Zoo Txaus Nkaus Ibtxhis – 16/9/2023

941

 

 

Henplais 10:11-18

 Nqe cim:

“Nws theej txhoj tib zaug xwb ua rau cov neeg uas nws xub ntxuav lawm ua tau neeg zoo kawg nkaus mus ibtxhis li.” (Henplais 10:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov Yixalayees cov povthawj txawv Yexus Khetos zoo li cas?

–       Qhov khoom Yexus Khetos fij muaj nqis li cas?

–       Yuav ua li cas peb thiaj “zoo txaus nkaus ibtxhis”?

Tomqab uas hais mus hais los ntau zaus Tswv Yexus tes haujlwm, tus uas sau phau ntawv Henplais xaus lus los ntawm qhov uas nws muab sib piv ntawm cov Yixalayees cov povthawj tabtom “sawv” ua haujlwm, thiab Tswv Yexus tes haujlwm ua Povthawj Hlob “zaum” mus ibtxhis. Vim tej khoom uas neeg fij “txhiv tsis tau neeg tej kev txhaum” tsuas muaj nqis ib ntus, yog li cov povthawj yuav tsum “sawv” ua haujlwm thiab niaj hnub ua tes haujlwm no. Dua li ntawd, vim Tswv Yexus muab Nws tus kheej ua khoom fij txaus nkaus lawm, yog li nimno Nws tabtom “zaum” ntawm Leej Txiv sabxis mus ibtxhis (nqe 11-12). Qhov chaw sabxis yog ib qhov chaw muaj koob nto npe thiab muaj hwjchim. Tswv Yexus zaum nrog Leej Txiv kav, ntsia dab Ntxwgnyoog tes haujlwm swb, thiab thov Vajtswv pab rau cov neeg ntseeg Nws.

Qhov khoom uas Tswv Yexus twb muab fij, ua tau neeg zoo kawg nkaus mus ibtxhis li.(nqe 14). “Cov neeg dawhuv” hais txog cov neeg uas ntseeg Tswv Yexus, yog cov neeg tau muab tshwj tseg tshwjxeeb, zoo txaus rau Vajtswv txais yuav. Nov yog cov neeg uas muaj txojkev sib raug zoo nrog tus Tswv (nqe 16), yog cov neeg uas tus Tswv hais, Kuv yuav tsis cim ntsoov lawv lub txim lossis lawv tej kev txhaum ib zaug li lawm.(nqe 17).

Txawm yog neeg dawbhuv rau tus Tswv los peb zeem paub yus tseem muaj ntau yam qaug zog thiab ua tsis tau zoo, yog li yuav ua li cas kom “zoo txaus nkaus ibtxhis”? Tus Tswv tej lus hais tias, Kuv yuav kom lawv nco ntsoov kuv txoj Kevcai, thiab kuv yuav sau txoj kevcai ntawd rau hauv lawv lub siab. (nqe 16). Yog li ntawd, tsis yog peb siv zog ua raws li txhua yam txoj kevcai kom peb ua tau “zoo txaus nkaus ibtxhis” tiamsis yog tus Tswv sau Nws txoj kevcai rau hauv peb lub siab xwb. Ua lwm seem lus hais, Nws ua rau peb muaj lub neej tshiab hauv Nws (II Kauleethaus 5:17). Tibneeg ua tsis tau zoo tiamsis tus Tswv ua tau zoo kawg nkaus. Yog li, qhov tseemceeb txhua tus ntseeg Tswv Yexus cheemtsum ua yog yuav tsum cog ruaj khov hauv tus Tswv Yexus, tsis cais Nws li, kom Nws cov ntshav ntws los hloov peb lub neej, pub lub zog kom peb ua tau lub neej muaj yeej rau Nws. Thaum ntawd tsis yog peb ciajsia tiamsis yog tus Tswv txojsia nyob hauv peb thiab Nws txojsia yog qhov uas “zoo txaus nkaus ibtxhis”.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua Koj tsaug uas Koj zam nyuam yaus tej kev txhaum, pub nyuam yaus tau txais Koj tej lus cogtseg, ua rau nyuam yaus zoo txaus kom xwv los cuag tau Koj. Nyuam yaus paub muaj tej kev qaug zog, yog li thov Koj los nyob hauv nyuam yaus thiab ua tiav txaus nkaus tej uas nyuam yaus ua tsis tau. Amees.

Peb twb ua, tabtom ua lossis tseem yuav ua dabtsi kom peb txuas tau nrog tus Tswv kom xwv Nws txojsia puv npo hauv peb thiab qhia tawm rau lwm tus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tes Haujlwm 27:27-28:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVĩnh Long: Huấn Luyện Truyền Giáo Tại Nhà Thờ Hòa Ninh
Bài tiếp theoJing Jăk Klă Kơ Jih Jang Ênuk – 16/9/2023