Khavtheeb Ua Ntej, Puastsuaj Raws Qab – 26/9/2023

1720

 

 

Yelemis 48:14-34

Nqe cim:

Kev khavtheeb coj mus raug kev puastsuaj, thiab kev muab hlob yuav poob ntsejmuag.” (Pajlug 16:18).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Nenpukajnexales tuaj ntaus lub tebchaws Mau-am tiamsis tus Tswv Txojlus qhia paub leejtwg yog tus uas txiav txim siab rau cov Mau-am lub neej?

–       Dhau txojkev txhaum pemlom, cov Mau-am tseem ua yam kev txhaum twg ntxiv?

–       Peb kawm tau dabtsi los ntawm zaj no?

Yelemis tshooj 48 yog cevlus hais txog kev rau txim rau tebchaws Mau-am vim tej kev txhaum uas lawv ua, xws li pe thiab cia siab rau tus mlom Khemaus, muab lawv tej menyuam tua fij rau tus mlom ntawd. Cov lus txij nqe 14-25 ceebtoom rau cov neeg Mau-am uas yog Lauj ob tug ntxhais uas nws nrog pw cov xeebntxwv hais tias, txojkev puastsuaj txaus ntshai heev ntawm Nenpukajnexales cov tubrog tuaj tua ua kom cov Mau-am txhua lub nroog puastsuaj tas. Txawm li ntawd los tus vajntxwv no tsuas yog “tus Tswv ib tug tubtxib”, nws yog cuabyeej rau tus Tswv siv ua haujlwm raws li tus Tswv lub siab nyiam xwb (Yelemis 43:10), nws yog Kuv yog tus Tswv uas yog vajntxwv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv hais li ntawd.(nqe 15) yog tus uas txiav txim siab ua rau cov Mau-am. Tagnrho tej hwjchim uas lawv vamkhom tus mlom Khemaus yuav tsis nyob ntev, Mau-am lub zog twb ntaug thiab nws lub hwjchim twb ploj lawm.(nqe 25).

Yog li ntawd, cov Mau-am pheej ntxeev siab rau kuv.(nqe 26a), tsis yog li ntawd xwb, lawv tseem luag cov Yixalayees nplig thaum raug kev txomnyem vim raug Vajtswv rau txim, tus Tswv Txojlus ceebtom hais tias lawv kuj yuav tau txais nqi zogMau-am yuav da nws cov ntuav, ces tej neeg yuav luag nws.(nqe 26b). Txij nqe 29-36 yog cov lus hais raws li Yaxayas 16:6-12 qhia paub, dua li kev txhaum pemlom, cov Mau-am tseem ua txhaum khavtheeb, ua rau Vajtswv ntxub (Yakaunpaus 4:6; I Petus 5:5). Mau-am khavtheeb heev! Peb hnov nws tej lus khavtheeb, tsav hwjchim…” (nqe 29). Kev txiav txim tau qhia tawm yog qhov uas txaus ntshai kawg nkaus, cov Mau-am yuav quaj tu siab rau lawv tus kheej (nqe 31-34).

Tus cevlus Yelemis twb qhia paub ib daim duab txaus ntshai ntawm haivneeg khavtheeb. Vajtswv Txojlus hais tias: Kev khavtheeb coj mus raug kev puastsuaj, thiab kev muab hlob yuav poob ntsejmuag.(Pajlug 16:18). Khavtheeb pib ntawm qhov kev txaus siab rau yus tus kheej lub peevxwm, tej uas yus ua tau thiab tej uas yugvamkhom xws li nyiaj txiag, ntawv povthawj, kev zoo nkauj lossis muab ib tug neeg saib hlob. Yog li ntawd, tus neeg khavtheeb txawm yog lub qhov ncauj hais tias “tus Tswv, tus Tswv” los yeej saib tus Tswv tsis muaj nqis npaum qhov uas nws cia siab. Dab Ntxwgnyoog raug ntiab tawm saum ntuj ceebtsheej vim khavtheeb. Thov Vajtswv qhia kom peb txo hwjchim, txhawb nqa tus Tswv thiab lub tshwjchim cia rau tus Tswv ib leeg tau. Raws li tus Tswv txoj cai ncaj ncees, thaum txog sijhawm, tus neeg khavtheeb yuav raug kev puastsuaj.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus vim muaj ntau zaus nyuam yaus pheej xav rau lawm yam ntau dua. Thov Koj muab txojlus hnub no ntuas qhia kom nyuam yaus tso kev khavtheeb tseg, ua neej txo hwjchim cia Koj ib leeg tau koob meej. Amees.

Peb lub neej puas txo hwjchim ua kom tus Tswv tau ntsejmuag?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 10:1-11:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHội Thánh Cam Ranh Có Người Chăn Bầy Mới
Bài tiếp theoKlei Mgao Nao Êlâo Kơ Klei Rai Luč – 26/9/2023