Hloov Tus Ua Thawjcoj – 1/12/2023

1265

 

 

Teev Npe 27:15-23 

Nqe cim:

“Tus TSWV, Vajtswv uas yog tus tuav sawvdaws txojsia thiab ib puas tsav yam huv tibsi, kuv thov koj tsa ib tug los ua tus coj cov neeg no, thiab coj lawv mus ntaus rog, kom koj haivneeg thiaj yuav tsis zoo li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug.”(Teev Npe 27:16-17).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cia kom tus neeg txuas ntxiv ua tau haujlwm, Mauxes ua dabtsi thaum nws yuav tuag?

–       Tus Tswv xaiv leejtwg thiab Mauxes ua dabtsi rau tus uas los ua thawjcoj?

–       Pawg Ntseeg cheemtsum ua li cas kom hloov tau meejmom ua thawjcoj rau cov yuav los ua tom qab raws li tus Tswv siab nyiam?

Nyob rau lub meejmom ua thawjcoj coj cov neeg Yixalayees tau 40 xyoo, Mauxes paub tias twb yuav txog lub sijhawm nws mus cuag tus Tswv lawm, cheemtsum muaj ib tug los hloov nws chaw. Mauxes thiaj thov Vajtswv pub ib tug thawjcoj los coj tus Tswv haivneeg sab ntsujplig, rau qhov lawv yog pab yaj thiab cheemtsum muaj ib tug neeg los saib (nqe 7; Xakhaliyas 10:2). Tus Tswv teb Mauxes tej lus thov los ntawm qhov uas xaiv Yausuas, “tus uas muaj tus Tswv tus ntsujplig nrog nraim”, nws yuav los ua haujlwm hloov Mauxes chaw. Tus Tswv hais kom Mauxes ua kevcai hloov meejmom ua thawjcoj coj cov Yixalayees rau Yausuas. Qhov xubthawj, Mauxes yuav tsum “tsa tes” rau saum Yausuas lub taubhau. Tom qab ntawd, coj Yausuas mus sawv tabmeeg tus povthawj Ele-axas thiab cov pejxeem Yixalayees. Mauxes ua raws li tus Tswv tau hais rau nws.

Qhov uas Yausuas tau Vajtswv xaiv los hloov Mauxes chaw tsis yog ib qho uas xav tsis thoob, rau qhov Yausuas twb nrog Mauxes ua haujlwm ntev loo los lawm, txij thaum cov Yixalayees khiav tawm tebchaws Iziv los. Yausuas tau cob tes haujlwm coj cov Yixalayees mus ntaus cov Amalej (Khiavdim 17:8-16). Yog ib tug hauv kaum leej mus soj tebchaws, Yausuas thiab Kalej yog ob tug txhawb cov pejxeem zog mus txeeb tebchaws Kana-as (Teev Npe 14:6-9). Yausuas puv npo Vaj Ntsujplig (nqe 18; II Kevcai 34:9). Hais txog txhua seem, Yausuas yog ib tug neeg tsimnyog xaiv los hloov Mauxes chaw. Tom qab uas tsa tes thiab cob lub meejmom Vajtswv pub rau Yausuas, Mauxes tso haujlwm zuj zus rau Yausuas coj kom tej pejxeem paub hwm thiab mloog nws lus thaum tau Vajtswv xaiv los ua thawjcoj.

Cia kom muaj cov neeg los ua tus Tswv tes haujlwm ntxiv mus, Mauxes thov Vajtswv vim nws paub hais tias ua thawjcoj sab ntsujplig yog tus Tswv xaiv tsis yog nws xaiv raws li siab xav. Qhov uas peb yuam kev yog xaiv tus neeg uas raws li yus nyiam, yus pom hais tias haum yus lossis xaiv tus neeg uas ua li peb xav. Txuas ntxiv, Mauxes txaus siab hlo muab lub meejmom ua thawjcoj cob rau Yausuas ua txuas ntxiv mus, nws tsis tuav lub meejmom ua nyuaj thaum Yausuas ua tus Tswv haujlwm. Nimno, ib yam feem xyuam ntawm cov thawjcoj ntseeg Tswv Yexus yog yuav tsum ua tabpov khov kho hais tias yuav cob qhia tej xeebntxwv tom qab no los ua haujlwm ntxiv mus (II Timautes 2:2). Pawg Ntseeg yuav tsum rau siab thov Vajtswv, muaj zeem muag cob qhia cov neeg yuav los ua thawjcoj thiab txaus siab hlo tso meejmom rau cov tom qab coj mus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj qhia nyuam yaus thiab cov uas ua thawjcoj hauv Pawg Ntseeg kom paub thov Vajtswv thaum nrhiav cov neeg los ua haujlwm thiab tso meejmom rau lawv ua raws li tus Tswv siab nyiam. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Vajtswv Pawg Ntseeg nimno puas tseem npaj rau tes haujlwm cob meejmom raws li tus Tswv siab nyiam?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĂn Ở Cách Xứng Đáng – 30/11/2023
Bài tiếp theoJao Klei Dưi Jing Khua Gĭt Gai – 1/12/2023