Bi Rai Jih Rup Yang – 14/1/2022

1192

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 12:1-4

Êlan kliăng: “Đăm ngă snăn ôh kơ Yêhôwa Aê Diê diih” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 12:4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu brei ngă hŏng rup yang phung Kanaan? Ya ngă? Si hdră êlan brei phung ƀuôn sang Israel kkuh mpŭ kơ Aê Diê? Si hdră êlan Aê Diê čiăng kơ drei kkuh mpŭ kơ Ñu?

Kdrŭn hdĭp phung ƀuôn sang Aê Diê ti čar Kanaan mdê kluôm dhuôm hŏng kdrŭn hdĭp hlăm kdrăn tač, kyuanăn Y‑Môis čiăng mtô mblang klei bhiăn Aê Diê hŏng klei klă mngač čiăng kơ phung ƀuôn sang Aê Diê thâo săng leh anăn mă yua kơ klei hdĭp diñu. Sa hlăm dŭm mta êlâo hĭn Y‑Môis mtă mtăn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei diñu ngă tơdah mŭt mă bha ala čar, brei bi rai jih jang anôk phung Kanaan kkuh kơ rup yang diñu, bi klưh hĕ knưl diñu, leh anăn bi mčah đơ điêt kmeh diñu, leh anăn čuh hŏng pui phung rup yang, leh anăn lăm hĕ anăn diñu mơ̆ng anôk anăn (êlan 2-3). Y‑Môis kñăm ktang hlăm êlan 1 snei, anei jing klei bhiăn leh anăn klei mtă kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei djă pioh tơl tuč klei hdĭp. Klei mtă bi rai rup yang hlăm čar lač hŏng klei khut khat, kñăm čiăng blŭ klă hŏng phung ƀuôn sang brei bi rai jih mta mnơ̆ng anăn kluôm dhuôm čiăng tlaih mơ̆ng klei jhat truh kơ êdei.

Anei jing mta klei brei phung ƀuôn sang Aê Diê ngă êlâo hĭn kyuadah Aê Diê bi êmut kheh hdră êlan phung Kanaan kkuh mpŭ kơ rup yang diñu. Klei kkuh mpŭ anăn mâo wăt ngă klei knhông hlăm anôk doh jăk, klei bhiăn ngă hlăm klei đăo diñu phung krĭng Ngŏ, êngao kơ phung Israel. Kyuanăn, Y‑Môis kñăm ktang hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê amâo dưi kkuh mpŭ kơ Aê Diê msĕ si hdră êlan phung tue ôh (êlan 4). Hŏng Aê Diê, klei kkuh mpŭ amâo djŏ ôh knŏng bi êdah ai tiê phung ƀuôn sang Ñu huĭ mpŭ kơ Ñu ƀiădah bi êdah wăt knuih Aê Diê jing. Aê Diê jing doh jăk, kyuanăn klei diñu kkuh mpŭ amâo dưi mâo klei amâo doh jăk ôh. Ñu jing Pô Sĭt suôr kyuanăn klei diñu kkuh mpŭ amâo dưi ôh amâo mâo sa hnơ̆ng, klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê mdê ƀiădah knhuah dôk hdĭp mdê. Aê Diê jing Pô kpă ênô, kyuanăn klei diñu kkuh mpŭ amâo dưi lui ôh ênoh klei knhuah kpă.

Aê Diê jing Pô čoh čuăn hdră êlan klei kkuh mpŭ brei kơ phung anak ƀuôn sang Aê Diê amâo djŏ mơ̆ng mnuih mkra dưm ôh. Kyuanăn, drei amâo dưi mčeh mjing, lŏ thiăm mta klei mrâo mkăn hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê tui si klei mĭn êđal dhal drei pô ôh. Aê Diê amâo djŏ jing rup yang hơăi mang msĕ si phung yang Kanaan ôh, čiăng kơ drei duah mčeh mkra hdră êlan kkuh mpŭ kơ Ñu tui si klei mĭn drei pô. Klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê djŏ, Aê Diê čiăng atăt phung anak ƀuôn sang Ñu truh, amâo djŏ hlăm hdră klei bhiăn hơăi mang msĕ si phung tue kreh ngă ôh, ƀiădah ti dlông hĭn, Ñu čiăng kơ phung kkuh mpŭ kơ Ñu tui duah klei doh jăk, kpă ênô, gưt ngă klei sĭt nik leh anăn hdĭp hŏng klei khăp msĕ si Pô drei kkuh mpŭ.

Si ngă drei dôk kkuh mpŭ kơ Aê Diê tui si hdră êlan Ñu čiăng mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo kkuh mpŭ kơ Ih tui si hdră êlan Ih čiăng atăt kâo truh, amâo djŏ hŏng hdră klei bhiăn kkuh mpŭ hơăi mang ôh. Akâo kơ Ih brei klei kâo kkuh mpŭ kơ Ih dưi bi mơak kơ Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 15:1 – 16:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRhuav Mlom Povtseg – 14/1/2022
Bài tiếp theoDẹp Bỏ Thần Tượng – 14/1/2022