Yêu Nhau: Không Giới Hạn và Giới Hạn – 9/11/2018

1301

 

Phi-líp 1:9-11

9 Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, 10 để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, 11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. 

Câu gốc: “Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu xin hai điều nào cho tình yêu của các tín hữu tại Phi-líp? Hai điều này bổ sung cho nhau thế nào khi thực hành tình yêu thương? Tình yêu bạn dành cho anh em đang thiếu điều nào? Làm sao để có thể bổ sung?

Hội Thánh trong thời kỳ đầu tiên đang chịu sự chống đối, bách hại của Đế quốc La Mã và những người theo Do Thái giáo. Tuy nhiên, điều Sứ đồ Phao-lô ưu tiên cầu xin cho Hội Thánh tại Phi-líp không phải là sự an toàn, nhưng là tình yêu của các tín hữu được tăng trưởng. Đối với ông, tình yêu thương là trọng tâm của đời sống Cơ Đốc, là điều thiết yếu và sống còn của Hội Thánh, là điều chỉ có thiếu chứ không bao giờ đủ. Điều đầu tiên khi Sứ đồ Phao-lô nghĩ đến tình yêu đó là “cầu nguyện” để xin Chúa ban tình yêu cho Hội Thánh Phi-líp. Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8) và là Đấng duy nhất ban cho chúng ta tình yêu thương. Người không có Chúa không hiểu được yêu thương thật là gì và làm thế nào để yêu thương. Chính công việc của Đức Thánh Linh hành động trong đời sống người theo Chúa đã sinh ra bông trái của tình yêu (Ga-la-ti 5:22), và chúng ta được kêu gọi sống yêu thương là vì chúng ta được sinh lại trong Chúa và mang lấy bản chất mới, bản chất yêu thương.

Tình yêu mà Sứ đồ Phao-lô cầu xin có hai đặc tính. Thứ nhất là tình yêu không giới hạn. Hơn ai hết, ông biết rằng Phi-líp là một Hội Thánh yêu thương, nhưng ông xin Chúa cho tình yêu của họ “ngày càng chan chứa hơn”. Cho dù đối tượng họ yêu thương là ai, họ đáp ứng thế nào với tình yêu mà anh em dành cho họ không phải là vấn đề đáng quan tâm, điều cần phải hướng đến là tình yêu của anh em phải “ngày càng chan chứa hơn”, phải lớn lên, phải phát triển hơn. Tình yêu thật là bông trái của Thánh Linh, là sự sống, là sự tăng trưởng, là không có điểm dừng, không có giới hạn. Nhưng tình yêu cũng mang một đặc tính thứ hai: đó là tình yêu phải có giới hạn, tình yêu phải được thực hành “trong sự thông biết và sự suy hiểu”. Tình yêu không giới hạn của Cơ Đốc nhân có mối liên hệ chặt chẽ với sự hiểu biết Chúa, Lời Chúa, và đặt dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, là Thần Lẽ Thật. Tình yêu Cơ Đốc không giới hạn nhưng không mù lòa và ngu dốt. Tình yêu thật biết tha thứ, nhưng cũng biết sửa phạt, tình yêu “chẳng nghi ngờ sự dữ” (I Cô-rinh-tô 13:5), nhưng không có nghĩa không phân biệt điều tốt và điều xấu.

Tình yêu trong Hội Thánh cần phải được nuôi dưỡng trong sự soi sáng của Thánh Linh và Thánh Kinh để ngày càng chan chứa và đem đến sự vinh hiển cho Chúa.

Bạn đang thể hiện tình yêu trong Hội Thánh như thế nào?

Lạy Chúa, xin làm đầy dẫy lòng con bằng tình yêu thương, và tâm trí con bằng Lẽ Thật để con thể hiện tình yêu trong Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 21.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org