Ua Raws Tus Tswv Tej Lus Samhwm – 10/11/2023

407

 

 

II Xwmtxheej 23:4-11

Nqe cim:

“Thiab tuav rawv tej lus uas koj tus Vajtswv Yawmsaub hais, ua lub neej raws li nws txojkev, thiab tuav rawv nws tej kab ke thiab nws tej lus nkaw thiab nws tej kevcai thiab nws tej lus qhia raws li uas twb muab sau cia rau hauv Mauxe phau kevcai, xwv koj thiaj li vam meej rau txhua yam haujlwm uas koj ua thiab rau txhua qhov uas koj mus” (I Vajntxwv 2:3).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Yehauyadas faib kom cov povthawj, cov Levis thiab cov pejxeem ua dabtsi?

–       Nws txwv tsis pub sawvdaws ua dabtsi? Vim licas?

–       Peb pheej yoojyim raug ntxias hnov qab lossis tsis ua tus Tswv tej lus samhwm lub sijhawm twg?

Tus povthawj hlob Yehauyadas tuav tswvyim ntxeev siab rau poj vajntxwv Athaliyas thiab tsa Yau-as ua vajntxwv ncaj rau lub sijhawm hloov haujlwm hnub Xanpataus. Lub sijhawm no yuav muaj neeg coob vim cov uas tawm haujlwm thiab cov uas yuav nkag mus ua haujlwm puavleej nyob ua ke, thiab yuav tsis muaj leejtwg nco faj thaum muaj coob neeg tshwm ntsejmuag hauv Tuamtsev (nqe 8).

Yehauyadas faib cov povthawj thiab cov Levis ua peb feem, ib feem zov lub Tuamtsev tivthaiv vajntxwv, tshuav ob pab mus zov vajntxwv lub loog thiab zov lub Roojvag Xules. Tsuas muaj cov povthawj thiab cov Levis thiaj tau mus rau hauv lub Tuamtsev vim lawv dawbhuv lawm, tshuav lwm tus yuav tsum nyob sab nraud tivthaiv vajntxwv. Dhau ntawm no, peb pom hais tias, txawm yuav nyob rau lub tsamthawj twg, txawm yuav ua tej haujlwm ceev nrooj npaum cas, los qhov uas ua raws li tus Tswv tej lus samhwm yeej yog yam xubthawj nyob hauv Yehauyadas lubneej thiab tes haujlwm. Nws tawm lus rau cov Levis tuav rawv ntaj sawv puagncig tivthaiv vajntxwv. Ib zaug ntxiv lawv tau ceebtoom hais tias: “Yog leej twg mus hauv lub Tuamtsev, cia li muab tus ntawd tua povtseg” (nqe 7), hais li ntawd kom nco ntsoov qhov tseemceeb ntawm qhov uas mloog tus Tswv lus.

Yehauyahas muab Vajntxwv Daviv cov hmuv thiab cov thaiv hniav ntaj uas muaj nyob hauv tus Tswv lub Tuamtsev los rau cov thawj tubrog, vim lawv tsis nqa cuabyeej ua rog thaum  los hauv lub Tuamtsev thiaj tsis raug lwm tus xav yuamkev. Nws hais kom “cov pejxeem” lossis “cov tubrog” tuav rawv ntaj sawv thoob plaws ntawm lub Tuamtsev tivthaiv tus vajntxwv tshiab uas yuav tau tsa los ua vajntxwv. Tomqab ntawd, lawv coj Yau-as tawm los, muab lub kausmom kub rau nws ntoo, muab vajntxwv phau kevcai cob rau nws tuav (II Kevcai 17:18-20) thiab muab roj hliv rau nws taubhau tsa ua vajntxwv.

Tsis yog tsuas muaj lub siab tawv ua raws li tus Tswv lub siabnyiam xwb, Yehauyadas tseem ua tib zoo coj raws nraim li tus Tswv tej kevcai txhua lub tsamthawj. Peb pheej raug ntxias kom hnov qab lossis tsis ua raws li tus Tswv tej lus samhwm thaum ntsib teebmeem lossis thaum tabtom muaj haujlwm ceev nrooj. Thaum ntawd peb yuav hais lus dag ib mentsis, ua nkhaus ib mentsis, tsis ua raws Vajtswv Txojlus ib mentsis,… Xyaum raws tus povthawj Yehauyadas tus qauv, peb yuav tsum xyuamxim ua raws tus Tswv tej lus samhwm txhua lub tsamthawj. Xav kom ua tau li ntawd yuav tsum kawm paub Vajtswv Txojlus thiaj paub ua raws, thiab niaj hnub hwm tus Tswv thiaj tsis ua txhaum Nws tej lus qhia.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov zam txim rau nyuam yaus vim ntau zaug pheej tsis ua raws li Koj tej lus samhwm. Thov pab nyuam yaus kub siab lug kawm Koj Txojlus kom paub tseeb Koj lub siabnyiam, nyuam yaus thiaj yuav tas siab ntsws coj thiab ua raws li Koj Txojlus qhia txhua lub tsamthawj nyob hauv lubneej. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas mloog tus Tswv lus txhua lub tsamthawj lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II Thexalaunikes 1:1-2:12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUB. CĐGD: Giới Thiệu Sách Trường Chúa Nhật Dành Cho Thiếu Niên (Tập 5)
Bài tiếp theoDjă Pioh Klei Khua Yang Mtă – 10/11/2023