Hais Daws Kev Txhaum – 30/9/2022

307

Khiavdim 32:21-24

Nqe cim:

Yog koj pheej npog tej kev txhaum tseg koj lub neej yuav tsis vammeej; yog koj lees thiab tso plhuav tej kev txhaum tseg Vajtswv yuav hlub koj(Pajlug 28:13).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Cov lus Mauxes nug Aloos hais txog feem xyuam dabtsi ntawm tus thawjcoj? Aloos cov lus teb qhia paub nws txojkev ntseeg zoo li cas? Tus Tswv xav kom peb ua li cas thaum ua txhaum?

Mauxes nug Aloos: Cov neeg no ua li cas rau koj, koj thiaj coj lawv ua kev txhaum loj npaum li no?” (nqe 21). Lo lus nug no qhia paub Mauxes hais tias Aloos yog tus uas ris tagnrho cov pejxeem qhov kev pemlom no. Tus thawjcoj yuav tsum yog tus uas nres tagnrho qhov uas yus ua thiab cov neeg yus coj ua huvsi.

Thaum Mauxes nug li ntawd, Aloos liam txim rau cov pejxeem (nqe 22-23). Aloos tsis nco txog hais tias nws yog tus uas Vajtswv tsa los ua tus povthawj rau tus Tswv, yog li ntawd Aloos yuav tsum paub nws feem xyuam yog ua raws tus Tswv lub siab nyiam tsis yog mloog thiab ua raws li neeg lub siab nyiam. Tej zaum Aloos xav kom Mauxes ua siab ntev rau nws, vim cov Yixalayees yog neeg tawvncauj, twb tawmtsam tus Tswv thiab Mauxes ntau zaus lawm (nqe 22). Tiamsis qhov uas Mauxes hais yog thaum cov pejxeem kom Aloos ua yam no yam tod, nws yuav tsum thov Vajtswv thiab ua raws li tus Tswv qhia xwb tsis txhob ua raws feem coob hais.

Ib qhov uas tsis txaus ntseeg, yog Aloos liam rau hluavtaws (nqe 24)! Aloos hais tias nws tsuas kom lawv nqa lawv tej saw kub thiab tej qhwsntsej kub uas lawv muaj tuaj rau nws, nws coj mus hlawv rau hauv qhovcub xwb, ces txawm ua tau tus mlom nyuj! Puas yog Aloos xav hais tias Mauxes yuav ntseeg li nws cov lus hais? Aloos cov lus hais daws nws zaj no qhia paub nws txojkev ntseeg tabtom poob qis, thiaj ua rau nws txiav txim siab ua qhov yuam kev, nws thiab cov pejxeem yuav raug puastsuaj tas. Ua thawjcoj ntawm tus Tswv haivneeg yuav tsum muaj kev ntseeg ruaj khov, paub meej kev ntseeg kom thiaj pab tau lwm tus; yog tsis ua li tus ntawd yuav coj pab yaj uas tus Tswv muab rau nws saib xyuas mus yuam kev.

Liam txim rau lwm tus yog ib tug yamntxwv uas neeg ibtxwm ua puag thaum ub los lawm. Ib tug menyuam muaj ob peb xyoos xwb twb paub liam txim rau tus dev, tus miv ua ntim diav hauv tsev tawg. Muaj ntau zaus peb kuj ua zoo ib yam li Aloos, hais daws yus zaj yam tsis txaus ntseeg kiag li, lossis liam rau caij nyoog, lwm tus. Tus Tswv xav kom peb muaj lub siab tawv qhawv lees paub yus qhov feem xyuam, lees txim ncaj ncees, thov tus Tswv thiab cov neeg uas peb tau txhaum zam txim. Qhov no yog ib hauv cov kev qhia tshwjxeeb uas tus Tswv qhia kom cov ntseeg tau txais kev zam txim (I. Yauhas 1:9; Pajlug 28:13).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus muaj lub siab tawv qhawv lees nyuam yaus feem xyuam thaum ua yuam kev, tsis hais daws nyuam yaus zaj zais kev txhaum. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau neeg ncaj ncees tabmeeg Koj. Amees.

 

Thaum ua txhaum, peb puas kam lees lossis liam txim tau lwm tus?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCơn Giận Công Chính – 29/9/2022
Bài tiếp theoMgang Kơ Klei Soh – 30/9/2022