Xyaum Ua Neej Li Tus Ntseeg Yexus – Feem 2 – 3/3/2023

491

 

 

Efexus 4:11-13

Nqe cim:

Mus txog thaum peb sawvdaws ua tau ib lub siab, ntseeg ib yam nkaus, paub tseeb Vajtswv tus Tub, thiab ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos.” (Efexus 4:13).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Lub homphiaj yuav tsum ua hauv kev xyaum ua tus ntseeg Yexus yog dabtsi?
  • Yuav ua li cas cov ntseeg thiaj loj hlob, ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos lub?

Hauv tsab ntawv Efexus 4:13, Timthawj Paulus qhia paub Vajtswv xav kom Nws cov menyuam paub tseeb lub homphiaj thaum kawg yog yuav tsum ntsia tom ntej, npaj thiab xyaum ua lub neej li tus ntseeg Yexus, mus txog thaum peb txhua tus puavleej koom siab hauv txojkev ntseeg thiab kev paub Vajtswv kom ua tau tus ntseeg loj hlob, ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos. Txawm yog li ntawd los peb tseem yog neeg nqaij tawv, peb yuav ua tsis tau zoo ib yam li Yexus Khetos ua.

Yuav ua li cas tus ntseeg Yexus thiaj li hlob, ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos lub? Qhov uas tus Tswv qhia ntawm no yog tus ntseeg Yexus lawm, peb yuav tsum niaj hnub xyaum kom ua tau tus ntseeg loj hlob sab ntsujplig, ua zoo ib yam li tus Tswv mus txog hnub Nws nqis rov qab los. Thaum qhia txog lub neej tshiab hauv tus Cawmseej, Timthawj Paulus sau li no hauv tsab ntawv Kaulauxais 3:9-10: Nej ib tug tsis txhob dag ib tug, rau qhov nej twb muab nej lub siab qub thiab tej kev phem uas nej ibtxwm ua tso povtseg lawm. Nimno nej twb ua neeg tshiab lawm. Qhov uas nej ua tau neeg tshiab ntawd twb yog vim Vajtswv tus uas tsim nej niaj hnub pab nej kom nej coj tau tus yam ntxwv zoo li nws, nej thiaj li yuav paub nws zoo zuj zus.Tus neeg uas tabtom “ua neeg tshiab” yog tus uas twb muaj qhov kev hloov tshiab ua ntej ntawd lawm, qhov kev hloov tshiab ntawd tseem tabtom muaj, thiab yuav muaj kev hloov tshiab zuj zus ntxiv tom ntej. Tus ntseeg Yexus yuav ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos lub, yog thaum nws lub neej muaj kev hloov tshiab txhua hnub. Ib hnub zuj zus, qhov kev hloov mam thiab nrawm ntawm txhua tus neeg sib txawv, ib tug tsis zoo thooj ib tug, ib tug nrawm, ib tug qeeb, tiamsis qhov uas tus Tswv xav tau yog tagnrho peb txhua tus yuav tsum niaj hnub npaj rau lub neej ntseeg Yexus, xyaum kom lub neej sab ntsujplig muaj kev hloov tshiab zuj zus txhua hnub.

Qhov tseemceeb uas cheemtsum nco ntsoov, yog “tsis txhob ua li tej neeg ntiajteb ua” (Loos 12:2), tiamsis Yexus Khetos yog tus qauv rau peb hloov tshiab. Yuav tsum ntsia ntsoov tus Tswv uas yog peb lub hauvpaus kev ntseeg thiab ua kom peb kev ntseeg tiav (Henplais 12:2) kom ncav cuag lub neej nrog tus Tswv mus. Peb cheemtsum npaj thiab xyaum ua lub neej ntseeg Yexus txhua hnub, lub homphiaj yog thaum txog hnub kawg peb yuav ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos.” Kawm Vajtswv Txojlus thiab muaj kev sib raug zoo nrog Nws, Vaj Ntsujplig yuav pab kom peb lub neej ntseeg loj hlob.

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov Koj pab kom nyuam yaus tsis txhob ua li tej neeg ntiajteb ua, tiamsis niaj hnub ntsia ntsoov tus Tswv uas yog lub hauvpaus kev ntseeg thiab ua kom kev ntseeg tiav, nyuam yaus thiaj ua tau lub neej raws li Koj Txojlus qhia; kom thaum kawg ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos lub. Amees.

Peb lub neej puas tseem tab tom hloov tshiab txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Daniyees 4:28-5:16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Hội Đồng Bồi Linh Cho Giáo Phẩm Quý I/2023
Bài tiếp theoHriăm Mjuăt Knhuah Hdĭp Phung Đăo – Kdrêč 2 – 3/3/2023