Lees Kev Txhaum Kom Tau Hlub – 1/3/2022

787

Phau Ntawv Nkauj 51:1-5

Nqe cim:

Yog koj pheej npog tej kev txhaum tseg koj lub neej yuav tsis vammeej; yog koj lees thiab tso plhuav tej kev txhaum tseg Vajtswv yuav hlub koj” (Pajlug 28:13).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Daviv lees nws tej kev txhaum zoo licas?
  • Nws thov tus Tswv ua dabtsi rau nws?
  • Qhov timkhawv twg qhia paub Daviv lees txim tiag tiag?
  • Peb tau txais tus Tswv kev hlub thaum peb lees kev txhaum licas?

 Phau Ntawv Nkauj 51 yog cov lus uas Daviv hu lees nws tej kev txhaum tom qab uas tus cevlus Nathas tuaj qhia rau Daviv paub txog tej kev txhaum uas nws deev Uliyas tus pojniam hu ua Npasenpas (II Xamuyees 11-12). Vajntxwv Daviv lees hais tias nws tau ua txhaum loj heev lawm, tsis yog ua txhaum rau neeg xwb tiamsis yog ua txhaum rau tus Vajtswv uas nws tabtom pehawm ntag. Vajntxwv tsis zais kev txhaum, tsis nrhiav tswvyim tawmtsam lossis liam txim tim lub tsamthawj … tiamsis nws paub hais tias nws tau ua txhaum lawm (nqe 3). Thiab nws lees hais tias, Kuv tau ua txhaum rau koj, rau koj tib leeg xwb, thiab ua tej uas koj pom hais tias yog kev phem kev qias (nqe 4a). Vajntxwv kuj paub hais tias nws muaj tus yamntxwv ibtxwm ua txhaum thiab, Txij thaum kuv niam yug kuv los, kuv yeej ua txhaum lawm, thaum kuv niam suab kuv rau hauv plab, kuv yeej muaj txhaum lawm(nqe 5).

Vajntxwv Daviv yeej paub hais tias nws tau ua txhaum loj heev rau tus Tswv uas ncaj ncees thiab kuj yog tus Tswv uas ua siab ntev, muaj kev hlub. Yog li ntawd, Daviv thiaj tau tus Tswv zam txim raws li Nws txojkev hlub. Daviv tsis zais tej kev txhaum nws ua vim nws paub zoo hais tias,Txawm yog thaum kuv tseem tsis tau hais lus los koj twb xub paub ua ntej lawm hais tias kuv yuav hais dabtsi(Ntawv Nkauj 139:4). Cov lus no yog tej lus uas Daviv lees kev txhaum rau tus Tswv, tsis yog li ntawd xwb kuj yog Cov lus uas sau rau “tus thawj ntawm cov hu nkauj” muab hais tshwm rau sawvdaws mloog kom paub vajntxwv tej kev txhaum thiab nws lub siab lees txim lawm tiag tiag. Vim yog qhov ntawd tus Tswv thiaj hlub thiab zam txim rau Daviv.

Vajtswv yog tus uas paub txhua yam, nws paub tej uas peb hais tawm thiab tsis tau hais. Tiamsis tus Tswv xav kom peb muaj lub siab lees kev txhaum tiag tiag thiab coglus tso tseg tsis ua ntxiv kom tau txais Nws txojkev zam txim. Tiamsis tibneeg muaj tus yamntxwv nyiam zais kev txhaum thiab ua tus tsis paub tej uas lawv tau ua yuam kev, tsis lees kev txhaum thiab los thov kev zam txim. Tus vajntxwv uas txawj ntse tshaj nyob hauv lub ntiajteb no qhia paub hais tias, tsuas yog tus neeg uas kam lees nws tej kev txhaum tawm thiaj yog tus tau hlub xwb, yog leejtwg pheej npog kev txhaum lub neej yuav tsis vammeej (Pajlug 28:13).

Vaj Ntsujplig yog tus qhia kom peb paub tej kev txhaum uas peb ua, pab kom peb muaj lub siab kam lees kev txhaum rau tus Tswv thiab tus neeg uas peb tau ua txhaum rau lawm. Timthawj Yauhas qhia meej li no:“Tiamsis yog peb lees peb tej kev txhaum rau Vajtswv, Vajtswv yog tus ncaj ncees, Nws yuav ua raws li Nws tau coglus tseg lawm, Nws yuav zam peb tej kev txhaum thiab Nws yuav ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi mus (I Yauhas 1:9).

 Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus tsis txhob ua neeg zais kev txhaum, vim txajmuag thiab liam txim rau lub tsamthawj, tiamsis Koj qhia nyuam yaus paub lees tej kev txhaum uas nyuam yaus tau ua, thiaj tau txais Koj txojkev hlub thiab kev zam txim. Amees.

Peb puas muaj lub siab kam lees yus tej kev txhaum thiab thov tus Tswv hlub peb?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exalas 2:43-3:7

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXưng Tội Để Được Thương Xót – 1/3/2022
Bài tiếp theoBài 135: Sách Ca Thương – Dù Sao Chúa Vẫn Yêu