawm sab ntsujplig thiab qhov tseeb, txhais tau hais tias tsuas ua rau tus Tswv tau ntsejmuag thiab qhia tawm qhov tseeb xwb.

Kev ntseeg Yexus yog kev ntseeg tseeb tsis yog kev ntseeg raws pab pawg. Nrog tus Tswv mus yog sab ntsujplig coglus hloov dua tshiab tsis yog lam hais lub ncauj qhuav, raws khoob. Thaum peb muaj Tswv Yexus, nrog Nws sib raug zoo, ces peb ua tiav txoj kevcai hauv Phau Vajluskub Qub qhia. Yog vim li cas yuav tsum tso tus Tswv tseg rov qab mus taug txojkev qub, nrhiav kev ua li Vajtswv lub siab nyiam los ntawm tej kevcai?

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, txhua zaus uas pehawm Koj, thov Koj pab kom nyuam yaus pehawm Koj los ntawm lub siab hwm thiab nrog Koj sib raug zoo. Thov cia kev pehawm ua rau nyuam yaus nyob ze Koj, tsis yog lam ua kom tas sijhawm tsis tau dabtsi. Amees.

Thaum pehawm, peb saib tus yamntxwv uas yog tej kevcai sab nraud, los yog ua li tus duab tseeb uas yog kev sib raug zoo nrog tus Tswv Yexus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 14:1-31

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Trạm Hành
Bài tiếp theoMơ̆ng Êyui Truh Kơ Rup – 10/6/2023