Anplahas Tus Yamntxwv Kev Ntseeg – 21/2/2024

1110

 

 

Loos 4:1-12

Nqe cim

“Anplahas ntseeg Vajtswv, vim qhov uas Anplahas ntseeg ntawd Vajtswv thiaj suav hais tias Anplahas yog neeg ncaj ncees” (Loos 4:3).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus muab Anplahas tus yamntxwv kev ntseeg los qhia txog yam dabtsi?

–       Vajntxwv Daviv kawm tau yam dabtsi txog kev kaj siab ntawm tus neeg tau zamtxim?

–       Koj kawm tau dabtsi txog txojkev ntseeg dhau zaj kawm hnub no?

Cov Yudais qhuas hais tias lawv yog Anplahas cov xeebntxwv, lawv paub meej Anplahas lubneej. Anplahas tus yamntxwv kev ntseeg yog timkhawv ciaj txog tus neeg tau Vajtswv suav hais tias ncajncees. Timthawj Paulus hais tawv qhawv hais tias lawv tus yawgkoob Anplahas tau suav hais tias ncajncees tsis yog los ntawm kev ua haujlwm tiamsis yog los ntawm kev ntseeg (nqe 3; Chivkeeb 15:6). Yog li ntawd kev ntseeg yog licas? Anplahas ntseeg tias tus Tswv yog tus loj dua nws, muaj hwjchim tiv thaiv, foom koob hmoov thiab ua raws li tej lus tau cogtseg (Chivkeeb 15:1-6). Nyob hauv nqe 4-5, Timthawj Paulus qhia hais tias: Yog ib tug mus ua zog txais tau nqi zog ces cov nyiaj uas nws tau tsis yog koob hmoov tiamsis yog cov nyiaj uas tus tswv ntiav nws them nqi zog rau nws. Tiamsis Vajtswv yeej tsis tshuav leejtwg nqi vim tsis muaj leejtwg ua tau zoo kom tau suav hais tias yog neeg ncajncees. Peb tsuas zeem paub tus Tswv txojkev hlub thiab txais yuav txoj koob hmoov ntawd los ntawm txojkev ntseeg xwb.

Timthawj Paulus kuj muab tej yam Vajntxwv Daviv ntsib los qhia txog kev kaj siab thaum tau tus Tswv zamtxim. Tomqab uas lees kev txhaum nkauj nraug thiab tua neeg, tus Tswv rov pub rau Vajntxwv Daviv muaj kev kaj hauv nruab siab. Kev txhaum tau ntxuav huv tsis yog los ntawm tes haujlwm tiamsis yog los ntawm kev cia siab rau tus Tswv tej lus cogtseg (Ntawv Nkauj 32:1-2; 51:16-17). Ib yam nkaus li ntawd, los ntawm kev ntseeg peb paub tias tus Tswv yuav ntxuav peb tej kev txhaum yog hais tias peb paub lees kev txhaum, muab tso tseg, thiab tig rov los cuag Nws.

Timthawj Paulus muab timkhawv qhia rau cov Yudais paub hais tias yawgkoob Anplahas muaj kev cia siab lossis kev ntseeg rau tus Tswv thiab nws tau tus Tswv foom koob hmoov thaum muaj hnubnyoog 75 xyoos. Tus Tswv tau coglus hais tias Anplahas yuav muaj xeebntxwv coob, lawv yuav tau koob hmoov thiab txhua haivneeg yuav tau koob hmoov dhau ntawm nws cajces (Chivkeeb 12:1-3). Thaum Anplahas hnubnyoog muaj 99 xyoos, Vajtswv thiaj qhia nws thiab nws cajces ua kevcai txiav (Chivkeeb 17:1-14). Vim li ntawd, kevcai txiav yog ib lub cim sab nqaij tawv ntawm cov Yudais, qhuab ntuas lawv nco ntsoov hais tias lawv yog haivneeg tau Vajtswv xaiv, tau tshwj cia los pehawm Vajtswv. Txoj koob hmoov tus Tswv pub yog pub rau txhua tus ntseeg txawm yog lawv ua kevcai txiav lossis tsis ua, tsis yog tsuas pub rau cov Yudais xwb.

Niaj hnub nimno, cov ntseeg muaj kev ntseeg hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv Leej Tub los yug ua neeg, Nws tsis ua ib qhov txhaum, Nws tuag saum tus ntoo khaublig cawm tibneeg txhaum, Nws tau sawv rov qab los ua timkhawv txog txojkev cawmdim rau txhua tus uas ntseeg Nws. Vajtswv foom koob hmoov thiab suav hais tias tibneeg yog neeg ncajncees tsuas yog los ntawm kev ntseeg, tsis yog los ntawm tes haujlwm. Kev ua haujlwm zoo tsuas yog los ua timkhawv rau tus muaj kev ntseeg tseeb rau ntawm tus Tswv xwb. Thov tus Tswv pab peb nrog nraim Nws mus hauv txojkev ntseeg.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug, vim los ntawm kev ntseeg Koj pub koob hmoov rau nyuam yaus tau kev cawmdim. Thov pab nyuam yaus cia siab ntsoov rau Koj kom tau txais txojkev kaj siab ntawm tus neeg tau Koj suav hais tias ncajncees. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas siv kev ua haujlwm zoo los suav nqi zog rau tus Tswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGiáo Phẩm Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau Hiệp Nguyện và Nghỉ Dưỡng
Bài tiếp theoKlei Bi Hmô Kơ Klei Đăo Y-Abraham – 21/2/2024