VUI MỪNG TRONG CHÚA

1271

Vui lên ta hãy vui lên

Vui mừng mãi mãi chớ quên ơn Ngài

Vui trong hoàn cảnh bi ai

Vui trong hoạn nạn, vui hoài trong Cha.

Vui mừng trong cả phong ba

Vui trong nghịch cảnh như bà Giô-kê (Giô-kê-bết)

Cho dù lắm kẻ dèm chê

Đối diện ngỏ cụt chẳng hề chuyển lay

Thuận cảnh cũng chẳng đổi thay

Đức tin hy vọng mỗi ngày bước đi

Ý Chúa ta phải thực thi

Tin cậy nơi chúa chẳng gì vui hơn.

 

20/02/2014

Phu nhân Ms Nguyễn văn Thiết