Yau-as Tsis Nco Txiaj Ntsig – 11/4/2024

2011

 

 

2 Xwmtxheej Vajntxwv 24:21-22

Nqe cim:

“Kuv lub siab, cia li qhuas tus TSWV thiab nco ntsoov nws txiaj ntsig” (Ntawv Nkauj 103:2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Yau-as tau samhwm kom tua leejtwg?

–       Vim li cas vajntxwv ua neej tsis paub nco txiaj ntsig li ntawd?

–       Nuj nqis uas vajntxwv ua neej tsis paub nco txiaj ntsig yog dab tsi?

–       Zaj kawm hnub no pab peb rov tig saib tus kheej zoo li cas?

Tu siab heev uas vajntxwv Yau-as tsis nco txog tus Povthawj Yehauyadas txoj kev hlub uas nws ua pub rau vajntxwv lawm. Yehauyadas yog tus uas txaus siab muab nws txoj sia los cawm thiab tu vajntxwv thaum tseem yau, nws zais thiab tiv thaiv vajntxwv kom Athaliyas thiaj tua tsis tau Yau-as. Yehauyadas tseem txhij tubrog los rhuav Athaliyas thiab muab Yau-as tsa ua vajntxwv. Thiab tom qab ntawd, nws tseem qhia vajntxwv kom ua neej mus raws li tus Tswv txoj kev thiab tsa vajntxwv lub cuab yig. Yehauyadas txoj kev hlub thiab tej dag zog uas muaj pub rau Yau-as loj ib yam li leejtxiv hlub leej tub. Txawm li ntawd los vajntxwv tsis nco txog Yehauyadas tej txiaj ntsig nws tseem samhwm kom muab Yehauyadas tus tub Xakhaliyas tua pov tseg!

Lub npe “Xakhaliyas” txhais hais tias “tus Tswv nco”. Txawm hais tias vajntxwv Yau-as tsis nco tej uas Yehauyadas tau ua rau nws lawm los tus Tswv yeej nco ntsoov tej uas tus Povthawj tau ua rau vajntxwv thiab ua rau tus Tswv lawm. Ua ntej Xakhaliyas tuag, nws thov Vajtswv hais tias; “Thov kom tus Tswv pom tej uas koj ua no thiab rau txim rau koj!” Vajtswv yog tus muaj kev hlub thiab yog tus ncaj ncees, nws yeej yuav ua raws li Nws nplooj siab ncaj ncees (Ntawv Nkauj 11:7; 33:5). Thaum uas tua Xakhaliyas yog sijhawm zaum kawg pub rau vajntxwv lees txim, tiamsis nws tsis kam lees txim li. Vajtswv yuav rau txim rau Yau-as vim Nws tsis hnov qab tej kev phem uas vajntxwv ua thiab qhov uas tsis paub nco Yehauyadas txiaj ntsig (nqe 24-26). Tsis nco tus Povthawj Yehauyadas txiaj ntsig kuj yog tsis paub nco tus Tswv uas yog lub hauv paus koob hmoov li txiaj ntsig thiab. Vim li cas vajntxwv tsis nco txiaj ntsig li ntawd? Vim thaum ntawm vajntxwv yog tus uas muaj meejmom, muaj hwjchim, thiab vajntxwv nyiam mloog cov neeg dag tej lus dua li mloog tus Tswv lus.

Yog li ntawd, qhov uas tsis paub nco txiaj ntsig yog tus cwjpwm uas peb kheev pom muaj ntawm tibneeg sawvdaws thiab ib txhia ntseeg. Thaum uas pluag Vajtswv pub rau muaj mas paub ua Vajtswv tsaug tsis tseg tsis tu, tiamsis thaum uas npluanuj muaj txaus lawm ces tsis nco Vajtswv txiaj ntsig thiab hais tej lus uas tsis paub ua Vajtswv tsaug. Ntau tus thaum yau tau cov hlob cob qhia kom txawj tiamsis thaum uas ua muaj meejmom, muaj haujlwm lawm, tseem ua phem thiab tsis nco txog cov uas qhia yus lawm txiaj ntsig! Tej zaum vim yog kev khav theeb thiab xav ua tus loj lawv thiaj mloog raws li cov neeg dag tej lus haub ntxias thiab ua neej tsis paub nco cov uas Vajtswv siv los pab yus lawm txiaj ntsig. Ib yam li ntawd, yog peb tsis nco Vajtswv txiaj ntsig thiab tsis ua Nws tes haujlwm los ntawm lub siab paub ua Nws tsaug ces peb yuav chim thiab yuav yws Vajtswv vim tsis txaus siab rau tej uas peb muaj. Nuj nqis ntawm tsis paub nco txiaj ntsig yog tsis xav mloog Vajtswv lus ntxiv tiamsis nyiam ua neej raws kev txhaum. Yog li ntawd, thov Vajtswv pab kom peb ua neej paub nco Vajtswv txiaj ntsig thiab paub ua Nws tsaug mus tas sim neej ib yam li Daviv hais, “Kuv lub siab, cia li qhuas tus TSWV thiab nco ntsoov nws txiaj ntsig” (Ntawv Nkauj 103:2).

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov zam txim rau nyuam yaus vim ntau zaus nyuam yaus tsis paub nco Koj txiaj ntsig. Thov pab nyuam yaus ua neej txawj nco ntsoov ua Vajtswv tsaug thiab nco txhua tus uas Vajtswv siv los pab nyuam yaus lawm txiaj ntsig. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb ua neej qhia tshwm li cas txog kev nco ntsoov Vajtswv txiaj ntsig? 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 04/2024
Bài tiếp theoKlei Mtao Y-Jôas Amâo Thâo Hdơr Knga – 11/4/2024