Vamkhom Tus Tswv Lub Zog – 9/6/2024

993

 

 

Pajlug 21:21-22; II Xamuyees 5:6-10

Nqe cim:

Tus thawj tubrog uas txawj ntse muaj peevxwm txeeb tau lub nroog uas muaj cov tubrog uas muaj zog heev tiv thaiv thiab rhuav tau tus ntsayeej uas luag tso siab rau.” (Pajlug 21:22).

Peb nyeem ntxiv Phau Txhais Tshiab

“Tus uas muaj tswvyim nce mus ntaus tau cov neeg uas muaj zog lub nroog, thiab rhuav lub chaw ruaj khov uas lawv tso siab pob tas.” (HMOWSV).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Nqi zog ntawm tes haujlwm tus muaj tswvyim ua zoo li cas?

–       Zaj lus hais txog Daviv mus ntaus lub nroog Yeluxalees hauv II Xamuyees 5:6-10 qhia txog yam dabtsi?

–       Lub tswvyim twg pab kom peb tiv taus dhau tej kev sim siab hauv lub neej?

Nqe Pajlug no hais khov kho tias thaum vamkhom tus Tswv lub zog, yuav tsis muaj ib yam dabtsi thiab tsis muaj leejtwg thaiv tau kom tus Tswv cov menyuam kov tsis yeej tibneeg thiab lub hwjchim ua phem qias li. Nqe no hais txog nqi zog ntawm tus neeg muaj tswvyim, tus neeg uas ua ncaj ncees thiab ua siab dawb siab zoo zoo li tus Tswv (nqe 21). Lo lus “tus uas muaj tswvyim nce mus” yog hais txog tus neeg ntawd lub tswvyim thiab kev muaj yeej uas nws tau txais, qhia tawm los ntawm lo lus “ntaus tau cov neeg uas muaj zog lub nroog” lossis “rhuav tau tus ntsayeej”. Tagnrho ob tus duab no hais txog qhov uas nyuaj ua tau, xav tsis tau txog tiamsis tus neeg muaj tswvyim twb ua tau. Lawv ntaus yeej cov tubrog keej, muaj zog tsis yog vim lawv siv lawv lub zog ntaus tiamsis lawv vamkhom tus Tswv lub hwjchim, thiab vamkhom tus Tswv Txojlus qhia lawv: Ua siab dawb siab zoo thiab ua ncaj ua ncees, koj thiaj muaj sia nyob ntev; thiab luag thiaj yuav hwm thiab nyiam koj.(nqe 21).

Zaj lus hais hauv II Xamuyees 5:6-10 ntsig txog Daviv mus ntaus lub nroog Yeluxalees yog ib qho timkhawv. Thaum Vajntxwv Daviv thiab nws cov neeg mus ntaus cov Yenpus nyob hauv lub nroog Yeluxalees, lawv yog cov neeg ibtxwm nyob hauv, lawv khav thiab hais rau Daviv hais tias: Daviv yuav tsis muaj peevxwm tua yeej lub nroog ntawd ib zaug yog li ntawd, lawv thiaj hais rau Daviv hais tias, koj yuav nkag los tsis tau hauv no.” (nqe 6). Vajntxwv Daviv tsis ntshai cov yeebncuab uas pe mlom thiab thaub rov qab, tiamsis Daviv cov tubrog mus ntaus thiab txeeb tau lub nroog yoojyim heev. Lub tswvyim uas Vajntxwv Daviv ntaus yeej yeebncuab muaj zog thiab tom qab ntawd lub tebchaws Yixalayees yim hnub yim vammeej, yog vim tus Tswv uas yog Vajtswv tus muaj fwjchim pab xwb (nqe 10).

Nimno peb txojkev nrog tus Tswv mus, ntau leej hauv peb cov ntseeg yuav ntsib tej kev nyuaj, sim siab, thiab ibtxhia twb hnov qaug zog, nkees lawm. Tej kev txomnyem xws li: teebmeem, kev nyuaj siab, kev tsimtxom, kev tshaib kev nqhis, kev txomnyem, kev txhawj ntshai, lossis kev ploj kev tuag.” (Loos 8:35), thiab tagnrho tej hwjchim phem uas nyob saum nruab ntug (Efexus 6:12). Timthawj Paulus qhia lub tswvyim kom peb tiv dhau tej kev txomnyem: nej yuav tsum nrog tus Tswv sib raug zoo, nej thiaj li yuav muaj zog thiab tau nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus. Nej yuav tsum muab tej cuabyeej uas Vajtswv pub rau nej lawm los hnav. Yog nej ua li ntawd thaum dab Ntxwgnyoog tuaj ntxias nej, nej thiaj yuav kovyeej.(Efexus 6:10-11). Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus muaj kev ntseeg, vamkhom Nws lub zog thiaj muaj yeej, peb tus kheej, tsevneeg thiaj muaj kev zoo siab thiab ua rau tus Tswv tau ntsejmuag.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, ua Koj tsaug vim Koj nrog nraim, pub koob hmoov, ntxiv dag zog rau nyuam yaus tiv dhau txhua yam kev sim siab. Thov Koj pab kom nyuam yaus taug Koj txojkev ncaj ncees, ua siab dawb siab zoo thiab ntseeg Koj ruaj khov. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas tas siab vamkhom tus Tswv lub zog tiv kom dhau tej kev sim siab lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhú Yên: Hiệp Nguyện Tháng 6/2024
Bài tiếp theoKnang Klei Ktang Myang Khua Yang – 9/6/2024