Brei Răng Êlâo Kơ Wah Lač – 29/10/2023

1842

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:25; Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 23:21-23

Êlan kliăng: “Jing kđông ƀêč yơh kơ mnuih pral đei ƀuăn brei mnơ̆ng doh jăk, leh anăn lŏ ksiêm êdei kơ klei ñu ƀuăn leh” (Klei Bi Hriêng 20:25)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya boh jhat srăng mâo tơdah wah lač êlâo kơ ksiêm dlăng bi nik?Si Aê Diê mtô kơ klei wah lač? Ya klei diih ƀuăn hŏng Aê Diê leh anăn si hlue ngă leh klei ƀuăn anăn?

Wah lač bi êdah ai tiê mpŭ leh anăn hdơr knga kơ Aê Diê jing klei jăk snăk. Ƀiădah êlâo kơ wah lač brei drei răng jih hnơ̆ng čiăng thâo klă pô dưi ngă kluôm ênŭm mơ̆ klei ƀuăn amâodah hơăi. Tơdah ƀuăn leh snăn brei hlue ngă kyua mnơ̆ng ƀuăn myơr jing “mnơ̆ng doh jăk” jing pioh hjăn kơ Aê Diê. Aê Diê dlăng yuôm snăk klei ƀuăn leh anăn čiăng kơ anak mnuih hlue ngă kyua ƀuăn hŏng klei čŏng ngă: “ Tơdah diih ngă sa klei kat asei ƀuăn kơ Yêhôwa Aê Diê diih, đăm krư̆i ôh bi sĭt gơ̆; kyuadah sĭt nik Yêhôwa Aê Diê diih srăng brei diih bi sĭt, tơdah amâo yŏng sĭt klei anăn srăng jing soh kơ diih. Ƀiădah tơdah diih amâo ngă klei kat asei ƀuăn ôh, klei anăn amâo jing soh kơ diih ôh. Brei diih răng bi sĭt klei diih blŭ leh, kyuadah diih ƀuăn leh hŏng klei čiăng kơ Yêhôwa Aê Diê ya klei diih ƀuăn leh hŏng ƀăng êgei diih” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 23:21-23). Wah lač mjêč ruăt leh anăn kơh ksiêm dlăng amâodah lŏ bi mĭn snăn hnui leh, klei hdĭp pô anăn hlăk anăn srăng msĕ si sa drei hlô mnơ̆ng mluk, kƀah klei răng lĕ hlăm ƀưi. Kyua anăn tlaih wah lač jăk hĭn. Y‑Jêptê jing sa klei bi hmô kơ klei ƀuăn rơ̆ng kƀah klei bi mĭn êlâo (Phung Khua Phat Kđi 11:30-40). Ñu ƀuăn leh hŏng Aê Diê tơdah Aê Diê jao phung ƀuôn sang Amôn hlăm kngan ñu, tơdah dưi, wĭt ti sang, ya mta mnơ̆ng nao drông ñu, ñu srăng myơr kơ Aê Diê jing mnơ̆ng myơr čuh. Ƀiădah leh bi blah dưi hŏng phung Amôn wĭt ti sang, mnuih kbiă drông hơ̆k mơak tal êlâo jing anak mniê ñu mâo knŏng sa čô! Ñŭ hiêk ao, ngêñ ƀêñ, čŏk hia kyua ƀuăn leh hŏng Yêhôwa. Anei jing sa klei ƀuăn mjêč ruăt, kƀah bi mĭn kyua Y‑Jêptê thâo klă hlăm sang hlei pô mâo!

Dŭm blư̆ leh brei amâo ngă klei ƀuăn, amâodah amâo bi sĭt klei ƀuăn leh hŏng Aê Diê, hŏng mnuih. Ya klei drei ƀuăn leh hŏng Aê Diê hlăm hruê bi kuôl ung mô̆, leh anăn drei huĭ mpŭ mơ̆ kơ Aê Diê čiăng djă pioh klei sĭt suôr jih klei hdĭp hŏng ung, mô̆? Ya klei drei ƀuăn leh hlăk êjai myơr anak kơ Aê Diê, leh anăn drei jih ai tiê mtô bi hriăm anak hlue si êlan Aê Diê leh mơ̆ ka? Dŭm blư̆ leh drei ƀuăn myơr klei hdĭp pô hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê, leh anăn dŭm drei dưi ngă leh?… Akâo kơ Aê Diê đru drei grăp hruê thâo bi mĭn bi nik êlâo kơ ƀuăn rơ̆ng, leh anăn tơdah ƀuăn leh snăn brei ngă bi sĭt klei pô ƀuăn leh hŏng Aê Diê.

Ya klei drei ƀuăn leh ƀiădah ka bi sĭt ôh?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo kyua lu blư̆ kâo amâo bi sĭt ôh klei kâo ƀuăn. Akâo kơ ih đru kâo thâo răng kơ ya klei kâo ƀuăn leh anăn hơêč hmưi, thiăm ai ktang kơ kâo čiăng bi sĭt klei ƀuăn hŏng Ih, hŏng pô mkăn. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Êphêsô 2:11-3:21

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Tib Zoo Xav Mam Coglus – 29/10/2023
Bài tiếp theoThận Trọng Trước Khi Khấn nguyện – 29/10/2023