Ib Tug Menyuam Phem – 9/7/2023

3798

 

 

II Xwmtxheej 22:4-9

Nqe cim:

“Qhia menyuam kom paub ua nws lub neej, nws yuav nco ntsoov tej lus ntawd mus tas nws sim neej” (Pajlug 22:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Ahaxiyas ua tej kev txhaum dabtsi?

–       Thaum kawg nws raug teebmeem li cas?

–       Vajntxwv Ahaxiyas lub tsevneeg muaj yam ceebtoom tseemceeb twg?

Tomqab uas Vajntxwv Yehaulas tuag lawm, pog Athaliyas coj cov neeg uas yog Vajntxwv Ahaj tsevneeg los ua cov tuav xam rau Vajntxwv Ahaxiyas, thiab lawv “thiaj coj nws mus ua txhaum” (nqe 4b). Peb yuav tsum ceevfaj thaum nrhiav lwm tus pab tswvyim daws peb tej teebmeem. Yuav tsum nyob ze Vajtswv Txojlus, mloog Nws tej lus qhia, thiab nrhiav kev phoojywg hauv tus Tswv. Yuav tsum tas siab ntsws nrhiav kev sib raug zoo hauv cov ntseeg tus Tswv, hlub lwm tus thiab sib pab thaum ntsib kev sim siab. Vajntxwv Ahaxiyas ua txhaum thaum koom tes nrog cov neeg phem thiab tsis hwm tus Tswv (nqe 5a). Peb tsis yog tsuas ceevfaj cov phoojywg lossis cov tuavxam tsis hwm tus Tswv xwb, peb kuj yuav tsum ceevfaj cov uas peb koom tes hauv kev ua haujlwm thiab.

Vajtswv twb ceebtoom Vajntxwv Ahaxiyas thaum tso cai rau cov Xilias ua rau Vajntxwv Yaulas “raug mob” (nqe 5b). Tus no yog Vajntxwv Yaulas uas kav tebchaws Yixalayees. Tiamsis, Vajntxwv Ahaxiyas tsis zeem paub hais tias ntawd yog lub cim Vajtswv ceebtoom nws. Niaj hnub  nimno, Vajtswv kuj siv ntau lub cim los ceebtoom peb. Yuav tsum feebmeej thiab zeem paub tej yam cim qhia kom nres yog sijhawm, yog chaw. Vim tsis zeem paub lub cim tus Tswv ceebtoom, Vajntxwv Ahaxiyas thiaj tuaj hauv nroog Yexelees xyuas Vajntxwv Yaulas (nqe 6b) thiab ntawd yog zaum uas nws mus tsis rov qab los txog tsev lawm. Yexelees yog qhov chaw uas muaj Vajntxwv Ahaj lub loog thiab ntawd yog qhov chaw uas Vajntxwv Ahaj txhav ntawm Nanpaus los. Vajntxwv Ahaxiyas tawm hauv nws cheebtsam mus rau hauv yeebncuab cheemtsam thiab raug tuag rau qhov ntawd. Peb yuav tsum ceevfaj thiab zeem paub hais tias muaj tej qhov chaw uas peb tsis tsimnyog rhais ruam mus rau, muaj tej yam peb tsis tsimnyog zaim muag ntsia, thiab muaj tej zaj peb tsis tsimnyog tig pobntseg mloog.

Nqe 7a qhia paub hais tias: “Thaum Ahaxiyas mus xyuas Yaulas, Vajtswv siv lub sijhawm ntawd txov Ahaxiyas”. Tsis yog tus Tswv yuam kom Vajntxwv Ahaxiyas mus tiamsis ntawd yog lub sijhawm Nws siv los txov Ahaxiyas, yog li ntawd Nws thiaj cia Ahaxiyas mus lawm hauv nroog Yexelees. Nyob ntawm no, Vajntxwv Ahaxiyas dig muag sab ntsujplig lawm, nws thiaj tsis paub tus Tswv lub siabnyiam, nws thiaj koom tes nrog tus neeg raug tus Tswv tso tseg mus tawmtsam tus neeg uas tau tus Tswv xaiv (nqe 7b). Thaum ib tug neeg txav deb tus Tswv lawm, ces tus ntawd lub qhov muag sab ntsujplig yuav dig zuj zus, thiab thaum tus Tswv muab nws tso tseg lawm, ces txawm yuav ua dabtsi los yeej tsis muaj qabhau li.

Vajntxwv Ahaxiyas lub tsevneeg yog yam ceebtoom tseemceeb rau peb: Pib ntawm ib txojkev sib yuav nrog tus neeg tsis hwm Vajtswv, raug tsuas kis ntawm ib leejtxiv ua qauv tsis zoo thiab ib leej niam phem tej lus qhia yuam kev, thiaj ua rau Vajntxwv Ahaxiyas lub neej raug puastsuaj, coj nws cov menyuam mus rau kev ploj kev tuag, thiab ua teebmeem tasnrho rau tebchaws Yudas. Thov tus Tswv pab peb kawm tau zaj uas mob siab no thiab qaij deb.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov qhia nyuam yaus paub txog qhov tseemceeb ntawm kev sib yuav raws li Koj lub siabnyiam thiab qabhau ntawm niam txiv rau tej menyuam lub neej. Thov pab nyuam yaus ua lub neej hwm Koj thiab qhia tej menyuam ua raws li  Koj Txojlus. Amees.

Peb tabtom qhuab qhia tej menyuam ua raws txojcai twg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 18:35-19:27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMột Người Mẹ Xấu – 8/7/2023
Bài tiếp theoSa Čô Anak Jhat – 9/7/2023