Klei Pap Amâo Mâo Knhal – 15/1/2022

392

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 9:9-13

Êlan kliăng: “Ƀiădah tơdah Yêsu hmư̆ klei anăn, Ñu lač kơ digơ̆, “Amâo djŏ phung suaih asei mlei ôh čiăng kơ aê êa drao, ƀiădah phung ruă duam” (Y‑Mathiơ 9:12).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti anôk Khua Yang Yêsu dôk huă ƀơ̆ng leh anăn mbĭt hŏng hlei phung? Ya klei phung Pharisi lač? Klei Khua Yang wĭt lač ya klei brei ƀuh kơ klei Ñu pap? Si drei dôk bi êdah klei pap amâo mâo knhal Ñu?

Dơ̆ng mơ̆ng kdrêč 9 kơ anăp, phung Pharasi dơ̆ng kčưm tui ksiêm leh anăn mâo klei bi kdơ̆ng tlă anăp hŏng Khua Yang Yêsu mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu. Tơdah ƀuh Khua Yang Yêsu dôk huă ƀơ̆ng hlăm sang Y‑Mathiơ snăn phung Pharisi lač kơ phung ƀĭng kna Ñu: “Si ngă khua diih huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng phung rĭng jia leh anăn hŏng phung soh lĕ?” Klei êmuh anei ƀuh kơ diñu amâo mâo mpŭ kơ Khua Yang Yêsu ôh, kjham hĭn mơh diñu yap Khua Yang mđơr msĕ si phung soh. Diñu amâo dưi tŭ ư ôh kơ sa čô mnuih dlăng đăo sĭt suôr msĕ si Khua Yang Yêsu ƀiădah dôk gŭ huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng phung msĕ snăn. Dôk ti anăp klei truh msĕ snăn, Khua Yang Yêsu wĭt lač kơ diñu: “Amâo djŏ phung suaih asei mlei ôh čiăng kơ aê êa drao, ƀiădah phung ruă duam”. Khua Yang amâo iêo kơ phung huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng Ñu jing phung jhat amâodah phung soh msĕ si phung Pharisi iêô kơ digơ̆ ôh, Khua Yang ƀuh digơ̆ jing phung ruă duam hlăm mngăt dôk čiăng mâo klei mdrao bi hlao klei ruă. Hriê huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng digơ̆, amâo djŏ jing klei mgô̆ ôh, ƀiădah Khua Yang čŏng čiăng truh kơ klei hdĭp digơ̆, tŭ ư klei digơ̆ jing, leh anăn bi hlao kơ mngăt digơ̆. Khua Yang amâo uêñ kơ klei arăng tĭng ksiêm kơ pô ôh, Ñu kăn uêñ rei hdĭp mdê hŏng klei bhiăn mĭn, hnơ̆ng čuăn tui si phung sang kƀĭn ênuk anăn. Ñu thâo săng klă bruă jao kơ Ñu, jing bi hlao mngăt phung ruă duam leh anăn iêu mthưr mnuih soh wĭt kmhal kơ klei soh.

Dưi lač klei Khua Yang Yêsu huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng phung rĭng jia leh anăn phung arăng yap jing phung soh jhat, amâo djŏ knŏng ba kơ drei klei čang hmăng kơ phung mnuih mnĭ anei arăng yap dôk ti êngao phung ƀuôn sang Aê Diê, ƀiădah klei yuôm hĭn jing ba truh sa klei kơrŭ hlăm klei mĭn kơ phung ênuk anăn, đru diñu thâo săng amâo mâo kdriêl ôh kơ klei pap Aê Diê pioh kơ mnuih soh, knŏng tơdah diñu pô hngah kơ klei pap anăn đuč.

Drei kreh thâo snăk bi mni kơ Aê Diê kyua Ñu tŭ jum leh sa čô mnuih soh msĕ si drei leh anăn brei drei dưi jing anak Ñu khăp hơiêng. Ƀiădah tăp năng drei răng snăk hŏng phung mkăn čiăng dưi tŭ ư leh anăn hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ digơ̆. Lu blư̆ hlăm Phung Sang Aê Diê adôk mâo ală dlăng, klei blŭ, klei ngă amâo mâo klei khăp, amâo mâo klei bi rŭ mdơ̆ng hdơ̆ng găp ôh. Khua Yang dưm ti djiêu drei phung awăt, phung ka thâo kral Khua Yang čiăng kơ drei mâo mmông găl dưi hưn klei khăp Ñu kơ digơ̆. Klei pap Khua Yang amâo mâo knhal ôh. Khua Yang dôk yua grăp čô drei bi êdah klei pap Ñu kơ jih jang mnuih.

Ya klei drei tuôm găn leh hlăm klei hdĭp đru drei thâo kral klei pap Khua Yang amâo mâo knhal?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kyua khăp kơ mnuih soh, Ih tŭ ư trŭn leh ti lăn ala jing mnuih msĕ si kâo. Akâo kơ Ih brei kâo thâo săng klei Ih tŭ ư kâo, brei kâo thâo kral klei khăp amâo mâo knhal Ih, čiăng kơ kâo thâo tŭ ư leh anăn thâo khăp kơ pô mkăn amâo mâo hnơ̆ng čuăn msĕ si klei khăp Ih amâo mâo kdriêl knhal.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 16:7-43

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Hlub Tsis Muaj Nrim – 15/1/2022 
Bài tiếp theoÂn Sủng Không Giới Hạn – 15/1/2022