Klei Mgao Nao Êlâo Kơ Klei Rai Luč – 26/9/2023

4000

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 48:14-34

Êlan kliăng: “Klei mgao nao êlâo kơ klei rai luč, leh anăn klei krưh nao êlâo kơ klei lĕ.” (Klei Bi Hriêng 16:18)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mtao čar tue Y-Nêƀukatnetsar plah mmiă krĭng Môap ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ brei thâo hlei jing Pô bi mklă klei êdei anăp mơ̆ng Môap? Êngao kơ klei kkuh kơ rup yang, ya klei soh phung Môap lŏ ngă? Ya klei mñă kơ drei mơ̆ng klei hưn êlâo anei?

Y-Yêrêmi kdrêč 48 jing klei hưn êlâo kơ klei bi kmhal phung Môap kyua klei soh kjham leh anăn čhŏ mrŏ diñu ngă msĕ si kkuh kơ rup yang leh anăn knang kơ yang Malkôm, myơr hđeh điêt jing mnơ̆ng ngă yang kơ mnơ̆ng amâo mâo sĭt anei. Klei hưn êlâo mơ̆ng êlan 14-25 hưn brei phung Môap răng jing anak čô Y-Lot mơ̆ng klei bi dôk soh jhat mơ̆ng dua anak mniê ñu, jing klei bi kmhal kjham snăk mơ̆ng lĭng kahan Mtao Y-Nêƀukatnetsar srăng nao ti djăp ƀuôn êlan ti Môap. Khădah snăn, mtao čar tue ăt knŏng jing “dĭng buăl Aê Diê”, jing kdrăp Aê Diê yua čiăng mă bruă kơ Ñu đuč (Y-Yêrêmi 43:10), jing “Yêhôwa kơ phung kahan lač leh klei anăn” (êlan 15) jing Pô bi mklă klei hdĭp phung Môap. Jih jang klei dưi diñu hlăk knang kơ yang Malkôm sui hŏng anei srăng rai luč jih, “Arăng khăt leh ki čar Môap, leh anăn păl ñu joh leh” (êlan 25).

Khădah snăn, phung Môap ăt “bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa” (êlan 26a), amâo djŏ dŭm năn ôh, diñu lŏ tlao mưč kơ phung ƀuôn sang Israel tơdah phung ƀuôn sang anei lĕ hlăm klei truh kyua Aê Diê bi kmhal, Klei Aê Diê Blŭ hưn brei răng diñu ăt srăng tŭ lu klei jhat “čar Môap srăng ênham hlăm ô̆ ñu, leh anăn arăng srăng djă djik djak kơ ñu mơh” (êlan 26b). Mơ̆ng êlan 19-36 jing klei hưn êlâo Y-Êsai 16:6-12 mblang ƀhĭ klĭ, brei ƀuh klă êngao kơ klei soh kkuh kơ rup yang, phung Môap lŏ bi kdơ̆ng jih hnơ̆ng, jing klei Aê Diê bi êmut kheh (Y-Yakơ 4:6, I Y-Pêtrôs 5:5). “Hmei hmư̆ leh kơ klei mgao čar Môap, ñu jing mgao snăk. Ñu mĭn ti dlông đei, ñu ngă krưh, ai tiê ñu bŏ hŏng klei mgao” (êlan 29). Klei bi kmhal dưi hưn jing kjham snăk, phung Môap srăng čŏk hia ênguôt snăk kơ diñu pô (êlan 31-34).

Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi brei ƀuh sa rup năng huĭ hyưt mơ̆ng sa djuê ana bi kdơ̆ng. Klei Aê Diê Blŭ bi mklă:“Klei mgao nao êlâo kơ klei rai luč, leh anăn klei krưh nao êlâo kơ klei lĕ.” (Klei Bi Hriêng 16:18). Klei mgao mphŭn mơ̆ng klei mơak ktưn hưn kơ klei thâo pô leh anăn kơ ya klei pô knang msĕ si prăk mah, hră bi mklă klei thâo, klei kƀăt siam amâodah knang kơ mnuih drei mpŭ jing rup yang. Snăn, phung mgao wăt tơdah ƀăng êgei lač “Ơ Khua Yang, Ơ Khua Yang” ƀiădah amâo klă sĭt mpŭ kơ Aê Diê ôh ƀiăđah mpŭ kơ ya klei diñu knang. Arăng hwiê leh satan mơ̆ng ƀuôn ală mtao kyua mgao. Akâo kơ Aê Diê đru drei hdĭp luă gŭ, mpŭ nanao kơ Aê Diê leh anăn pioh djăp klei guh kơang kơ Ñu. Kyua hlue si klei kpă ênô Aê Diê, tơdah truh mmông, phung mgao srăng tŭ klei Aê Diê bi kmhal.

Klei hdĭp drei luă gŭ myơr jih djăp klei guh kơang kơ Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê, akâo kơ Ih pap brei kyua lu blư̆ kâo knang hlăm anak mnuih amâodah kơ ya klei kâo mâo. Akâo kơ klei hriăm hruê anei đru kâo thâo săng čiăng lăm lui jih klei mgao, hdĭp luă gŭ nanao myơr jih klei guh kơang kơ Aê Diê.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 10:1-11:10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKhavtheeb Ua Ntej, Puastsuaj Raws Qab – 26/9/2023
Bài tiếp theoKiêu Ngạo Đi Trước, Bại Hoại Theo Sau – 26/9/2023