Klei Bi Hmô Kơ Klei Đăo Y-Abraham – 21/2/2024

1757

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 4:1-12

Êlan kliăng: “Kyuadah ya Klei Aê Diê Blŭ lač leh? “Y-Abraham đăo kơ Aê Diê, leh anăn Aê Diê yap ñu kpă kyua klei đăo anăn.” (Rôm 4:3)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač kơ klei bi hmô kơ klei đăo Y-Abraham čiăng bi mklă kơ ya klei? Ya klei jăk mơak Mtao Y-Đawit bi knal leh mơ̆ng mnuih mâo klei pap brei? Ya klei hriăm diih mâo kơ klei đăo mơ̆ng klei hriăm hruê anei?

Phung Yuđa ktưn hưn snăk kơ Aê Y-Abraham, diñu thâo klă klei yăl dliê kơ gơ̆. Klei bi hmô kơ klei đăo Y-Abraham jing sa klei bi hmô jăk siam kơ mnuih mâo Aê Diê yap jing kpă ênô. Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mklă aê Y-Abraham diñu dưi yap kpă ênô amâo djŏ kyua bruă ngă ôh ƀiădah kyua klei đăo (êlan 3; Klei Mphŭn Dơ̆ng 15:6). Snăn si jing đăo? Y-Abraham đăo kơ Aê Diê mâo klei dưi hlăm ñu, Aê Diê mâo klei dưi răng mgang, hơêč hmưi leh anăn bi sĭt klei ƀuăn hŏng ñu (Klei Mphŭn Dơ̆ng 15:1-6). Hlăm êlan 4-5, Khua ƀĭng kna Y-Pôl mblang: Tơdah sa čô mă bruă dưi mâo prăk mlan snăn ênoh prăk anăn amâo dưi dlăng jing klei pap ôh ƀiădah jing prăk khua tla kơ ai tiê diñu mă bruă. Ƀiădah Aê Diê amâo đuôm nư hlei pô ôh kyua amâo mâo ôh hlei pô ngă djăp bruă jăk čiăng dưi mâo klei yap jing kpă ênô. Drei knŏng hdơr knga kơ klei pap Aê Diê leh anăn tŭ mă klei pap Ñu hŏng klei đăo.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl ăt čih hluê klei bi knal mơ̆ng Mtao Y-Đawit kơ klei jăk mơak mơ̆ng phung mâo klei Aê Diê pap brei. Leh mtao hưn jih klei soh leh anăn jih ai tiê kmhal kơ klei soh knhông leh anăn bi mdjiê mnuih, Aê Diê brei kơ ñu klei êđăp ênang hlăm mngăt ai tiê. Klei bi doh amâo djŏ kyua bruă ngă ôh ƀiădah kyua ai tiê đăo kơ Klei Aê Diê ƀuăn (Klei Mmuñ Hđăp 32:1-2; 51:16-17). Ăt snăn mơh, kyua klei đăo drei thâo Aê Diê bi doh klei soh tơdah drei lăm lui klei soh, hưn klei soh leh anăn jih ai tiê kmhal hŏng Ñu.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mklă kơ phung Yuđa thâo aê Y-Abraham dưm leh klei đăo hlăm Khua Yang leh anăn mâo Aê Diê hơêč hmưi hlăk ñu kjuh pluh êma thŭn. Aê Diê brei leh klei ƀuăn yuôm bhăn kơ sa djuê ana êngŭm, mâo klei pap, leh anăn mơ̆ng djuê ana ñu djăp djuê ana mkăn dưi mâo klei hơêč hmưi (Klei Mphŭn Dơ̆ng 12:1-3). Hlăk êjai Y-Abraham dua păn pluh thŭn, Aê Diê mkŏ mjing klei khăt klĭt kơ ñu leh anăn djuê ana ñu (Klei Mphŭn Dơ̆ng 17:1-14). Kyua anăn, klei khăt klĭt jing sa klei bi knăl kơ kđeh asăr phung Yuđa, mñă kơ diñu jing phung ƀuôn sang Aê Diê ruah, dưi pioh hjăn čiăng kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Klei jăk mơak Aê Diê brei kơ jih jang grăp čô đăo tŭ leh klei khăt klĭt ăt msĕ si phung ka khăt klĭt mơh amâo djŏ knŏng pioh hjăn kơ phung Yuđa ôh.

Hruê anei phung đăo kơ Khua Yang Yêsu jing Aê Diê Pô Tal Dua trŭn ti lăn ala, hdĭp sa klei hdĭp amâo mâo klei soh ôh, djiê ti kyâo bi kal čiăng bi tui phung soh, Ñu lŏ hdĭp leh rơ̆ng kơ klei bi mtlaih kơ hlei pô đăo kơ Ñu. Aê Diê hơêč hmưi leh anăn yap kpă ênô kơ anak mnuih knŏng kyua klei đăo amâo djŏ kyua bruă mă ôh. Bruă jăk tui tluôn knŏng bi mklă kơ phung mâo klei đăo sĭt kơ Khua Yang. Akâo kơ Aê Diê đru drei êbat nanao kyua klei đăo hlăm Khua Yang.

Drei yua bruă jăk, đru kơ phung knap mñai čiăng tĭng yap hŏng Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Ih kyua knŏng hŏng klei đăo, Ih brei leh klei pap kơ kâo čiăng kâo dưi tlaih. Akâo kơ Ih đru kâo knŏng đăo kơ Ih čiăng thâo bi knal nanao klei jăk mơak phung Ih yap jing kpă ênô. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 1

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAnplahas Tus Yamntxwv Kev Ntseeg – 21/2/2024
Bài tiếp theoGương Đức Tin Của Ông Áp-ra-ham – 21/2/2024