Bài 14: Cơn Mưa Cuối Mùa

1365

“Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng”. (Xa-cha-ri 10:1)

Ở Y-sơ-ra-ên có hai cơn mưa đáng nhớ trong năm, đó là mưa đầu mùa (vào mùa Thu) và mưa cuối mùa (vào mùa Xuân). Cơn mưa cuối mùa thường trở nên biểu tượng của sự phục hưng trong những ngày sau rốt của dân sự Chúa. Đây là lời tiên tri nói về những ngày cuối cùng trên đất khi Chúa thăm viếng Y-sơ-ra-ên, đem họ trở về, và họ sẽ trở nên một quốc gia sự cường thạnh.

Cả chương 10, Xa-cha-ri nói tiên tri về cuộc đại phục hưng trong kỳ cuối cùng của Y-sơ-ra-ên. Khi mà Đức Giê-hô-va đã toan làm ơn, Ngài hứa nhiều điều quý báu cho họ:

  • Đức Giê-hô-va vạn quân thăm viếng bầy chiên Ngài (câu 3)
  • Ngài là đá góc, nơi ẩn nấp cho dân Chúa (câu 4)
  • Đức Giê-hô-va ở cùng bầy Ngài để chinh chiến (câu 5)
  • Ngài làm cho Y-sơ-ra-ên nên mạnh (câu 6)
  • Họ tìm thấy niềm vui trong Ngài (câu 7)
  • Ngài huýt gọi, và nhóm họp họ về từ các nước (câu 8)
  • Ngài làm cho họ cường thạnh, phát triển (câu 11-12)

Có thể tầm nhìn của Xa-cha-ri và những người đương thời họ đang nghĩ về cuộc hồi hương dưới thời Xô-rô-ba-bên năm 536 TC, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy cuộc đại trở về trong kỳ sau rốt của Y-sơ-ra-ên trên đất này. Thật may mắn chúng ta sống trong thế kỷ 20 và 21 để có thể nhìn thấy sự Chân Thật của Lời Đức Chúa Trời và sự thành tín của Ngài. Rõ ràng chưa bao giờ Lời của Chúa ứng nghiệm trên dân Y-sơ-ra-ên như trong lúc này.

Y-sơ-ra-ên sau gần 2000 năm bị tản lạc khắp thế giới đã trở về lập quốc năm 1948. Hiện tại Y-sơ-ra-ên là một quốc gia mạnh và đầy tiềm năng. Dẫu vậy, chúng ta sẽ còn thấy có nhiều người Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục trở về quê cha đất tổ của họ trong những ngày sắp đến. Nguyện xin Chúa cho cơn mưa cuối mùa, cơn mưa mùa Xuân, cứ kéo dài trên đất nước Y-sơ-ra-ên.

Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và cũng là Đức Chúa Trời của Hội Thánh Ngài. Lời Ngài là chân thật, và Chúa của chúng ta là thành tín. Ngài đã giữ giao ước của Ngài trên Y-sơ-ra-ên và đã làm ơn cho họ, khiến họ trở nên cường thạnh thể nào, thì Ngài cũng sẽ giữ lời hứa trên Hội Thánh của Ngài, và trên đời sống mỗi chúng ta.

Hãy cầu xin Chúa sẽ ban một cơn mưa cuối mùa, phấn hưng Hội Thánh của Chúa, và phấn hưng cuộc đời, chức vụ hầu việc Chúa của mỗi một chúng ta, để chúng ta như những phù dâu khôn ngoan biết sửa soạn đèn mình trước ngày Chúa đến (Ma-thi-ơ 25:1-13).

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcHiệp Nguyện Đầu Năm 2022 Tại TP. Cần Thơ
Bài tiếp theoDiễn thơ sách Ru-tơ đoạn 3