Klei Mtao Y-Jôas Amâo Thâo Hdơr Knga – 11/4/2024

2510

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 24:21-22

Êlan kliăng:“Ơ mngăt kâo, hơêč hmưi bĕ kơ Yêhôwa, leh anăn đăm wơr bĭt ôh jih klei jăk Ñu ngă” (Klei Mmuñ Hđăp 103:2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô Mtao Y-Jôas mtă brei bi mdjiê? Ya ngă Mtao hdĭp amâo thâo hdơr knga msĕ snăn lĕ? Ya jing boh jhat tơdah Mtao amâo thâo hdơr knga? Si ngă klei hriăm anei đru drei lŏ dlăng wĭt kơ drei pô?

Ênguôt snăk tơdah Mtao Y-Jôas amâo lŏ hdơr ôh kơ klei jăk Khua ngă yang Y-Jêhôida ngă leh kơ ñu. Gơ̆ săn leh asei mlei čiăng bi mtlaih leh anăn rông ba ñu dơ̆ng mơ̆ng điêt. Mdăp leh anăn răng mgang ñu mơ̆ng klei mtao mniê H’Athali jhat ƀai duah čiăng bi mdjiê. Leh anăn gơ̆ ngă leh klei bi kdơ̆ng mdlưh mtao mniê H-Athali čiăng mđĭ Y-Jôas jing mtao. Êdei tinăn, gơ̆ bi hriăm Mtao êbat hlăm êlan Khua Yang leh anăn wăt mă brei mô̆ kơ Mtao mơh. Bruă gơ̆ ngă leh anăn klei gơ̆ khăp leh kơ Mtao prŏng snăk, amâo mdê ôh ama hŏng anak. Ƀiădah lĕ, hrô kơ klei thâo hdơr knga kơ Khua ngă yang Y-Jêhôida, Mtao mtă brei bi mdjiê hĕ Y-Sakari, anak êkei pô đru leh ñu!

Anăn Y-Sakari lŏ mblang jing “Aê Diê hdơr”. Wăt tơdah Mtao Y-Jôas amâo hdơr dưn kơ klei Khua ngă yang Y-Jêhôida tuôm ngă leh kơ ñu, ƀiădah Aê Diê hdơr nanao kơ klei Khua ngă yang tuôm ngă leh kơ Mtao Y-Jôas leh anăn kơ Aê Diê. Êlâo kơ djiê, Y-Sakari wah lač snei, “Brei Yêhôwa ƀuh leh anăn rŭ ênua!” Aê Diê bŏ hŏng klei pap, ƀiădah jing Pô kpă ênô mơh, leh anăn Ñu srăng phat kđi kpă (Klei Mmuñ Hđăp 11:7; 33:5). Tơdah bi mdjiê Y-Sakari, Mtao Y-Jôas hngah leh kơ mmông myun knhal tuč pioh kmhal kơ klei soh leh anăn mă tŭ klei Aê Diê pap brei. Klei bi kmhal kơ Mtao Y-Jôas giăm truh leh kyuadah Aê Diê amâo wơr bĭt ôh kơ bruă jhat ñu ngă leh wăt kơ klei ñu amâo thâo hdơr knga (êlan 24-26).  Amâo hdơr knga kơ Khua ngă yang Y-Jêhôida ăt jing klei amâo hdơr knga kơ Aê Diê jing akŏ kơ jih jang klei jăk jĭn mơh. Ya ngă  Mtao Y-Jôas amâo thâo hdơr knga msĕ snăn lĕ? Kyuadah ară anei ñu jing pô mâo jih klei dưi, leh anăn kyua Mtao khăp hmư̆ asăp phung mdluh hĭn kơ hmư̆ asăp Aê Diê leh anăn asăp phung huĭ mpŭ kơ Aê Diê.

Klei amâo thâo hdơr knga jing sa knuih khăng ƀuh hlăm anak mnuih leh anăn wăt hlăm Phung Sang Aê Diê msĕ mơh. Hlăk ƀun ƀin tơdah Aê Diê brei sa mta mnơ̆ng bi mni kơ Aê Diê amâo mâo mdei ôh, ƀiădah tơdah jing mdrŏng leh, snăn amâo lŏ hdơr ôh kơ klei jăk Aê Diê, kăn lŏ blŭ klei bi mni kơ Aê Diê rei. Mâo lu mnuih êjai dôk hđeh tŭ klei bi hriăm mơ̆ng phung ênuk êlâo, ƀiădah tơdah jing leh bruă knuă, mâo leh klei hing ang snăn amâo lŏ hdơr ôh kơ pô tuôm đru leh diñu! Năng ai kyua klei mgao khăp kơ klei pô mkăn bi mđĭ snăn diñu ngă tui si klei pô mkăn mdluh čiăng ngă klei amâo thâo hdơr knga ôh kơ pô Aê Diê yua kăp đru leh diñu. Tơdah drei amâo hdơr ôh kơ klei jăk Aê Diê, kăn mă bruă kơ Ñu hŏng klei thâo hdơr knga rei, snăn drei srăng mâo klei bi mni kơ drei pô amâodah blŭ klei phĭ ƀuah kơ Aê Diê kyuadah drei amâo mơak ôh hŏng mnơ̆ng drei mâo leh. Boh jhat jing amâo lŏ čiăng hmư̆ asăp Aê Diê ôh leh anăn mŭt hlăm êlan soh.  Akâo Aê Diê đru drei jih hruê drei dôk hdĭp amâo wơr bĭt ôh kơ klei jăk Aê Diê čiăng kơ drei thâo hdơr knga nanao kơ Ñu msĕ si Mtao Y-Đawit lač leh: “Ơ mngăt kâo, hơêč hmưi bĕ kơ Yêhôwa, leh anăn đăm wơr bĭt ôh jih klei jăk Ñu ngă” (Klei Mmuñ Hđăp 103:2).

Si ngă drei bi êdah klei drei thâo hdơr knga kơ Khua Yang hlăm klei hdĭp drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo đa kyuadah kâo khăng amâo hdơr knga kơ Ih. Đru kâo hdơr leh anăn bi mni nanao kơ klei jăk Ih, bi êdah nanao klei thâo hdơr knga kơ Ih leh anăn kơ phung Ih yua leh čiăng đru kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 5

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYau-as Tsis Nco Txiaj Ntsig – 11/4/2024
Bài tiếp theoSự Vô Ơn Của Vua Giô-ách – 11/4/2024