Bi Mguôp Hŏng Khua Yang – 2/2/2023

1069

 

Klei Aê Diê Blŭ: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 7:54-60

Êlan kliăng: “Êjai diñu bhĭr boh tâo kơ Y-Êtiên, gơ̆ wah lač snei, “Ơ Khua Yang Yêsu, jum mngăt kâo.” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 7:59).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn:  Si klei phung ƀuôn sang lŏ wĭt ngă leh hmư̆ klei Y-Êtiên mtô mblang?  Si knuih ñu jing?  Ya êlan đru kơ ñu mâo klei êđăp ênang êjai dôk ti anăp klei jhat truh tơl hnơ̆ng msĕ snăn? Ya ngă klei bi mguôp hŏng Khua Yang jing yuôm snăk hlăm knhuang êlan klei hdĭp mngăt myang phung đăo?

Y-Êtiên mtô mblang leh hŏng klei ktang klah čŭn hƀuê ênuk phung Israel leh anăn ktrâo brei diñu ƀuh dŭm blư̆ diñu bi kdơ̆ng hŏng Khua Yang (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 7:1-53). Tơdah diñu “hmư̆ klei anăn diñu bŏ hŏng klei ngêñ leh anăn diñu kriêt êgei kơ gơ̆” (êlan 54). Phung Israel amâo ƀuh ôh klei soh diñu pô čiăng thâo kmhal, bi êjai anăn Y-Êtiên bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk, êđăp ênang angưi dlăng kơ adiê hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang. Khua Yang brei gơ̆ ƀuh klei guh kơang Ñu leh anăn Yêsu dôk dơ̆ng tĭng hnuă kơ Aê Diê (êlan 55). Tơdah Y-Êtiên hưn ya klei ñu ƀuh, phung ƀuôn sang lŏ đĭ ngêñ ktang hĭn êjai tơl diñu êran nao mă gơ̆ đoh ktŭng ti êngao ƀuôn leh anăn bhĭr gơ̆ hŏng boh tâo (êlan 56-58). Kyua klei khăng ai tiê leh anăn bi bum ală klei hdĭp mngăt myang, phung Israel lui brei klei bi êmut đuôm ai plah mă ai tiê, jing khua kơ diñu tơdah klei soh diñu mâo klei kčŭt ƀuah. Mơ̆ng klei anăn atăt diñu truh kơ klei bi mdjiê mnuih. Hruê anei, lu phung đăo ăt dôk lĕ hlăm klei jing msĕ snăn mơh. Tơdah Klei Aê Diê Blŭ kčŭt ƀuah klei soh, diñu leh amâo thâo kmhal kơ klei soh mklăk wĭt lŏ bi kdơ̆ng hŏng pô mtô mblang Klei Aê Diê Blŭ hĭn êjai.

Wăt tơdah tŭ klei arăng bhĭr boh tâo, ruă knap hlăm kđeh asei mlei ƀiădah Y-Êtiên ăt bi mguôp hŏng Khua Yang hŏng jih mngăt ai tiê. Ñu wah lač akâo kơ Khua Yang jum mngăt ñu, leh anăn tloh ênoh hĭn mơh, ñu “čuôn kơŭt leh anăn ur kraih ktang: Ơ Khua Yang đăm yap klei soh anei kơ diñu ôh!” (êlan 59-60). Ñu tui ngă msĕ klei Khua Yang Yêsu bi hmô êjai tŭ klei knap mñai ti kyâo bi kal ƀiădah ăt akâo kơ Ama pap brei kơ phung pơ̆ng msei kđĭn Ñu (Y-Luk 23:34). Êlan đru kơ Y-Êtiên dưi hgao klei ruă knap hlăm asei mlei kđeh jing klei bi mguôp hŏng Khua Yang yơh, đăo kluôm dhuôm kơ Khua Yang, leh anăn klei khăp kơ mnuih. Êjai tŭ klei ruă knap, klei mĭn ai tiê ñu ăt bi mguôp nanao hŏng Khua Yang hlăm klei wah lač. Klei bi mguôp hŏng Khua Yang đru ñu hgao klei ruă čiăng mâo klei êđăp ênang hlăm Khua Yang kyuadah ñu thâo mngăt ñu srăng wĭt hŏng Khua Yang, klei ruă hlăm asei mlei hlăk anăn jing hơăi mang. Klei Aê Diê Blŭ hưn klă mngač: Leh gơ̆ lač klei anăn gơ̆ hlŏng pĭt yơh. Y-Êtiên pĭt leh êđăp ênang hlăm Khua Yang. Khua ƀĭng kna Y-Pôl pô ăt mtô mơh, klei phung đăo djiê jing msĕ si klei pĭt (I Têsalônik 4:13-15).

Bi mguôp hŏng Khua Yang jing yuôm snăk hlăm knhuang êbat klei hdĭp mngăt phung đăo. Bi mguôp hŏng Khua Yang čiăng kơ Khua Yang thiăm brei ai ktang, atăt gai leh anăn brei klei êđăp ênang hlăm jih jang klei truh. Bi mguôp hŏng Khua Yang đru drei đăm rŭng răng, huĭ hyưt ti anăp klei truh drei dôk găn. Klei bi hmô mơ̆ng Y-Êtiên bi mđĭ ai drei djă pioh klei bi mguôp hŏng Khua Yang wăt tơdah ya klei truh dưn.

Si ngă drei dôk hdĭp hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang hlăm jih jang klei truh mơ̆?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo dôk hdĭp nanao hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang hlăm djăp mmông djăp anôk, čiăng kơ kâo amâo huĭ hyưt ôh ti anăp klei jhat truh ƀiădah mâo klei êđăp ênang nanao leh anăn đăo knang kơ Ih kluôm dhuôm.

  Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Êsêkiêl 24:15-25:17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Siab Txuas Nrog Vajtswv – 2/2/2023
Bài tiếp theoTâm Giao Với Chúa – 2/2/2023