Hnub Txiav Txim – 18/3/2023

488

 

 

Mathais 12:41-42

Nqe cim:

Tiamsis Vajtswv ceev lub ntiajteb thiab lub ntuj uas niaj hnub nimno muaj nyob rau hluavtaws hlawv raws li Vajtswv tau hais tseg lawm. Vajtswv yuav ceev cia mus txog hnub uas cov neeg ua phem rau txiav txim thiab raug puastsuaj. (II Petus 3:7).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Tswv Yexus hais txog hnub uas txiav txim yuav muaj cov sawv los kom cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais?

–  Vim li cas tus Tswv hais li ntawd?

–  Peb kawm tau yam twg hauv ntu Vajluskub no?

Hauv nqe 41, Tswv Yexus hais txog Yaunas txuas ntxiv ntuas cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais. Nws hais tias: Hnub uas Vajtswv txiav txim, cov neeg uas nyob hauv lub nroog Nineves yuav sawv qhia nej tej kev txhaum rau nej…” (nqe 41a). Thaum tus cevlus Yaunas qhia txog zaj uas tus Tswv yuav rau txim rau lub nroog ces vajntxwv thiab cov pejxeem puavleej tso kev txhaum tseg (Yaunas 3:5-6). Cov neeg nyob hauv lub nroog Nineves tsis pehawm Vajtswv, tsis paub Yaunas, tiamsis thaum hnov tus Tswv Txojlus qhia tawm, lawv lees txim thiab tau zam txim. Tshaj qhov ntawd, tus Tswv muaj hwjchim loj dua Yaunas, txawm hais tias cov neeg Yudais muaj kevcai, paub Vajtswv tiamsis lawv tsis kam ntseeg Tswv Yexus tej lus qhia, lawv thuam thiab tawmtsam Yexus.

Tswv Yexus kuj siv zaj lus hais txog tus poj vajntxwv Senpas tuaj hauv lub nroog Yeluxalees thaum hnov txog Vajntxwv Xalumoos txojkev txawj ntse thiab tus Tswv lub npe (I Vajntxwv 10:1-9). Senpas nyob deb cov Yixalayees kwvlam li 2.000 kilumev sab hnub tuaj yav qabteb, nyob deb li ntawd los thaum hnov Vajntxwv Xalumoos txojkev txawj ntse poj vajntxwv tuaj nrhiav saib. Tiamsis cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais tabtom nyob ze Tswv Yexus, lawv tsis yog hnov Vajtswv tus muaj hwjchim loj xwb, lawv tseem paub lub tswvyim yuav ua li cas kom tau mus nyob hauv Vajtswv lub Tebchaws, txawm yog li ntawd los lawv tseem tawmtsam thiab tsis txais yuav Tswv Yexus, tus uas loj dua Vajntxwv Xalumoos.

Ntu Vajluskub no qhia rau peb paub tig rov los ntsia yus tus kheej, txhua tus ntseeg Yexus yoojyim muaj ib phau Vajluskub, tiamsis saib peb puas nyeem thiab ua raws li tej lus hauv? Peb puas ntshaw kom txhua hnub yus paub tus Tswv zuj zus? Cov neeg nyob hauv lub nroog Nineves tso kev txhaum tseg thaum hnov tus Tswv tej lus qhia, muaj ntau zaus peb tsis quav ntsej txog yus lub neej sab ntsujplig, thiab haj yam tsis xav mloog tus Tswv tej lus uas hais txog tej kev txhaum uas yus tab tom ua. Tus poj vajntxwv Senpas ntshaw kom paub txojkev txawj ntse thiab tej uas hais txog Vajtswv, peb puas tseem tabtom kawm paub tus Tswv kom ntau dua, puas ntshaw kom txhua hnub yus paub tus Tswv zuj zus? Tsis txhob cia txog hnub txiav txim, peb yog cov neeg uas raug txim. Tus Tswv pub rau peb muaj sijhawm ntau dua cov neeg hauv nroog Nineves thiab poj vajntxwv Senpas, tsis txhob cia yus raug txim hauv hnub uas Vajtswv txiav txim.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov cawm nyuam yaus dim lub siab tawv ncauj, thov Koj qhia kom nyuam yaus paub Koj tej lus ceebtoom hais txog nyuam yaus tej kev qaug zog, kom nyuam yaus tso tseg thiaj tsis raug txim hnub Koj txiav txim rau lub ntiajteb. Amees.

Puas muaj yam twg lossis qhov kev txhaum twg tus Tswv Txojlus tabtom hais raug peb? Peb yuav raug txim lossis tau nqi zog hnub uas Vajtswv txiav txim?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Hauxeyas 13:1-14:9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCần Thơ: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Lần Thứ 16
Bài tiếp theoTi Hruê Phat Kđi – 18/3/2023