Cia Siab Rau Vajtswv Txojlus – 6/1/2023  

323

 

 

Ntawv Nkauj 119:81-88

Nqe cim.

“Tus Tswv, kuv twb yuav tuag, kuv tos ntsoov Koj txojkev cawm dim; kuv cia siab ntsoov rau Koj tej lus.” (Ntawv Nkauj 119:81).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tshooj Ntawv Nkauj no hais licas txog tus sau lub siab xav?
  • Nws cia siab rau qhov twg?
  • Peb pheej cia siab rau qhov twg thaum ntsib kev tws?

Yim nqe nyob hauv tshooj Ntawv Nkauj no tau pib ntawm tus niam tsiaj ntawv tim 11 hauv lus Henplais yog Caph. Txwm ntawv no muaj lub ntsiab hais tias “cug tes mus thov”. Raws li cov tub txhais Vajluskub, ntu Vajluskub no yog hais txog tus sau tabtom cug nws txhais tes dawb do mus thov tus Tswv txojkev hlub.  Tseeb tiag, tshooj Ntawv Nkauj no hais txog tus sau kev poob siab, qaug zog. Nws muab tus kheej piv li “lub hnab tawv ntim cawv txiv hmab uas luag tsis siv lawm” (nqe 83). Nws pom yeebncuab tabtom vij nws thiab khawb qhov cuab nws txojhau kev (nqe 85). Nws tsis tos leejtwg, tsuas tos nrhw Vajtswv txojkev pab cawm thiab cia siab ntsoov rau Vajtswv Txojlus lawm xwb.

Nyob hauv yuav luag txhua nqe, tus sau hais meej hais tias: “kuv tos ntsoov Koj txojkev cawm dim” (nqe 81), “kuv tos Koj tej lus cog tseg” (nqe 82), “kuv yeej nco ntsoov Koj tej kevcai” (nqe 83), “Koj tej kevcai yog tej uas tso siab tau rau” (nqe 86), “kuv yeej tsis tso Koj tej kevcai tseg” (nqe 87), “kuv thiaj ua taus raws li Koj tej kevcai” (nqe 88). Tej no qhia tseeb meej hais tias tus sau zaj nkauj no cia siab ntsoov rau Vajtswv Txojlus thiab Vajtswv Txojlus yog lub zog, kev nplig siab thiab kev cia siab thaum nws ntsib kev tws.

Ntawv Nkauj 119 tsis hais txog tus sau lub npe tiamsis feem coob cov tub txhais Vajluskub puavleej xav hais tias Vajntxwv Daviv yog tus sau. Vajntxwv Daviv lub neej tiv dhau ntau yam kev txomnyem, ntsib ntau tug yeebncuab txaus ntshai. Vim li ntawd, nws thiaj paub meej hais tias “kev cawmdim” rau nws tus ntsujplig tsuas yog los ntawm tus Tswv lub hwjchim xwb. Thiab tsuas yog tus Tswv tej kevcai uas tso siab tau thiaj pub rau nws muaj kev cia siab xwb. Nyob hauv nqe kawg ntawm tshooj nkauj no, nws hais tias “Koj txojkev hlub uas tsis paub kawg ua zoo rau kuv” (nqe 88). Tus sau paub hais tias thaum ua raws li tus Tswv tej kevcai, Nws yuav tau tus Tswv hlub thiab pub muaj txojsia. Yog li ntawd, nws thiaj txiav txim siab tsis tso Vajtswv tej kevcai tseg thiab yuav niaj hnub ua raws li Vajtswv tej kevcai qhia.

Cia siab hais tias qhov no kuj yog yam uas tus Tswv cov menyuam txhua leej yuav txais tau thaum cia siab rau Vajtswv Txojlus. Peb yuav zam tsis dhau tej lub tsamthawj ntsib kev txomnyem, poob siab thaum tseem ua neej nyob. Thov kom Vajtswv Txojlus yuav yog qhov chaw nplig siab, cia siab rau peb txhua leej. Zeem paub  hais tias Vajtswv Txojlus tseemceeb heev hauv lub neej, peb yuav tsum siv sijhawm los kawm Vajtswv Txojlus thiab tuav ruaj Vajtswv Txojlus txhua lub sijhawm. Yuav tsum txiav txim siab li Vajntxwv Daviv, tsis hnov qab Vajtswv Txojlus txhua lub tsamthawj. Paub ntsoov hais tias thaum peb kawg siab kawg ntsws kawm xyaum Vajluskub, peb yuav nrhiav pom qhov chaw cia siab hauv Vajtswv Txojlus, vim txawm yog txhua yam yuav pauv hloov mus, los tus Tswv Txojlus yeej tsis pauv hloov ib zaug li (Mathais 24:35).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus paub nqis peev rau lub neej los ntawm kev kawm Koj Txojlus, nyuam yaus thiaj nco ntsoov thiab cia siab ntsoov rau Koj Txojlus txhua lub tsamthawj. Amees.

 

Peb puas tau kawm Vajtswv Txojlus txhua hnub lawm tau? Muaj yam dabtsi tav peb ua tes haujlwm no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Nkauj Quaj Ntsuag 1:1-15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nguyện Tỉnh Khánh Hòa Đầu Năm 2023
Bài tiếp theoČang Hmăng Hlăm Klei Aê Diê Blŭ – 6/1/2023