Khua Yang Jing Khua Kơ Klei Jing Ung Mô̆ – 2/4/2024

1465

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 19:3-6

Êlan kliăng:“Khua Yang Aê Diê lač, “Amâo jăk ôh êkei anăn dôk hjăn; Kâo srăng mjing brei kơ ñu sa čô pô đru năng kơ ñu.”” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 2:18)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Klei Aê Diê Blŭ brei thâo hlei pô jing Khua kơ klei jing ung mô̆?  Phung đăo kơ Krist mâo bruă klam mkŏ mdơ̆ng klei jing ung mô̆ ti dlông ya atur? Čiăng dưi găn gao klei lông dlăng hlăm klei jing ung mô̆, ya klei brei diih hdơr djă pioh leh anăn ngă tơdah čiăng mkŏ mdơ̆ng gŏ sang?

Phung Pharisi čiăng lông dlăng Khua Yang Yêsu snăn diñu nao êmuh Ñu kơ klei bi lui ung mô̆ kna ti Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:1-3. Hŏng klei Khua Yang wĭt lač, drei thâo kơ klei čuăn jing ung mô̆ tơdah Aê Diê mkŏ mjing klei jing ung mô̆ tal êlâo hĭn, leh anăn drei thâo mơh Khua Yang yơh jing Khua leh anăn mâo klei dưi ti dlông klei jing ung mô̆.

Mơ̆ng mphŭn dơ̆ng, Aê Diê “mjing diñu êkei leh anăn mniê” leh anăn mkŏ mjing klei jing ung mô̆ ti krah sa čô êkei – sa čô mniê čiăng mjing sa boh gŏ sang tal êlâo hĭn (êlan 4). Khua Yang lač klă leh “Amâo jăk ôh êkei anăn dôk hjăn; Kâo srăng mjing brei kơ ñu sa čô pô đru năng kơ ñu.” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 2:18). Snăn, Khua Yang mkŏ mjing klei jing ung mô̆ čiăng ba klei jăk mơak kơ anak mnuih hŏng klei bi đru, bi khăp hdơ̆ng pô, leh anăn pioh čuê ba djuê ana.

Klei jăk mơak hlăm klei jing ung mô̆ brei nao mđrĭng mbĭt hŏng bruă klam. Klei Aê Diê Blŭ mtô, “Kyua klei anei êkei srăng lui amĭ ama ñu leh anăn bi mguôp hŏng mô̆ ñu, leh anăn dua čô diñu srăng jing sa kđeh?” (êlan 5) kñăm kơ bruă klam hlăm gŏ sang amâo lŏ djŏ bruă amĭ ama ôh ƀiădah jing bruă dua čô ung mô̆, boh nik nak bruă kơ êkei. Êlan hdră “dua čô diñu srăng jing sa kđeh” čiăng lač mkrah tĭng dih thâodah jăk amâodah jhat ăt jing sa kdrêč mbĭt hdơ̆ng pô mơh. Pô jing ung mâo bruă klam răng mgang leh anăn mkŏ mjing klei jing ung mô̆ jăk mơak. Bruă klam anei amâo djŏ ôh knŏng kơ klei hdĭp kđeh kăp čiêm rông gŏ sang pô ƀiădah wăt jing bruă klam klei đăo kơ jih jang mnuih hlăm gŏ sang čiăng kơ klei hdĭp dưi mă tŭ klei jăk mơak Khua Yang brei. Ti knhal tuč, Khua Yang kñăm hŏng phung čiăng lông dlăng Ñu snei:“Snăn diñu amâo lŏ jing dua ôh, ƀiădah knŏng sa kđeh. Snăn đăm brei mnuih bi ktlah ôh ya mnơ̆ng Aê Diê bi mguôp leh mbĭt.” (êlan 6).

Hruê anei, lu gŏ sang dôk tlă anăp hŏng klei lông dlăng hlăm klei jing ung mô̆. Ênoh hlâo ung mỗ mčah rai ƀrư̆ đĭ lu. Mta klei anei mñă kơ grăp čô phung đăo kơ Krist brei răng êdi yơh tơdah čiăng mkŏ mjing gŏ sang leh anăn răng kriê klei jing ung mô̆. Brei hdơr nanao Khua Yang jing Khua kơ klei jing ung mô̆ čiăng mkŏ mdơ̆ng gŏ sang ti dlông atur huĭ mpŭ kơ Aê Diê, thâo bi khăp hdơ̆ng pô. Si klei Khua Yang khăp leh anăn săn asei mlei kơ Phung Sang Aê Diê, brei ung thâo khăp leh anăn săn asei mlei kơ mô̆ msĕ snăn mơh, msĕ si Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă leh: “Ơ phung êkei mâo mô̆, brei diih khăp kơ mô̆ diih, msĕ si Krist khăp leh kơ Phung Sang Aê Diê leh anăn săn asei mlei Ñu pô kyua gơ̆… Msĕ snăn mơh, brei phung êkei mâo mô̆ khăp kơ mô̆ diñu msĕ si kơ asei mlei diñu pô. Hlei pô khăp kơ mô̆ ñu, khăp kơ ñu pô” (Êphêsô 5:25, 28). Hmăng hmưi gŏ sang grăp čô drei knang kơ Khua Yang krơ̆ng kjăp atur hlăm klei jing ung mô̆ leh anăn dưi dưn klei jăk mơak mơ̆ng klei jing ung mô̆ Khua Yang brei.

Si drei bi êdah klei đăo kơ Khua Yang jing Khua leh anăn mâo klei dưi hĭn ti dlông klei jing ung mô̆ drei?

Wah lač: Ơ Ama kâo khăp! Bi mni kơ Ama brei leh kơ anak mnuih mâo pô hdĭp mbĭt pioh bi khăp leh anăn bi đru hlăm êlan tui hlue Khua Yang wăt tơdah hmei jing phung mnuih amâo jăk klă leh anăn jing mdê mdê. Akâo kơ Khua Yang jing Khua kơ klei jing ung mô̆ răng kriê, čiăng kơ gŏ sang kâo dưi ngă bi leh hdră kñăm jăk siam kơ klei jing ung mô̆ ti lăn ala anei. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 39

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Yog Tswv Ntawm Kev Sib Yuav – 2/4/2024
Bài tiếp theoChúa Là Chủ Hôn Nhân – 2/4/2024