Yuav Nrog Tus Tswv Nyob Mus Ibtxhis – 29/2/2024

1662

 

 

I Thexalaunikes 4:13-18

Nqe cim

“Thaum tus Tswv Yexus yuav los saum ntuj los, sawvdaws yuav hnov ib lub suab hu nrov nrov saum ntuj tuaj, thiab yuav hnov tus thawj timtswv ceebtsheej lub suab hu thiab hnov Vajtswv lub suab raj suab xyu nrov. Ces cov neeg tuag lawm uas ntseeg Yexus yuav sawv hauv qhov tuag los. Tom qab ntawd Vajtswv yuav coj peb cov uas tseem ua neej nyob, nrog cov neeg ntawd ua ke nrog huab nrog cua mus ntsib tus Tswv saum ib nta ntuj, peb yuav nrog tus Tswv nyob mus ibtxhis li” (I Thexalaunikes 4:16-17).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus qhia paub hais tias cov neeg ntseeg tus Tswv uas tuag lawm yuav zoo licas rau hnub uas tus Tswv rov los?

–       Cov ntseeg muaj kev cia siab dabtsi hauv hnub tus Tswv rov los?

–       Koj ua lubneej licas thaum tos hnub mus nrog tus Tswv nyob ibtxhis?

Timthawj Paulus teb cov ntseeg hauv Thexalaunikes txog cov neeg xub tuag ua ntej hnub tus Tswv rov qab los. Nws hais tawv qhawv hais tias cov neeg no tsis yog tuag tiamsis lawv tsuas “tsaug zog” lawm xwb. Lawv yuav tsim rov los thiab tau tus Tswv coj mus ntsib tus Tswv ua ntej cov tseem ua neej nyob. Nws hais tias “zaj uas peb qhia rau nej no twb yog peb qhia raws li peb tus Tswv Yexus tej lus”, yog li ntawd cov ntseeg tsis tas yuav txhawj txog cov neeg uas “tsaug zog” hauv tus Tswv. Tshuav cov uas tseem ua neej nyob thaum tus Tswv rov los, ces timthawj Paulus qhia hais tias: “Vajtswv yuav coj peb cov uas tseem ua neej nyob, nrog cov neeg ntawd ua ke nrog huab nrog cua mus ntsib tus Tswv saum ib nta ntuj, peb yuav nrog tus Tswv nyob mus ibtxhis li” (nqe 17). Ntawd yog yam uas cov ntseeg yuav tsum cia siab, vim Vajtswv lub hwjchim ua rau Tswv Yexus sawv rov los licas, ces tus Tswv haivneeg kuj tau sawv rov los ci ntsa iab ib yam li ntawd (Loos 6:4).

Yog li ntawd, timthawj Paulus xav kom txhua tus ntseeg hauv Pawg Ntseeg Thexalaunikes paub tseeb tej uas Vajtswv Txojlus qhia txog cov neeg tuag hauv tus Tswv thiab cov uas tseem muaj sia nyob txog hnub Tswv Yexus rov qab los. Tug ua ntej tus ua qab, txhua tus yuav tau ntsib Tswv Yexus ntawm qhov chaw tau zoo, tsis muaj kev sib cais ntxiv lawm. Paub tseeb tej no yuav pab cov ntseeg Tswv Yexus muaj kev cia siab, tsis poob siab thaum muaj cov txheeb ze tuag ncaim mus, thiab kuj txhawb sawvdaws lub zog paub ua lubneej npaj tos hnub Tswv Yexus rov qab los, kom peb txhua tus tau nrog Nws nyob mus ibtxhis li.

Tej zaug tus Tswv cov menyuam txhua tus twb ntsib kev nyuaj siab thaum muaj cov txheeb ze tas simneej. Tsis muaj ib txojkev sibncaim twg tsis muaj kev nyuaj siab, tiamsis tus ntseeg Tswv Yexus txhob cia tej kev nyuaj siab ntawd tswj kav tus kheej txojkev xav thiab kev ua neej, vim peb tuav ruaj tej uas Vajluskub qhia. Tus ntseeg txojkev tuag tau Vajluskub muab piv li pw tsaug zog xwb, pw tsis ntev yuav tsim rov los dhau ntawm Vajtswv lub hwjchim, vim li ntawd peb yog cov uas ntseeg Tswv Yexus, peb txhob poob siab, txhob tas kev cia siab. Peb ua neej nyob hauv ntiajteb, tiamsis peb lub siab tig mus rau hnub uas tau ntsib Tswv Yexus thiab cov txheeb ze uas peb hlub tshua saum Ntuj Ceebtsheej.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv! Thov ua Koj tsaug vim nyob hauv Koj nyuam yaus muaj txojkev cia siab npaj tos hnub Tswv Yexus rov los. Thov pab nyuam yaus ua siab ntev tos thiab muaj lub siab kub lug tshajtawm Txojmoo Zoo kom cov txheeb ze, phoojywg tau sib ntsib hnub Tswv Yexus rov los. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas tos ntsoov hnub uas tau nrog tus Tswv nyob mus ibtxhis?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGia Lai: Hơn 450 Người Tham Dự Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Plei Bluk Blui
Bài tiếp theoDrei Srăng Dôk Hlŏng Lar Mbĭt Hŏng Khua Yang – 29/2/2024