Zaj Lus Thov Xaus Xyoo – 31/1/2022 

984

 

I.Xwmtxheej Vajntxwv 4:9-10

Nqe cim: 

“…Vajtswv, thov koj foom koob hmoov rau kuv thiab nthuav kom lub tebchaws dav, thov koj txhais tes nrognraim kuv, thiab thov koj tsomkwm tsis txhob pub kuv raug kev txomnyem kom kuv thiaj tsis muaj kev mob kev nkeeg. Ces Vajtswv thiaj teb tej lus uas nws thov ntawd(I-Xwmtxheej Vajntxwv 4:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Yanpexes yog leejtwg thiab nws thov Vajtswv li cas?
  • Vajtswv teb Yanpexes cov lus thov li cas?
  • Tig saib ib lub xyoos dhau los thiab ntsia mus rau lub xyoo tshiab tom ntej, peb yuav thov Vajtswv pub yam dabtsi?

Peb tsis paub ntau txog Yanpexes pes tsawg, peb tsuas paub nws yog xeem Yudas thiab yog ib tug neeg uas tau tsevneeg hwm tshaj cov kwvtij huvsi xwb. Dhau los ntawm Yanpexes cov lus thov uas tau tus Tswv teb, ua rau peb kawm tau ntau yam muaj nqis heev txog kev thov Vajswv nyob hauv hnub kawg ntawm xyoo no.

Tim ib, Yanpexes yog tus uas “thov”, lo lus no txhais hais tias, tsa suab thov, ntsia ntsoov rau tus Tswv thiab taij thov Nws pab. Tim ob, Yanpexes thov Vajtswv “foom koob hmoov”, raws li phau hauvpaus lo lus “foom koob hmoov” hais ob zaug hauv nqe Vajluskub no, qhov no qhia paub hais tias Yanpexes yeej ntseeg ruaj khov tias Vajtswv yuav foom koobhmoov rau nws xwb xwb.  Tim peb, Yanpexes thov Vajtswv “nthuav kom lub tebchaws dav”, lus hauvpaus muaj ntsiab hais tias “ua kom ntau ntxiv lossis ua kom tus ciam tebchaws nthuav dav mus ntxiv”, thiab xaus los ntawm lo lus hais tias “yuav ua tiav”. Tim plaub, Yanpexes thov tus Tswv “txhais tes nrog nraim”, tsis yog tus Tswv tsomkwm xwb, tus Tswv tseem tiv thaiv thiab, tus Tswv txhais tes yuav rub nws tawm hauv tej kev txhaum lub voj hlua los. Yanpexes paub hais tias “kev txhaum” yuav ua rau nws “txomnyem” thiab ua rau nws tsis tau Vajtswv txoj koob hmoov. Thaum Yanpexes thov “ces Vajtswv thiaj teb tej lus uas nws thov ntawd”.

Tig saib lub xyoos tas los muaj ntau yam kev kub ntxhov vim kab mob kis, dej nyab, av qeeg, lag luam mus tsis taus lossis poob haujlwm… thiab saib mus rau lub xyoo tshiab los yuav txog, peb tsis paub hais tias tseem yuav muaj pestsawg yam kev kub ntxhov, kev hloov pauv nyob tom hauv ntej. Yog li ntawd, peb yuav thov Vajtswv pab yam dabtsi? Cia li txo hwjchim thiab kawm Yanpexes tus qauv thov Vajtswv pab yus, cia li txaus siab ua Vajtswv tsaug rau tej koob hmoov uas nws pub rau peb lub xyoo tas los thiab hla mus rau lub xyoo tshiab tom ntej los ntawm kev ntseeg ruaj khov hais tias Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau peb. Cia li thov Vajtswv “nthuav lub tebchaws dav” rau yus, tej zaug lub xyoo tas los ua rau peb qaug zog, kev ua noj ua haus tu ncab tu ncua, sijhawm ua Vajtswv haujlwm los tsis muaj…, thov Vajtswv ntxiv ntau npaug rau peb lub xyoo tshiab tom ntej. Cia li thov Vajtswv saib xyuas thiab tiv thaiv peb, vim tseem yuav muaj ntau yam txaus ntshai, ntau yam kev kub ntxhov heev ntxiv, tiamsis tsuas yog tus Tswv xwb thiaj tiv thaiv tau peb. Cia li tig los cuag Vajtswv, lees tej kev txhaum uas peb ua tsis haum tus Tswv siab lub xyoo tas los rau Vajtswv, vim tej kev txhaum ntawd thaiv peb thiaj tsis tau txais Vajtswv koob hmoov. Thaum peb muaj lub siab thov zoo ib yam li Yanpexes, ntseeg hais tias tus Tswv yuav hnov thiab teb peb txhua tus tej lus thov.

 

Ua ntej yuav hla mus rau lub xyoo tshiab, peb thov Vajtswv pab yam dabtsi? Cov uas mloog txhua tus, nej puas “thov” Vajtswv zoo ib yam li Yanpexes tau thov?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv, ua Koj tsaug uas Koj tau coj nyuam yaus lub neej ib xyoos dhau los. Thov Koj pab kom nyuam yaus niaj hnub vamkhom Koj rau lub xyoo tshiab los yuav txog tom ntej no, vim nyuam yaus paub hais tias Koj ib leeg xwb thiaj yog tus pub tau koob hmoov, nthuav tau lub tebchaws dav thiab yog tus uas saib xyuas, tiv thaiv nyuam yaus. Amees. 

 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II.Xwmtxheej Vajntxwv 6:12-31

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐể Phước hay Họa Cho Con Cháu? – 30/1/2022 
Bài tiếp theoKlei Wah Lač Knhal Jih Thŭn – 31/1/2022