Ua Tib Zoo Xav Mam Coglus – 29/10/2023

1197

 

 

Pajlug 20:25; 2Kevcai 23:21-23

Nqe cim zaj kawm:

“Ua tib zoo xav ua ntej mam coglus muab khoom fij rau Vajtswv, nyob tsam koj yuav khuv xim tom qab” (Pajlug 20:25)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Coglus tas mam xav yuav zoo li cas?

–       Tus Tswv qhia li cas txog kev coglus?

–       Koj coglus rau Vajtswv dabtsi thiab ua raws li koj coglus lawm li cas?

Coglus yuav ua ib yam dabtsi rau Vajtswv los ntawm lub siab hwm thiab paub ua Vajtswv tsaug mas zoo kawg nkaus. Tiamsis ua ntej coglus yuavtsum ua tib zoo xav saib yus puas muaj peevxwm ua tau tiav tej uas yus coglus ntawd.  Thaum coglus lawm yuavtsum ua kom tiav tej uas coglus fij rau Vajtswv. Txhais hais tias; coglus kuj yog yam khoom dawbhuv uas muab cais cia rau Vajtswv.  Vajtswv saib taus peb kev coglus thiab Nws taij kom peb yuavtsum ua kom tiav vim peb cim civ zoo siab coglus: “Thaum nej coglus rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob rhuav tej lus cog tseg ntawd; tus TSWV yeej tsis tseev li, yog nej rhuav ces nej yuav txhaum. Yog nej tsis tau coglus rau tus TSWV, nej yeej tsis muaj txim, tiamsis yog nej zoo siab coglus rau tus TSWV lawm, nej yuav tsum ua kom tiav” (2 Kevcai 23:21-23). Tus uas maj nroos coglus ua ntej mam ua zoo xav ces yuav nyuaj rau nws, nws zoo li tus tsiaj ruam uas khiav ceev mus mag luag lub voj hlua. Yog li ntawd, tsis txhob coglus tseem zoo dua li coglus lawm ua tsis tiav.

Yefethas kev coglus yog ib zaj kawm rau peb kev coglus uas tsis muaj kev xav ua ntej (Cov Thawjtswj 11:30-40). Yefethas coglus rau tus TSWV  hais tias: “Yog koj pub kuv tua yeej cov Amoos, thaum kuv rov mus tsev, yog leejtwg xub tawm hauv kuv lub tsev tuaj tos kuv, kuv yuav muab tus ntawd tua hlawv fij rau koj.” Thaum Yefethas ntaus yeej rog rov qab los txog tsev, thawj tus tawm tuaj zoo siab txais tos Yefethas yog nws tus ntxhais uas nws hlub tshaj plaws thiab nws tsuas muaj tib tug ntxhais ntawd xwb. Thaum Yefethas pom dheev nws tus ntxhais, Yefethas dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, “Kuv tus me ntxhais! Koj ua rau kuv nyuaj siab kawg nkaus li! Vim li cas koj ua rau kuv mob siab tas npaum li no? Kuv tau coglus ruaj heev rau tus TSWV lawm, kuv yuav thim tsis tau kuv tej lus ntawd li!”  Ntawd yog ib txoj kev coglus uas tsis muaj kev xav ua ntej, tsimnyog Yefethas yuavtsum paub hais tias hauv yus tsev muaj leejtwg!

Peb puas tau coglus tiamsis ua tsis tiav li peb tau coglus rau Vajtswv thiab lwm tus lawm? Peb coglus li cas rau Vajtswv hnub uas peb sib yuav ua txij nkawm, peb puas ceev thiab ncaj ncees ua raws li tej lus peb cogtseg rau peb tus txij nkawm? Peb coglus li cas thaum fij menyuam rau Vajtswv, thiab tom qab ntawd peb puas tas siab qhia menyuam ua neej raws li Vajtswv Txojlus qhia? Peb puas tau coglus yuav mus qhia Moo Zoo, thiab peb twb ua tau npaum li cas lawm?… Thov Vajtswv pab kom peb paub ua tib zoo xav ua ntej zoo zoo mam coglus thiab thaum coglus lawm yuavtsum ua kom tau tiav pub rau Vajtswv.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov zam txim rau nyuam yaus vim muaj ntau zaus nyuam yaus ua tsis tiav li twb coglus lawm. Thov pab kom nyuam yaus ua tib zoo ua ntxiv rau yam uas nyuam yaus twb coglus lawm kom tiav pub rau Vajtswv Koj thiab lwm tus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

Peb puas muaj yam twg uas twb coglus lawm tiamsis ua tsis tiav?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Efexus 2:11-3:21

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLời Đoán Phạt Dân Tự Mãn – 28/10/2023
Bài tiếp theoBrei Răng Êlâo Kơ Wah Lač – 29/10/2023