Lub Siab Txuas Nrog Vajtswv – 2/2/2023

600

 

 

Tes Haujlwm 7:54-60

Nqe cim:   

“Thaum lawv tabtom muab pobzeb ntaus Xatefanaus, Xatefanaus thov Vajtswv hais tias, Tswv Yexus, thov koj coj kuv tus ntsujplig mus nrog koj nyob” (Tes Haujlwm 7:59).

 

Lus nug sawvdaws xav:

  • Tej neeg sawvdaws hnov Xatefanaus qhuab qhia lawv ua licas?
  • Xatefanaus muaj lub siab licas?
  • Los ntawm dabtsi, Xatefanaus sawv khov thaum ntsib teebmeem li ntawd?
  • Vim licas lub siab txuas nrog Vajtswv yog yam tseemceeb hauv tus ntseeg?

Xatefanaus qhuab qhia muaj zog heev rau cov Yudais mloog txog keebkwm haivneeg Yxalayees tau ua tej yam txhaum tawmtsam Vajtswv dhau los (Tes Haujlwm 7:1-53). Thaum sawvdaws hnov li ntawd “lawv npautaws thiab chim heev, lawv zim hniav zog rau Xatefanaus” (nqe 54). Haivneeg Yixalayees tsis lees paub lawv tej kev txhaum thiab tsis tso kev txhaum tseg, tiamsis thaum ntawd Xatefanaus “puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv”, tsa muag saib saum ntuj lub siab txuas nrog Vajtswv, nws pom Vajtswv lub tshwjchim thiab pom “Yexus sawv ntawm Vajtswv sab xis” (nqe 55). Thaum Xatefanaus hais txog tej uas nws pom rau sawvdaws mloog, lawv hajyam chim heev rau nws, lawv txawm sau nthwv los muab Xatefanaus thawb rau nraum ntug nroog thiab muab pobzeb ntaus nws (nqe 56-58). Vim lub siab tawv thiab digmuag sab ntsujplig lawm, haivneeg Yixalayees cia kev txhaum kav lawv lub siab, lawv thiaj muaj lub siab chim thaum hnov txog lawv tej kev txhaum, lawv thiaj muaj lub siab heev thiab tua neeg. Niaj hnub nimno, muaj ib txhia ntseeg kuj muaj lub siab zoo li ntawd, thaum Vajtswv Txojlus hais txog lawv tej kev txhaum, lawv muaj lub siab tawv thiab chim rau cov neeg uas qhia Vajtswv Txojlus.

Txawm raug muab pobzeb ntaus, ua rau lub cev mob heev tiamsis Xatefanaus yeej tseem muaj lub siab sib txuas nrog Vajtswv tsis tseg. Xatefanaus thov Vajtswv txais nws tus ntsujplig, thiab qhov uas zoo kawg yog nws thov Vajtswv hais tias “Tswv Yexus, thov koj coj kuv tus ntsujplig mus nrog koj nyob!” (nqe 59-60). Xatefanaus ua raws li Tswv Yexus tus qauv uas thaum nyob saum tus ntoo khaublig thov Vajtswv zamtxim rau cov uas tsimtxom Nws (Lukas 23:34). Qhov uas Xatefanaus tiv taus dhau kev mob li ntawd yog nws muaj lub siab txuas nrog Vajtswv, tso siab plhuav rau tus Tswv. Thaum ntsib kev txomnyem sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv nws tso siab plhuav rau tus Tswv thiab thov Vajtswv. Muaj kev sib txuas nrog Vajtswv ntawm sab ntsujplig pab tau peb hla dhau txhua yam kev txomnyem nyuaj siab, ua rau peb muaj kev kaj siab hauv tus Tswv, vim paub hais tias tus ntsujplig yeej tau nrog Vajtswv nyob. Vajtswv Txojlus qhia meej hais tias: Thaum nws hais li ntawd tas, ces nws txawm tu siav nrho lawm”. Xatefanaus tau mus so kaj siab hauv tus Tswv. Timthawj Paulus kuj qhia hais tias; cov ntseeg uas tuag ua ntej lawv yeej mus nrog tus Tswv nyob saum ntuj lawm (I Thexalaunikes 4:13-15).

Muaj lub siab txuas nrog Vajtswv yog qhov uas tseemceeb heev ntawm tus ntseeg Yexus. Vim lub siab txuas nrog tus Tswv kom tau Nws txhawb zog, coj hau kev thiab tau kev kaj siab thaum ntsib teebmeem nyuaj siab. Sab ntsujplig txuas nrog Vajtswv peb yuav tsis txob txhawj, tsis ntshai thaum ntsib teebmeem. Xatefanaus ua qauv zoo, txhawb peb lub zog kom lub siab txuas ruaj nrog Vajtswv nyob hauv txhua lub tsamthawj.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus muaj lub siab txuas nrog Koj txhua lub sijhawm, hauv txhua lub tsamthawj kom xwv nyuam yaus thiaj tsis txhawj ntshai thaum ntsib teebmeem, tiamsis cia siab rau Koj thiab muaj kev kaj siab rau txhua lub tsamthawj. Amees.

Peb puas muaj lub siab txuas nrog Vajtswv tsis tu, txhua lub tsamthawj lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo Exekees 24:15-25:17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUB.TTN: Thông Báo V/v Trại Bồi Linh-Huấn Luyện dành cho Đặc trách và Người Hướng dẫn Thiếu niên
Bài tiếp theoBi Mguôp Hŏng Khua Yang – 2/2/2023