Djă Pioh Klei Khua Yang Mtă – 10/11/2023

2810

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 23:4-11

Êlan kliăng: “Leh anăn djă pioh klei Yêhôwa Aê Diê ih mtă, êbat hlăm êlan Ñu, leh anăn djă pioh klei bhiăn kđi Ñu, klei Ñu mtrŭn, klei Ñu phat kđi, leh anăn klei Ñu hưn, tui si čih leh hlăm klei bhiăn Y‑Môis, čiăng kơ ih dưi đĭ kyar hlăm jih klei ih ngă leh anăn ti anôk ih nao;” (I Bruă Mtao 2:3).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya bruă Y‑Jêhôida bi mbha kơ phung khua ngă yang, kơ phung Lêwi leh anăn kơ phung ƀuôn sang ngă? Ya mta bruă ñu khut khat amâo brei ôh jih jang mnuih ngă? Ya ngă? Hbĭl drei khăng ênưih lĕ hlăm klei wơr bĭt amâodah lui hĕ klei Khua Yang mtă?

Khua ngă yang prŏng Y‑Jêhôida mkra hdră ciăng bi mtrŭn mtao mniê H’Athali leh anăn ngă knăm bi mđĭ mtao Y‑Jôas hlăm mông bi mlih gưl phung mă bruă hlăm hruê Sabat. Mmông anei srăng mâo lu mnuih hĭn kyuadah phung bi leh bruă leh anăn phung dơ̆ng bruă ăt srăng dôk mbĭt sơăi, leh anăn amâo srăng mâo klei mđing ôh tơdah mâo lu mnuih hlăm Sang Yang (êlan 8).

Ñu bi mbha phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi jing tlâo êpul, sa êpul dôk gak ti Sang Yang čiăng mgang mtao, bi dua êpul adih dôk gak ti anôk mtao dôk leh anăn ti ƀăng jang Tur gak jih ƀăng jang mŭt kbiă. Knŏng phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi kơh dưi mŭt hlăm lam Sang Yang kyuadah diñu jing doh jăk leh, bi jih jang phung mkăn dôk hlăm wăl Sang Yang kăp răng mgang mtao. mơ̆ng klei anei, drei ƀuh wăt tơdah dôk hlăm ya boh klei truh dưn, wăt dôk hlăm klei jêč ruăt, klei djă pioh klei Khua Yang mtă ăt dưm jing mrô sa hlăm klei hdĭp leh anăn bruă ngă Y‑Jêhôida. Ñu mtă kơ phung Lêwi djă mnơ̆ng bi blah kiă mgang jum dar mtao. Lŏ sa blư̆ diñu mâo klei mñă klei mtrŭn “hlei pô mŭt hlăm sang arăng srăng bi mdjiê” (êlan 7) čiăng kñăm klei yuôm kơ klei djă pioh klei Khua Yang mtă.

Ñu mprăp kơ phung khua kahan kiă êtuh čô kahan kju leh anăn khil mtao Y‑Đawit mâo leh hlăm Sang Yang Aê Diê kyuadah diñu amâo djă ba mnơ̆ng bi blah ôh tơdah mŭt hlăm wăl Sang Yang čiăng kơ đăm mâo klei đing đăo. Ñu jao bruă kơ “phung ƀuôn sang” djă mnơ̆ng bi blah mơ̆ng nah dhŭng sang truh kơ nah dưr sang jŭm knưl leh anăn sang, čiăng răng mgang jih pă mbĭt tĭng jŭm dar anak mtao hlăm knăm hưn klei jing mtao. Êdei anăn, diñu atăt Y‑Jôas anak mtao, bi mđua gơ̆ đuôn mtao, brei kơ gơ̆ klei čih (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 17:18-20) leh anăn trôč êa ƀâo mngưi kơ pô jing mtao.

Amâo djŏ ôh knŏng jhŏng kgŭ gưt ngă klei Khua Yang čiăng, Y‑Jêhôida ăt sĭt suôr djă pioh klei bhiăn Khua Yang hlăm jih jang boh klei truh. Drei khăng ênưih lĕ wơr bĭt amâodah lui hĕ klei Khua Yang mtă tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan amâodah êjai dôk hlăm ya mta klei jêč ruăt. Hlăk anăn drei năng ai blŭ luar ƀơ ƀiă, amâo kpă ƀơ ƀiă, amâo ngă hlue Klei Aê Diê Blŭ ƀơ ƀiă… Hriăm mơ̆ng khua ngă yang prŏng Y‑Jêhôida bi hmô, brei drei răng djă pioh klei Khua Yang mtă hlăm jih jang boh klei truh. Čiăng dưi ngă msĕ snăn, brei drei hriăm čiăng thâo săng Klei Aê Diê Blŭ čiăng djă pioh, leh anăn huĭ mpŭ kơ Khua Yang nanao čiăng amâo ngă soh hŏng klei Ñu mtă.

Si ngă drei djă pioh klei Khua Yang mtă hlăm jih jang boh klei truh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo kyuadah lu blư̆ kâo phưi lui klei Ih mtă. Brei kâo hur har hriăm Klei Aê Diê Blŭ čiăng dưi thâo ya klei Ih čiăng, leh anăn hŏng jih ai tiê djă pioh, gưt ngă hlue klei Khua Yang mtô hlăm jih jang boh klei truh hlăm klei hdĭp. Kâo wah lač Hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Têsalônik 1:1-2:12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Raws Tus Tswv Tej Lus Samhwm – 10/11/2023
Bài tiếp theoTuân Giữ Mạng Lệnh Chúa – 10/11/2023