Xav Txog Khoom Qhov Txhia Chaw – 5/8/2022

560

 

 

Lukas 12:16-21 

Nqe cim:

“Rau qhov nej tej nyiaj thiab qhov txhia chaw nyob qhov twg, nej lub siab yeej yuav nyob qhov ntawd” (Mathais 6:21).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus npluanuj hauv Tswv Yexus zaj lus pivtxwv nws ua li cas thaum tau qoobloo ntau?
  • Vim li cas nws raug tus Tswv suav yog “neeg ruam”?
  • Tej khoom qhov txhia chaw pheej ua rau tibneeg xav ntau zoo li cas?

Tus neeg npluanuj hauv Tswv Yexus zaj lus pivtxwv yog tus neeg txawj ua noj, muaj hom phiaj tsim txhab kom loj ntxiv los khaws qoobloos thiab tej qhov txhia chaw tseg kom tau siv ntau xyoo (nqe 16-18). Nws muaj lub siab txawj xav txog thaum sau tau qoobloo ntau lawm yuav ua rau nws tau zoo, nws rov hais rau lub siab hais tias koj muaj hmoo, koj yuav tau so nyob noj tej uas koj npaj tseg (nqe 19). Raws li tibneeg ntiajteb xav lawv hais tias nws yog neeg txawj ntse, tiamsis Tswv Yexus hais tias tus ntawd yog “neeg ruam”, vim nws tsis nco txog yam tseemceeb uas thaum nws tuag tus ntsujplig yuav mus rau qhov twg? Thiab tej khoom uas nws khaws tseg yuav yog leejtwg tug? (nqe 20-21). Tus neeg npluanuj qaug rau kev khwv kom muaj ntau ntxiv thiab khaws qhov txhia chaw tseg rau lub neej hauv ntiajteb, tsis nco npaj qhov txhia chaw tseg rau saum ntuj uas yuav nyob mus ibtxhis. Nws siv zog khwv tsis nco txhawj txog sab ntsujplig, nws xav hais tias khaws qoobloo qhov txhia chaw tseg kom tau noj ntau xyoo ces yuav tau zoo, tiamsis nws tsis paub nws txojsia thiab tus ntsujplig yog leejtwg uas tus tuav!

Tus sau phau tej lus qhia hais tias: “Tej haujlwm uas kuv ua thiab tej uas kuv khwv tau nyob hauv qab ntuj no, yeej tsis muaj qabhau rau kuv, rau qhov kuv yeej paub hais tias kuv yuav muab tej ntawd tso tseg rau tus uas yuav los hloov kuv chaw” (Tej Lus Qhia 2:18). Yog tsuas siv zog ua haujlwm thiab khaws qhov txhia chaw tseg hauv ntiajteb, tiamsis tsis paub txhawj txog sab ntsujplig ces yuav muaj qab hau dab tsi? Tswv Yexus hais tias: Tus uas npaj qhov txhia chaw kom nws npluanuj tiamsis tsis muaj tus Tswv nrog ces zoo ib yam li tus neeg npluanuj ntawd ntag. Thaum nws tuag mus, nws tej khoom qhov txhia chaw yuav yog lwm tus tug thiab nws tus ntsujplig yuav raug puastsuaj.

Hauv Tswv Yexus tej lus qhia pem roob, Tswv Yexus qhia kom khaws nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw tseg rau saum ntuj qhov chaw uas yuav nyob ruaj khov, tsis txawj ploj piam. Thiab Tswv Yexus hais tias “Rau qhov nej tej nyiaj thiab qhov txhia chaw nyob qhov twg, nej lub siab yeej yuav nyob qhov ntawd” (Mathais 6:21). Yog peb pheej siv zog khwv khaws tej qhov txhia chaw tseg hauv ntiajteb, peb tsuas xav txog tej ntawd xwb peb yuav tsis xav txog rau tus Tswv li. Yog peb pheej siv zog rau lub neej hauv ntiajteb, peb kuj tsis muaj sijhawm npaj lub neej sab ntsujplig. Thaum peb lub siab xav txog lub tebchaws uas yuav nyob mus ibtxhis, peb thiaj paub siv sijhawm los npaj lub neej sab ntsujplig ntau ntxiv.

Tibneeg tiam nimno sib txhaub sawvdaws tig mus nrhiav yam uas raws li lub siab xav heev dua li ua neej tswj siab, ua neej raug poob mus pab lwm tus. Tibneeg raug tej khoom txhua yam rub lub siab mus ua haujlwm khwv kawg, kom tau ntau yam khoom qhov txhia chaw khaws tseg. Tiamsis Vajtswv Txojlus qhia kom Nws cov menyaum yuav tsum xub nrhiav Vajtswv thiab npaj tej uas yuav nyob mus ibtxhis ua ntej. Txhob pheej xav txog tej khoom qhov txhia chaw hauv ntiajteb, tsam peb tsis muaj txaus dag zog, sijhawm pub rau tus Tswv thiab tej neeg uas tsis tau los ntseeg.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus paub xyuam ua lub neej txaus siab, tsis txhawj rau khoom ntiajteb kom tsuas xav txog Koj xwb, nyuam yaus thiaj ua tau koj tes haujlwm ntau ntxiv thiab pab tau cov neeg uas tsis tau los ntseeg. Amees.

Peb puas tseem pheej xav txog tej khoom qhov txhia chaw hauv lub neej?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 10

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Phú Yên Tháng 8/2022
Bài tiếp theoUêñ Mĭn Kơ Ngăn Drăp – 5/8/2022