Bài 145: Sách Đa-ni-ên, Những Ưu Tiên Trong Lời Cầu Nguyện Của Tiên Tri Giê-rê-mi

1799

Chúng ta đang khảo sát sách tiên tri Đa-ni-ên. Sách Đa-ni-ên gồm có 12 chương. Mười hai chương nầy được phân chia theo nội dung của nó. Sáu chương đầu gồm những câu chuyện mang tính chất lịch sử, nên không có gì khó khăn để tìm hiểu ý nghĩa của nó. Các bài học áp dụng cũng được rút ra dễ dàng. Tuy nhiên sáu chương còn lại thì không phải như vậy. Chương 7 đến chương 12 ghi lại những khải tượng mang tính chất tiên tri và sự mặc khải của Chúa cho Đa-ni-ên. Những chương nầy rất khó hiểu giống như sách Ê-xê-chi-ên hay Khải Huyền là sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Sách Đa-ni-ên, Ê-xê-chi-ên, Khải Huyền được xem là loại sách khải thị, nghĩa là tác giả của những sách nầy đã vén lên bức màn để chỉ cho chúng ta thấy những điều Đức Chúa Trời đã tỏ ra. Họ cho thấy những điều mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết bởi trí khôn thường tình, những điều nầy chỉ có thể được hiểu khi Đức Thánh Linh soi sáng mà thôi.

Khi đến phần hai của sách Đa-ni-ên, để khảo sát những khải tượng của ông cùng với những sự mặc khải mang tính chất tiên tri, chúng ta cần hiểu vài nét về nội dung của những sự mặc khải đó. Một khi hiểu được giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-sa trong chương hai về pho tượng khổng lồ thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nội dung những sự mặc khải mang tính chất tiên tri của Đa-ni-ên. Sau khi có điềm chiêm bao, Nê-bu-cát-nết-sa gọi các nhà thông thái đến mà bảo rằng, “Ta cần biết ý nghĩa của điềm chiêm bao nầy, vì thế để thử xem các ngươi giải thích đúng chăng thì hãy nói cho ta biết ta đã chiêm bao điều gì, sau đó hãy giải thích điềm chiêm bao đó”. Các nhà thông thái người Ba-by-lôn nói rằng, “Không ai có thể làm được điều đó trừ khi thần linh ở trong con người, mà vua biết rằng không có thần nào sống trong con người cả”. Tại điểm nầy Đa-ni-ên đã lên tiếng, “Đó là chỗ các ông sai rồi. Thần có sống trong con người, bằng cớ là Đức Chúa Trời, Đấng sống trong tôi có thể tỏ cho tôi điều mà vua đã chiêm bao và ý nghĩa của nó”. Đa-ni-ên xin được tiếp kiến nhà vua để thuật lại và giải thích điềm chiêm bao đó. Và đây là những gì mà Đa-ni-ên đã nói với Nê-bu-cát-nết-sa:

31  Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn.
32  Đầy pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cách tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng;
33  ống chơn bằng sắt; và bàn chơn thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.
34  Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đó chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chơn bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát.
35  Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa họ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất.

Đa-ni-ên đã giải thích cho Nê-bu-cát-nết-sa biết rằng pho tượng khổng lồ chỉ về 4 đế quốc khác nhau. Đầu bằng vàng chỉ về Ba-by-lôn. Ngực và tay bằng bạc chỉ về đế quốc Ba Tư. Bụng và vế bằng đồng chỉ về đế quốc Hy Lạp. Chơn bằng sắt chỉ về đế quốc La Mã. Ba-by-lôn sẽ bị Ba Tư chinh phục, Ba Tư sẽ bị Hy Lạp chinh phục, rồi Hy Lạp lại sẽ bị La Mã chinh phục. Một số học giả tin rằng bàn chơn chỉ về những quốc gia riêng biệt nhưng không bao giờ có sức mạnh để trở nên một thế lực toàn cầu. Một số người cho rằng bàn chơn chỉ về đế quốc La Mã, nó đã phân chia ra làm 10 phần khác nhau.

Phần quan trọng nhất trong chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa là hòn đá ra từ núi, không do tay người làm nên đã rơi nhằm vào pho tượng và hủy phá pho tượng đó. Hòn đá nầy trở nên ngọn núi lớn che phủ khắp cả đất. Đa-ni-ên cho biết, hòn đá là vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc nầy sẽ tồn tại mãi mãi và chinh phục toàn thế giới.

Lời giải thích của Đa-ni-ên về điềm chiêm bao thứ nhất của Nê-bu-cát-nết-sa đã cho chúng ta một phương cách giúp tìm hiểu những khải tượng và mặc khải trong sách Đa-ni-ên. Mặc dầu việc giải thích ý nghĩa không phải là điều không thể được, nhưng nó rất khó. Chỉ có Chúa Thánh Linh mới giúp chúng ta hiểu được những khải tượng nầy vì nó nói đến những việc xảy ra trong tương lai. Giăng 16 cho biết công việc của Thánh Linh là bày tỏ cho chúng ta biết được những điều sẽ xảy ra.

Sau đây là vài bước nhằm giúp chúng ta hiểu và áp dụng những khải tượng cùng với những điều mặc khải trong sách Đa-ni-ên. Lần lượt chúng ta sẽ đi qua những bước sau: Thứ nhất là quan sát những biểu tượng trong các sự hiện thấy. Đa-ni-ên 7 ghi lại sự hiện thấy thứ nhất, biểu tượng trong sự hiện thấy nầy giống như điềm chiêm bao thứ nhất của Nê-bu-cát-nết-sa. Đa-ni-ên thấy bốn con thú lớn. Gió từ bốn hướng thổi dữ dội đến nỗi khuấy động biển lớn, rồi bốn con thú xuất hiện. Con thú thứ tư thật hung tợn và tàn ác. Nó tiêu diệt những con thú khác, nó có mười sừng, từ mười sừng nầy lại có một sừng nhỏ khác mọc lên. Sừng nhỏ nầy có mắt và một cái miệng lớn, nói những lời xấc xược. Thật là một sự hiện thấy lạ lùng và kỳ diệu. Sách Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên giống nhau ở điểm nầy. Các vị tiên tri đã có những khải tượng hết sức lạ lùng. Dẫu vậy trong một số trường hợp các khải tượng được giải thích, và chúng ta cần lưu ý rằng đây là những lời giải thích có thẩm quyền vì xuất phát từ chính Kinh Thánh.

Khi tìm hiểu về những sự hiện thấy của Đa-ni-ên, chúng ta hãy quan sát những biểu tượng và các hành động của biểu tượng đó cũng như những tương quan giữa những biểu tượng nầy với nhau. Hãy để ý đến lời giải thích của Kinh Thánh, vì đó là lời được Chúa linh cảm. Sau khi qua hai bước trên, chúng ta hết lòng cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu những biểu tượng đó có nghĩa gì. Ba câu hỏi căn bản được dùng cách thường xuyên là: Sự hiện thấy nầy nói về điều gì? Nó có ý nghĩa gì và nó có ý nghĩa gì đối với tôi?

Đa-ni-ên có điềm chiêm bao trong chương 7. Lời giải thích từ Kinh Thánh về chiêm bao của Đa-ni-ên có liên quan đến bốn vương quốc. Đa-ni-ên 7:16-28:

16  Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó, và hỏi người về lẽ thật của mọi sự nầy. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa cho ta mà rằng:
17  Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy khiến trên đất.
18  Nhưng các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước, và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng.
19  Bấy giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát, và có gì còn lại thì giày đạp dưới chơn.
20  Ta cũng muốn biết lẽ thật về mười cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó ba sừng kia đã bị rơi xuống, sừng nầy có những mắt và miệng nói những lời xấc xược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác.
21  Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh, và thắng trận,
22  cho tới khi Đấng Thượng Cổ đã đến, sự xét đoán và ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.
23  Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra.
24  Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy khiến từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua.
25  Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.
26  Nhưng sẽ xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó, để diệt đi và làm cho hủy phá đến cuối cùng.
27  Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài.
28  Vậy, lời ấy đến đây là hết.

Khi thấy khải tượng nầy thì Đa-ni-ên cho biết:

Còn như ta, Đa-ni-ên, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm. Sắc ta biến cải, dầu vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta.

Nếu đi từng bước để tìm hiểu ý nghĩa của sự hiện thấy, chúng ta sẽ hiểu rằng phân đoạn trên nói về bốn vương quốc trên thế giới. Sừng chỉ về sức mạnh hay quyền lực, các loài thú thường dùng sừng để húc lẫn nhau. Mười sừng và một sừng nhỏ mọc lên ở giữa chỉ về các thế lực hay các đế quốc. Nhiều người giải thích rằng con thú thứ tư chỉ về đế quốc La Mã. Một số người cho rằng nó chỉ về đế quốc La Mã nhưng là một đế quốc La Mã được hồi sinh, nó sẽ xuất hiện trong tương lai. Một số người thì không đồng ý cho rằng con thú thứ tư hay vương quốc thứ tư dữ tợn hơn tất cả. Nó giống như hòn đá rơi nhằm pho tượng khiến vỡ tan tành. Họ cho rằng đây là vương quốc của Đức Chúa Trời, nó khác biệt với tất cả mọi vương quốc khác vì tỏ ra cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Chúng ta không nên quá chủ quan và in trí về cách mình giải thích những khải tượng trên. Thái độ đúng đắn là phải khiêm cung khi giải thích những khải tượng đó. Cho dầu hoặc đúng hoặc sai trong các chi tiết, một lẽ thật quan trọng được rút ra từ chương 7 đó là: Một khi trở nên thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời thì chúng ta thuộc về nhóm người chiến thắng. Nước của Đức Chúa Trời sẽ chinh phục tất cả mọi thế lực trần gian nầy, nước của Ngài sẽ là nước đời đời. Đây là cái nhìn lạc quan từ khải tượng của Đa-ni-ên về bốn con thú.

Chương thứ 8 nói về một khải tượng khác. Đây là khải tượng về con chiên đực và con dê đực. Đa-ni-ên lặp lại rất nhiều lần, “Ta thấy, ta thấy, ta thấy”. Đây là một khải tượng bởi mắt thấy của Đa-ni-ên. Ông thấy con chiên đực đứng bên bờ sông, có hai sừng cao, nhưng cái sừng mọc sau cao hơn sừng trước. Đa-ni-ên cho biết sừng cao hơn nầy chỉ về đế quốc Ba Tư.

Mê-đi_Ba Tư là đế quốc đã chinh phục Ba-by-lôn. Nhưng sau đó Ba Tư đã lớn mạnh hơn Mê-đi. Đa-ni-ên cũng thấy con dê đực, nó có một sừng rất lớn giữa mắt. Với cái sừng lớn nầy, nó húc và giày đạp con chiên đực.

Đa-ni-ên được giải thích rằng cái sừng rất lớn của con dê chỉ về đế quốc Hy Lạp. Hy Lạp đã chinh phục Ba Tư. Đa-ni-ên còn đi xa hơn hai đế quốc Hy Lạp và Ba Tư khi ông đề cập về ngày sau rốt. Ông được bảo cho biết rằng,

Nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó, vì nó quan hệ với sau nhiều ngày.

Chúng ta tin rằng cho đến cuối khải tượng, Đa-ni-ên nhìn thấy vào trong cõi tương lai. Như vậy khải tượng về con dê đực và chiên đực khá dễ hiểu vì chính Kinh Thánh đã giải thích ý nghĩa của nó.

Lần đến chúng ta sẽ tìm hiểu về lời tiên tri chi tiết nhất và rõ ràng nhất về Đấng Mê-si từ sách Đa-ni-ên. Đây là khải tượng về 70 tuần lễ, kính mời quí vị cùng đón xem.

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Bài trướcBÀI 5: KHI SỰ CHẾT BAO QUANH
Bài tiếp theoĐắk Nông: Bồi Linh Thông Công Trung Tráng Niên