Dôk Sĭt Suôr Hlăm Klei Lông Dlăng – 1/8/2021

722

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 6:3-10

Êlan kliăng: “Ƀiădah hlăm jih jang klei hmei bi sĭt hmei jing dĭng buăl Aê Diê: hŏng klei gĭr snăk, hlăm klei knap mñai, hlăm klei dleh dlan, hlăm klei jŭ jhat” (II Kôrantô 6: 4).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei khua ƀĭng kna Y-Pôl bi sĭt nanao hlŏng kơ jih klei hdĭp ñu mă bruă? Ya klei truh knap mñai ñu găn leh? Khă snăn dưn, si ai tiê klei mĭn leh anăn knhuah hdĭp ñu? Si knhuah hdĭp drei tơdah tuôm nanao mđruĕ mđrông klei truh knap mñai hlăm klei hdĭp?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn kñăm, ñu pô mbĭt hŏng phung hlăm êpul hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk gĭr nanao amâo “bi têč hnêč arăng ôh” čiăng kơ bruă diñu ngă arăng amâo dưi ƀuah ôh. Êlâo êdei ăt sa hnơ̆ng, khua ƀĭng kna Y-Pôl bi sĭt nanao klei ñu jing dĭng buăl amâodah pô mă bruă kơ Aê Diê (êlan 3-4). Jing dĭng buăl Aê Diê, čoh čuăn brei dôk sĭt suôr hŏng Ñu, wăt găn lu klei knap mñai lông dlăng. Sĭt suôr jing sa hlăm dŭm knuih Aê Diê bi êdah klă. Kyua snăn yơh knuih čoh čuăn brei mâo hĕ leh anăn yuôm hĭn kơ sa čô mă bruă kơ Aê Diê jing ai tiê sĭt suôr. Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi êdah leh ai tiê khut khat dôk sĭt suôr hlăm djăp mta klei lông dlăng ñu găn leh. Ñu răk leh dŭm mta klei knap mñai mđruĕ mđrông ñu dưi găn gao, leh anăn ăt srăng dôk sĭt suôr nanao mơh kăp bi blah čiăng dưi găn gao jih (êlan 4-5). Dŭm klei knap mñai anei ngă kơ asei mlei, klei mĭn leh anăn ai tiê ñu amâo djŏ jing ƀiă ôh. Kyuanăn yơh, ai tiê dôk kjăp, gĭr tŭ, dưi dlăng msĕ si “êa drao yuôm” đru ñu mâo klei ktang phĭt dưi găn gao jih klei knap mñai.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl ăt kñăm wăt kơ dŭm mta knuih sa čô dĭng buăl Aê Diê brei mâo hĕ, anăn jing doh jăk, thâo săng, jăk, mâo Yang Mngăt Jăk nao mđrăm mbĭt, mâo klei khăp sĭt, blŭ klei sĭt nanao leh anăn dôk hlăm klei myang Aê Diê (êlan 6-7). Ñu ăt kah mbha mơh klei bi knal ruă knap ñu mbĭt hŏng mah jiăng ñu găn hlăk arăng yap diñu msĕ si phung mgưt, amâo thâo kral ôh, bi kmhal, ênguôt, ƀun ƀin (êlan 9-10). Ƀiădah lĕ, khă dôk găn ya mta klei truh dưn diñu ăt dôk sĭt suôr hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk tar ƀar anôk leh anăn thâo kral klei jăk jĭn sĭt mơ̆ng Aê Diê brei kơ diñu nanao. Khua ƀĭng kna Y-Pôl kñăm diñu mâo nanao “djăp mta mnơ̆ng” (êlan 10). Anăn yơh jing klei jăk jĭn sa čô mnuih mă bruă kơ Aê Diê, sĭt suôr hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk.

Grăp čô drei jing dĭng buăl Aê Diê sơăi kyuadah Ñu bi tui leh drei hŏng êrah yuôm Ñu. Ti krah ƀuôn sang bŏ hŏng klei soh, pliă plia jŭ jhat, sĭt nik drei srăng tuôm nanao yơh hŏng klei bi kdơ̆ng leh anăn lu klei lông dlăng tơdah dôk hdĭp bi êdah klei đăo. Mta klei Aê Diê čoh čuăn kơ grăp čô drei, ăt jing klei yuôm leh anăn bi mơak kơ Aê Diê mơh, anăn jing dưi krơ̆ng ai tiê dôk sĭt suôr kluôm dhuôm ti krah klei knap mñai. Sĭt suôr jing knuih mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, snăn tơdah mâo Yang Mngăt Jăk dôk mbĭt, ktrâo atăt, mâo klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Khua Yang, drei srăng mă bruă kơ Khua Yang sĭt suôr tơl truh hruê bi tuôm hŏng Ñu.

Si ngă drei dưi krơ̆ng ai tiê dôk sĭt suôr êjai tuôm hŏng klei lông dlăng knap mñai mơ̆?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Yang Mngăt Jăk thiăm brei kơ kâo klei ktang čiăng kâo dưi krơ̆ng ai tiê dôk sĭt suôr hlăm djăp mta klei lông dlăng tơl truh knhal tuč.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcCái Neo Của Linh Hồn
Bài tiếp theoTrung Thành Trong Thử Thách – 1/8/2021