Bi Mni Kơ Aê Diê Hlăm Jih Jang Klei Truh – 23/11/2023

1830

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 5:16-19

Êlan kliăng: “Bi mni bĕ kơ Aê Diê hlăm jih jang klei truh; kyuadah klei anăn jing klei Aê Diê čiăng diih ngă hlăm Krist Yêsu. ” (I Têsalônik 5:18)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mblang boh blŭ “bi mni” ? Si mblang pruĕ blŭ “Bi mni bĕ kơ Aê Diê hlăm jih jang klei truh” ? Si diih ngă čiăng dưi bi mni kơ Aê Diê hlăm jih jang klei truh ?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl čih hră anei kñăm mđĭ ai phung đăo ti Têsalônik, bi mni kơ digơ̆ kyua klei đĭ hriê kơ prŏng hlăm mngăt, mbĭt anăn mđĭ ai digơ̆ hriê kơ prŏng ktang hĭn hlăm klei đăo. Tinei, ñu mtô digơ̆ tlâo mta klei: hơ̆k mơak, wah lač leh anăn bi mni, jing klei bi mklă kơ pui Yang Mngăt Jăk dôk trơ̆ng hlăm digơ̆. Dŭm klei ñu mtă đru kơ grăp čô đăo “đăm bi ram Yang Mngăt Jăk ôh” (êlan 19).

Boh blŭ “bi mni” hlăm êlan 18, mblang mơ̆ng klei Grĕk jing eucharisteō amâodah eucharistos, jing hdơr knga amâodah bi êdah ai tiê hdơr knga. Boh blŭ anei ăt dưi yua tơdah Khua Yang Yêsu bi mni êlâo kơ mbha kpŭng leh anăn kan kơ phung ƀuôn sang (Y‑Mathiơ 14:19). Klei bi mni jing bi mni kơ klei jăk mơak leh anăn klei drei mâo, ya klei drei amâo năng mâo ôh kyua Aê Diê brei kơ drei amâo mâo klei bi tui. Ñu brei leh kơ drei amâo djŏ knŏng dưi hdĭp ti lăn ala anei ôh ƀiădah lŏ mâo klei hdĭp hlŏng lar tơdah drei đăo kơ Khua Yang Yêsu.

Drei amâo djŏ bi mni kơ Aê Diê “kyua djăp mta klei” ôh ƀiădah “hlăm djăp mta klei”, amâodah “hlăm jih jang klei truh” (êlan 18). Lu mnuih ăt bi mni kơ Aê Diê kyua klei ruă duam, kyua klei truh jhat… Aê Diê amâo mtô snăn ôh. Klei Aê Diê Blŭ mtô tơdah drei dôk găn sa klei truh dleh dlan, klei yuôm bhăn hĭn jing brei mâo ai tiê hdơr knga leh anăn gĭr čiăng bi mni kơ Aê Diê amâo uêñ kơ klei dôk găn, amâo uêñ kơ dleh dlan, luč čang hmăng, amâo tŭ jing amâodah ruă êka hlăm ai tiê, kyua thâo anăn jing klei čiăng Aê Diê brei truh leh anăn ti tluôn klei truh anăn jing klei Ñu kiă kriê anăn drei hdơr knga nanao kyua klei jăk siam Aê Diê brei hlăm klei hdĭp.

Klei wah lač “Hlăm Khua Yang Yêsu Krist” srăng đru drei đăo kjăp hlăm Khua Yang hĭn, klei bi mguôp drei hŏng Khua Yang kjăp hĭn. Drei mđing ai tiê leh anăn klei mĭn pô kơ Ñu leh anăn krơ̆ng knuih pô hlăm ai tiê hdơr knga. Hlăm jih jang klei truh, brei drei yua klei wah lač, kwưh akâo, hŏng klei hdơr knga myơr jih klei pô čiăng kơ Aê Diê (Philip 4:6). Klei wah lač hlăm Khua Yang Yêsu mđing drei kơ klei hdĭp lă lar, duh hlăm ya mta hlăm adiê hĭn kơ klei ti lăn ala (Y‑Mathiơ 6:19-21).

Hdĭp hŏng ai tiê bi mni jing sa hdră, mơ̆ng klei wah lač, drei bi mklă hdră kñăm klei hdĭp leh anăn knuih đăo knang čiăng ƀrư̆ bi knal lu hĭn kơ klei jăk mơak hlăm klei bi mni.

Ya klei dôk ngă gun kpăk drei bi mni kơ Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo kyua lu blư̆ kâo ƀuh ênguôt leh anăn êdu ai ti anăp klei dleh dlan hlăm klei hdĭp. Akâo kơ Ih đru kâo mđing kơ Khua Yang, đăo knang kơ Ih čiăng thâo bi mni Ih hlăm djăp boh klei. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 2:5-3:19

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Tus Tswv Tsaug Txhua Lub Tsamthawj – 23/11/2023
Bài tiếp theoCảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh – 23/11/2023