Rhuav Mlom Povtseg – 14/1/2022

550

 

II.Kevcai 12:1-4

Nqe cim: 

“Nej tsis txhob pehawm tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv ib yam li cov neeg ntawd pe lawv tej vajtswv xwb” (II.Kevcai 12:4 Phau Txhais Qub)

“Nej tsis txhob pe li ntawd rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv.” (II.Kevcai 12:4 Phau Txhais Tshiab)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv samhwm kom Nws haivneeg yuav tsum ua licas rau cov neeg Kana-as tej mlom? Vim licas Nws samhwm li ntawd?
  • Cov Yixalayees yuav tsum pehawm Vajtswv licas?
  • Tus Tswv xav kom peb pehawm Nws licas?

Thaj chaw uas tus Tswv haivneeg yuav nyob hauv lub tebchaws Kana-as txawv chaw nyob hauv tiaj nrag suab puam, yog li ntawd Mauxes yuav tsum qhia meej tus Tswv txoj kevcai rau tus Tswv haiv neeg kom lawv totaub thiab ua raws. Ib yam tshwjxeeb nyob hauv tej uas Mauxes qhia, ntawd yog thaum mus txeeb tau lub tebchaws, tus Tswv haivneeg yuav tsum muab cov neeg Kana-as tej chaw uas lawv teev lawv tej vajtswv rhuav kom puastsuaj, rhuav tej thaj thiab tsoo lawv tej ncej zeb, hlawv tej mlom, thiab tsoo tej mlom kom tawg ntsoog ntxaws mus (nqe 2-3). Mauxes hais meej nyob hauv nqe 1 hais tias, ntawd yog tej kevcai uas tus Tswv muab rau Nws haivneeg coj mus tas lawv simneej. Tej kevcai qhia kom rhuav tej mlom ntawd hais tawv kawg li, lub homphiaj yog qhia meej rau tus Tswv hais neeg hais tias, ntawd yog tej yam uas lawv yuav tsum ua kom puastsuaj huv tibsi mus thiaj tsis ua teebmeem rau lawv tomqab.

Qhov no yog yam xubthawj uas tus Tswv haivneeg yuavtsum ua, vim Vajtswv ntxub ntxaug cov neeg Kana-as txojkev pehawm lawv tej vajtswv. Txojkev pehawm ntawd muaj kev sib deev ua plees ua yi hauv chav pe mlom, thiab ntawd yog tej kab lis kev cai uas cov kev ntseeg nyob cheebtsam ze sab Hnub Poob pheej coj raws, tshwj haivneeg Yixalayees. Yog li ntawd, Mauxes thiaj hais tawv rau tus Tswv haivneeg hais tias, tsis pub lawv pehawm Vajtswv ib yam li cov neeg ntawd pe lawv tej vajtswv (nqe 4). Hais txog Vajtswv, kev pehawm tsis yog tsuas qhia tshwm tus Tswv haivneeg kev hwm Nws xwb, kev pehawm tseem qhia tshwm tus Tswv tus moj yam thiab. Tus Tswv yog Tus Dawbhuv, yog li ntawd lawv txojkev pehawm tsis dawbhuv ces tsis tau. Tus Tswv yog Tus Tseeb, yog li ntawd lawv txojkev pehawm yog tsis sib xws, pehawm ib yam thiab ua lubneej lwm yam ces yeej tsis tau. Tus Tswv yog Tus Ncajncees, yog li ntawd lawv txojkev pehawm yog tso txojkev ua zoo tseg ces yeej tsis tau hlo li.

Vajtswv yog Tus uas tsim muaj tej kevcai pehawm rau Nws haivneeg, tej kevcai ntawd tsis yog tibneeg xwbtim tsim muaj. Yog li ntawd, peb tsis txhob tsim tshiab lossis txhab ntxiv tej yam txawv txawv nyob hauv txojkev pehawm raws li peb tej tswvyim uas nqaim nqaim. Vajtswv tsis zoo li cov neeg Kana-as tej vajtswv, uas yuav siv ntau yam kev pehawm zoo cas los tau. Kev pehawm tsimnyog uas Vajtswv xav kom Nws haivneeg tig siab mus rau tsis yog tsuas ua raws kev raws cai qhuav qhawv li lwm haivneeg pheej ua, tiamsis qhov tseemceeb tshajplaws, Nws xav kom cov neeg pehawm Nws yuav tsum nrhiav kev dawbhuv, kev ncajncees, kev ua ncaj, kev ua zoo, ua raws qhov tseeb thiab ua lubneej sib hlub zoo li Vajtswv tus uas peb tau pehawm.

 

Peb puas tabtom pehawm Tswv raws ki Nws lub siabnyiam?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus pehawm Koj raws li qhov uas Koj xav kom nyuam yaus ua, tsis yog ua raws tej kevcai qhuav xwb. Thov kom nyuam yaus kev pehawm Koj ua haum Koj siab. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 15:1-16:6

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐề tài các ngày lễ trong năm 2022 của HTTLVN
Bài tiếp theoBi Rai Jih Rup Yang – 14/1/2022