Kev Hlub Tsis Muaj Nrim – 15/1/2022 

901

 

Mathais 9:9-13

Nqe cim: 

“Yexus hnov lawv sib tham li ntawd, nws teb hais tias, ‘Cov neeg tsis muaj mob yeej tsis mus cuag kws tshuaj, tsuas yog cov neeg muaj mob thiaj mus cuag kws tshuaj xwb.’” (Mathais 9:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tswv Yexus noj mov qhov twg thiab nrog leejtwg?
  • Cov Falixais hais dabtsi thaum pom li ntawd?
  • Tswv Yexus lo lus teb qhia pom txog yam dabtsi ntawm Nws txojkev hlub?
  • Peb tabtom qhia tshwm tus Tswv txojkev hlub uas tsis muaj nrim licas?

Txij li Mathais tshooj 9 rov lawm saud, cov Falixais pib taug qab soj ntsuam thiab muaj ntau zaus tawmtsam Tswv Yexus thiab Nws cov thwjtim tim tabmeeg sawvdaws. Thaum pom Tswv Yexus noj mov hauv Mathais tsev, cov Falixais hais rau Tswv Yexus cov thwjtim hais tias: “Ua li cas nej tus xibhwb nrog cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum noj mov ua ke?” Lo lus nug no qhia pom hais tias lawv ntaus nqi qis heev rau Tswv Yexus, tseem saib Nws zoo li cov neeg txhaum. Lawv tsis txaus siab qhov uas ib tug neeg muaj koob npe zoo li Tswv Yexus tseem zaum noj haus nrog cov neeg txhaum zoo li ntawd. Thaum hnov li ntawd, Tswv Yexus teb hais tias: “Cov neeg tsis muaj mob yeej tsis mus cuag kws tshuaj, tsuas yog cov neeg muaj mob thiaj mus cuag kws tshuaj xwb.” Tswv Yexus tsis suav cov neeg uas nrog Nws noj mov ntawd hu ua neeg phem lossis neeg txhaum zoo li cov Falixais hu, Nws pom hais tias lawv yog cov neeg uas muaj mob sab ntsujplig cheemtsum tau kho zoo. Qhov uas Tswv Yexus tuaj koom nrog lawv noj mov ua ke tsis yog raug yuam, tiamsis yog Nws txhob txwm tuaj nyob hauv lawv lubneej, nrog paub lawv tej teebmeem thiab kho lawv sab ntsujplig kom zoo. Tswv Yexus tsis ntshai lwm tus sab nraud ntaus nqi rau Nws licas, Nws kuj tsis ntshai hais tias ua li ntawd yog txhaum cov neeg tiam ntawd tej kevcai thiab lawv tej kev xav. Nws paub tseeb Nws tes haujlwm, ntawd yog kho cov neeg muaj mob sab ntsujplig kom zoo thiab nqua hu cov neeg txhaum tso kev txhaum tseg.

Hais tau hais tias, qhov uas Tswv Yexus nrog cov neeg sau se thiab cov neeg uas raug suav hais tias neeg txhaum noj mov ua ke, tsis yog tsuas coj kev cia siab los rau cov neeg uas ib txwm raug suav hais tias “tsis yog Vajtswv haiv neeg” xwb, tiamsis qhov tseemceeb dua yog coj ib txojkev xav tshiab los rau cov neeg tiam ntawd, pab lawv zeem paub hais tias Vajtswv txojkev hlub pub rau cov neeg txhaum yeej tsis muaj nrim, tshwj qhov uas lawv tsis xav txais yuav txojkev hlub ntawd xwb.

Peb pheej ua tus Tswv tsaug vim Nws txais yuav tus neeg txhaum li peb thiab pub rau peb tau ua Nws tus menyuam uas Nws hlub. Tiamsis qee zaug peb ho ntshai txais yuav lwm tus uas yog neeg txhaum thiab qhia Txojmoo Zoo pub rau lawv. Ntau zaug nyob hauv Pawg Ntseeg tseem muaj ntau lub zaim muag, ntau lo lus hais, ntau tes haujlwm uas tsis muaj kev hlub, tsis sib txhawb sib pab. Tus Tswv cia cov neeg uas qaug zog, cov neeg uas tsis tau ntseeg nyob ibncig peb, kom peb muaj zoo sijhawm los qhia Nws txojkev hlub pub rau lawv. Vajtswv txojkev hlub yeej tsis muaj nrim, tsis muaj chaw xaus. Tus Tswv tabtom siv peb txhua tus los qhia txog Nws txojkev hlub pub rau lwm tus.

 

Yam twg peb tau ntsib hauv peb lubneej uas pab peb pom txog tus Tswv txoj koobhmoov uas tsis muaj nrim?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, vim hlub tibneeg txhaum Koj txaus siab los hauv ntiajteb yug ua neeg zoo li nyuam yaus. Thov qhia nyuam yaus paub hais tias nyuam yaus tau Koj lees yuav lawm, ces kuj tau txais koj txojkev hlub ua tsis muaj nrim, kom xwv nyuam yaus thiaj paub txais yuav thiab hlub lwm tus los ntawm txojkev hlub pub dawb zoo li Koj txojkev hlub uas tsis muaj chaw xaus. Amees.

 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 16:7-43

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHội Thảo Người Hướng Dẫn Thiếu Niên “Khởi Đầu Mới”
Bài tiếp theoKlei Pap Amâo Mâo Knhal – 15/1/2022