Knang Klei Ktang Myang Khua Yang – 9/6/2024

1000

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:21-22; II Y-Samuel 5:6-10

Êlan kliăng: “Mnuih thâo mĭn ksŭng mblah ƀuôn prŏng phung jhŏng ktang, leh anăn ñu bi êbuh kđông kjăp digơ̆ knang” (Klei Bi Hriêng 21:22)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si boh tŭ dưn mơ̆ng bruă mnuih thâo mĭn? Klei yăl dliê kơ mtao Y-Đawit plah mă ƀuôn prŏng hlăm II Y-Samuel 5:6-10 hưn bi sĭt kơ ya mta klei? Si hdră êlan hgăm đru drei găn gao klei lông dlăng hlăm klei hdĭp?

Êlan Klei Bi Hriêng anei kñăm lač, tơdah knang leh kơ klei ktang Khua Yang, amâo srăng mâo ya mta klei leh anăn hlei pô lŏ dưi bi kgăn hĕ, klei phung anak ƀuôn sang Aê Diê dưi hĭn, ti anăp phung mnuih leh anăn wăt klei jhŏng ktang phung ƀai. Êlan anei hưn mdah boh tŭ dưn mơ̆ng mnuih thâo mĭn, mnuih tui duah klei kpă ênô leh anăn klei jăk Aê Diê (êlan 21). Pruê̆ blŭ “mnuih thâo mĭn đĭ ti dlông ƀuôn prŏng” čiăng lač kơ klei phung thâo mĭn ksŭng mblah leh anăn êdei kơnăn mă tŭ klei dưi hĭn, bi êdah hŏng pruê̆ blŭ “mblah bi dlưh ai ktang” amâodah “bi êbuh kđông kjăp”. Jih dua pŏk rup kñăm sơăi kơ boh tŭ dưn dlăng msĕ si dleh đei, amâo dưi bi mĭn ôh, ƀiădah mnuih thâo mĭn dưi truh tơl leh. Diñu bi blah dưi hĭn hŏng phung kahan êmăt, jhŏng ktang amâo djŏ kyua ai ktang diñu pô ôh, ƀiădah diñu knang kơ klei ktang myang Khua Yang, hŏng klei pap Khua Yang brei kơ diñu msĕ si Klei Aê Diê Blŭ ƀuăn leh: “Hlei pô tui duah klei kpă ênô leh anăn klei khăp srăng ƀuh klei hdĭp, klei kpă ênô, leh anăn klei arăng mpŭ.” (êlan 21).

Klei yăl dliê čih hưn hlăm II Y-Samuel 5:6-10 kơ klei Mtao Y-Đawit plah mă ƀuôn prŏng Yêrusalem jing sa klei hưn bi sĭt. Hlăk Mtao Y-Đawit leh anăn phung kahan ñu nao kơ ƀuôn Yêrusalem bi blah hŏng phung Jêbusit, jing phung ƀuôn sang čar anăn, diñu blŭ mgao hŏng Mtao Y-Đawit snei: “Ih amâo srăng mŭt tinei ôh, knŏng phung bum ală leh anăn phung êwiên ăt dưi mơh suôt ih!” diñu mĭndah: “Y-Đawit amâo dưi mŭt tinei ôh” (êlan 6). Klei jhŏng ktang phung kkuh rup yang amâo dưi bi huĭ, ngă kơ Mtao Y-Đawit kdŭn tluôn ôh, ƀiădah phung kahan Mtao Y-Đawit ksŭng mblah leh anăn dưi plah mă čar ênưih pưih. Êlan hdră hgăm Mtao Y-Đawit mblah dưi hĭn leh hŏng phung roh jhŏng ktang leh anăn êdei kơnăn čar Israel ƀrư̆ đĭ mdrŏng ktang hĭn êjai, kyuadah Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan dôk mbĭt hŏng mtao (êlan 10).

Hruê anei hlăm êlan tui hlue Khua Yang, lu mnuih hlăm phung drei dôk tlă anăp nanao hŏng lu klei lông dlăng prŏng, leh anăn amâo ƀiă ôh mnuih êgah êmăn, êdu ai tiê. Klei lông dlăng prŏng anăn năng ai jing “Hlei srăng bi ktlah drei mơ̆ng klei Yêsu Krist khăp? Klei knap mñai, klei rŭng răng, klei arăng ngă jhat, klei ư̆ êpa, klei lưng mlŭn, klei jŭ jhat, amâodah đao gưm mơ̆?” (Rôm 8:35), leh anăn wăt hŏng phung yang jhat ƀai dôk hlăm jih adiê (Êphêsô 6:12). Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô leh drei hdră êlan hgăm čiăng dưi găn gao klei lông dlăng dleh dlan: “Ti knhal tuč hră anei, kâo mtă kơ diih brei diih jing ktang hlăm Khua Yang hŏng klei ktang myang Ñu. Brei diih mă hơô jih jang mnơ̆ng bi blah Aê Diê brei, čiăng kơ diih dưi dôk kjăp bi kdơ̆ng hŏng klei mnêč yang jhat.” (Êphêsô 6:10-11). Akâo Khua Yang brei grăp čô drei đăo knang kơ Ñu hŏng jih ai tiê, knang kơ klei ktang myang Khua Yang čiăng dưi hĭn, ba hriê klei hơ̆k mơak kơ drei pô, kơ gŏ sang leh anăn bi guh kơang kơ Anăn Khua Yang.

Si ngă drei knang kơ klei ktang myang Khua Yang hŏng jih ai tiê leh mơ̆, čiăng dưi găn gao jih klei lông dlăng?

Wah lač: Bi mni kơ Khua Yang dôk mbĭt leh hŏng kâo, brei klei pap, thiăm ai ktang brei kâo dưi găn gao jih klei lông dlăng. Akâo kơ Khua Yang brei kâo tui hlue nanao êlan kpă ênô, klei jăk Ih, đăo knang kơ Ih hŏng jih ai tiê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 1

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVamkhom Tus Tswv Lub Zog – 9/6/2024
Bài tiếp theoNhờ Sức Của Chúa – 9/6/2024