Ua Tus Tswv Tsaug Txhua Lub Tsamthawj – 23/11/2023

1162

 

 

I Thexalaunikes 5:16-19

Nqe cim:

“Txawm yog nej raug kev txomnyem thiab tau zoo los nej yuav tsum ua Vajtswv tsaug. Vajtswv xav kom nej txhua tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm ua tej no” (I Thexalaunikes 5:18).

Peb nyeem ntxiv hauv Phau Txhais Tshiab

“thiab ua Vajtswv tsaug rau txhua yam, vim qhov no yog raws li Vajtswv lub siab nyiam rau nej cov uas nyob hauv Yexus Khetos” (HMOWSV).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lo lus “ua Vajtswv tsaug” muaj lub ntsiab licas?

–       Lub ntsiab ntawm lo lus “ua Vajtswv tsaug rau txhua yam” yog licas?

–       Yuav ua cas koj thiaj paub ua Vajtswv tsaug txhua lub tsamthawj?

Timthawj Paulus sau tsab ntawv no los txhawb cov ntseeg hauv nroog Thexalaunikes lub zog, qhuas lawv txog txojkev loj hlob sab ntsujplig, thiab txhawb kom lawv yim muaj zog hauv sab kev ntseeg. Nyob ntawm no, nws qhia lawv peb yam: zoo siab, thov Vajtswv thiab ua tsaug, ntawd yog lubcim qhia hais tias Vaj Ntsujplig tus nplaim hluav taws tabtom cig hauv lawv. Nws tej lus qhuab ntuas qhia kom cov ntseeg tsis txhob txwv Vaj Ntsujplig (nqe 19).

Lo lus ua Vajtswv tsaug nyob hauv nqe 18, lus Kilis yog “eucharisteō” lossis “eucharistos”, txhais hais tias nco txiajntsig lossis qhia tshwm kev nco txiajntsig. Lo lus no kuj siv rau thaum Tswv Yexus ua Leej Txiv tsaug ua ntej faib ncuav thiab ntses rau cov neeg coob coob noj (Mathais 14:19). Kev ua tsaug lub ntsiab yog saib taus tej koobhmoov zoo thiab tej uas peb muaj, ntawd yog tej uas peb tsis tsimnyog tau tiamsis tus Tswv pub dawb rau peb xwb. Tus Tswv tsis yog tsuas pub peb ua neej hauv ntiajteb no xwb, Nws tseem pub rau peb tau txojsia ibtxhis thaum lees yuav Cawmseej Yexus thiab.

Peb tsis yog ua Vajtswv tsaug “vim txhua yam” tiamsis yog ua tsaug “rau txhua yam”, lossis “rau txhua lub tsamthawj” (nqe 18 HMOWSV). Muaj coob tug pheej ua tus Tswv tsaug vim raug mob nkeeg, lossis vim ntsib teebmeem,… tiamsis tus Tswv tsis qhia li ntawd. Vajtswv Txojlus qhia peb hais tias thaum ntsib kev txomnyem, qhov tseemceeb yog yuav tsum muaj lub siab paub ua Vajtswv tsaug thiab qhia tshwm kev ua tsaug txawm yog yus tabtom ntsib kev txomnyem, qaug zog, lossis mob siab, vim paub hais tias ntawd yog yam Vajtswv xav cia los raug peb thiab Nws yeej tswj rawv txhua yam ntawd. Yog li ntawd peb yuav tsum niaj hnub ua tus Tswv tsaug vim tej yam zoo uas Nws pub rau peb nyob hauv lubneej.

Kev thov Vajtswv “hauv Yexus Khetos” yuav pab peb tuav ruaj txojkev ntseeg tus Tswv, muaj kev sib raug zoo nrog Nws heev dua qhov qub. Peb tig lub siab thiab txojkev xav los rau tus Tswv thiab nco ntsoov Nws txiajntsig. Nyob hauv txhua lub tsamthawj, peb yuav tsum siv tej lus thov, tej lus ua tsaug los qhia tej yam peb cheemtsum rau Vajtswv (Filipis 4:6). Kev thov hauv Tswv Yexus coj peb tig mus rau txojsia ibtxhis, paub nqis peev rau tej uas nyob saum ceebtsheej heev dua tej uas nyob hauv ntiajteb (Mathais 6:19-21).

Ua neej nco ntsoov ua Vajtswv tsaug yog ib kauj ruam ntev, dhau ntawm kev thov Vajtswv, peb paub meej lub homphiaj ua neej thiab muaj kev ntseeg kom yim hnub yim txais tau ntau koobhmoov nyob hauv kev ua Vajtswv tsaug.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov zamtxim rau nyuam yaus vim ntau zaug nyuam yaus nyuaj siab thiab poob siab thaum ntsib teebmeem. Thov pab nyuam yaus paub tig los cuag Koj, cia siab rau Koj, nyuam yaus thiaj nco ntsoov ua Koj tsaug txhua lub tsamthawj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Muaj yam dabtsi tav peb txojhau kev ua tus Tswv tsaug?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 2:5-3:19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ MSNC Trí Sự HA SIÊNG
Bài tiếp theoBi Mni Kơ Aê Diê Hlăm Jih Jang Klei Truh – 23/11/2023