Kwv Ntoo Khaublig – 2/1/2024

312

 

 

Lukas 14:25-27

Nqe cim:

“Tus uas tsis kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus, tus ntawd ua tsis tau kuv tus thwjtim” (Lukas 14:27).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus tabtom mus qhov twg thiab tej lus qhia ntawd yog qhia rau leejtwg?

–       Kwv ntoo khaublig muaj lub ntsiab li cas?

–       Tswv Yexus tej lus qhia no sim koj kev ntseeg li cas?

Tus Tswv tabtom mus rau hauv nroog Yeluxalees zaum kawg thiab “muaj neeg coob coob” tabtom raws Nws qab, tiamsis Tswv Yexus paub hais tias lawv tsis to taub qhov uas raws Tswv Yexus qab muaj lub ntsiab li cas. Dhau los ntawd tus duab ntoo khaublig. Tswv Yexus qhia hais tias, tus uas raws Tswv Yexus qab yuavtsum tau them ib tus nqis, ntawm yog tso yam uas tsim txiaj muaj nqis kawg nkaus ntawm yus tseg.

Nyob rau hauv Malakaus 8:34 ntxiv lolus hais tias “Yuavtsum tswj yus lub siab” lub ntsiab yog “yus cimciv saib yus tsis muaj nqis” ntawd yog ib lolus hais muaj zog heev txhais hais tias “tseg tsis txhob txuas nrog rau ib yam dab tsi twg” lossis hais tias “tso tagnrho txhua yam uas yog yus tug tseg”. Lub ntsiab no ua rau pom meej txog tus duab uas “kwv ntoo khaublig”. Hais txog ntoo khaublig, yog hais txog kev mob, tiam qhov uas hnyav tshaj plaws yog qhov uas tiv luag thuam, zoo ib yam li tus txhaum uas nws yuavtsum kwv nws tus ntoo khaublig mus txog qhov chaw tua tuag. Lub ntsiab tiag tiag “kwv ntoo khaublig” yog tswj yus tus kheej tsis nrhiav ua txaus yus lub siab tiamsis yog mloog raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tus uas raws tus Tswv qab, tsis yog nrhiav txojkev yoojyim thiab tau zoo, tiamsis yuavtsum zoo siab tso txhua yam tseg, tiv kev tsimtxom, tiv kev mob, tiv kev sim siab, raug luag thuam lossis raug tuag los zoo siab vim tus Tswv lub npe. Tswv Yexus “kwv ntoo khaublig” lawm, yog li ntawd, txhua tus uas raws Nws qab puavleej tau hu los “kwv ntoo khaublig” ib yam li Nws, ntawd txhais hais tias peb zoo thooj ib yam li Nws – koom paub txog “qhov uas nrog Nws tiv kev  txomnyem, thooj Nws hauv Nws txojkev tuag” (Filipis 3:10b). Vim li ntawd, “kwv ntoo khaublig” tsis yog hais txog tiv kev txomnyem xwb tiamsis kuj yog ua neej ncaj ncees thiab koom nrog tus Tswv.

Kwv yus tus ntoo khaublig “raws tus Tswv qab”, tsis yog ib lub sijhawm xwb tiamsis yog ua ntu zus rau txhua hnub, muaj kev sib txuas nrog tus Tswv Yexus tsis tu ncua, mloog Nws lus thiab cia Nws ua yus tus Tswv tiag tiag rau yus lub neej.

Thomas à Kempis sau tseg li no: “Coob leej nyiam Tswv Yexus lub tebchaws tiamsis cov uas txaus siab kwv ntoo khaublig raws Tswv Yexus qab tsis muaj coob leej. Coob leej xav tau yam ub yam no thaum raws Tswv Yexus qab tiamsis cov uas xav tiv kev txomnyem tsis muaj coob leej. Coob leej koom Tswv Yexus rooj noj rooj haus tiamsis cov uas nrog Tswv Yexus yoo mov tsis muaj coob leej… Coob leej raws Tswv Yexus qab hauv rooj kevcai noj tus Tswv rooj mov tiamsis cov uas nrog Nws haus lub khob kev txomnyem tsis muaj coob leej. Coob leej nyiam Tswv Yexus tej txujci tseemceeb tiamsis cov kwv tus ntoo khaub uas raug luag thuam tsis muaj coob leej. Coob leej hlub Tswv Yexus thaum tsis muaj kev txomnyem raug rau lawv xwb.”

Vajtswv Txojlus hnub no qhia pom hais tias, kwv ntoo khaublig raws tus Tswv qab txhua hnub muaj tej kev sim peb txhua tus kev ntseeg. Tiamsis tus Tswv coglus hais tias tus uas hla dhau tej kev sim siab thiab ncaj ncees raws tus Tswv qab, Nws yuav pub tus ntawd muaj kev zoo siab thiab tau ntsej muag rau hnub uas Nws rov los (1Petus 4:12-14).

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, vim txojkev hlub Koj thiaj kwv ntoo khaublig thiab tuag txhiv nyuam yaus lub txim. Thov pab yuam yaus ncaj ncees kwv nyuam yaus tus ntoo khaublig raws koj tus neevtaw txhua hnub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexxus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas kwv peb tus ntoo khaublig txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVượt Qua Thử Thách – 1/1/2024
Bài tiếp theoKlam Kyâo Bi Kal – 2/1/2024