Ua Raws Li Lub Qhovmuag Ntsia – 19/6/2023 

5650

 

 

Yelemis 44:11-14

Nqe cim:

Tsis txhob xav hais tias koj yog tus ntse tshaj. Cia li hwm tus Tswv thiab tsis txhob mus ua kev txhaum.” (Pajlug 3:7).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Thawj lo lus “yog li ntawd” hauv nqe 11 hais txog yam dabtsi?

–       Vim li cas cov neeg Yudas tsiv mus nyob tebchaws Iziv?

–       Nqi zog yog dabtsi?

–       Peb kawm tau dabtsi thaum yus tus kheej pheej muaj kev txiav txim siab?

 

Nqe 11 yog tus Tswv cov lus hais txog kev rau txim, lo lus “yog li ntawd” qhia paub tej nqi zog uas cov Yudas yuav tau ris tej kev txhaum uas lawv ua hauv Yelemis 44:1-10. Thaum uas cov tubrog nyob sab Qaumteb tuaj tua, cov neeg Yudas ntshai heev. Kev txhawj ntshai ua rau cov neeg seem nyob hnov qab tus Tswv tej lus qhia los ntawm tus cevlus Yelemis hais tias lawv yuav nyob kaj siab lug hauv lub tebchaws, txawm tias yuav ua qhev rau cov neeg Npanpiloos. Tus Tswv ua tabpov hais tias, Kuv yuav nrog nraim nej thiab yuav pab nej kom dim ntawm nws lub hwjchim”, yog li lawv tsis tas yuav ntshai cov Npanpiloos (Yelemis 42:10-12). Tiamsis zoo li uas lawv lub qhovmuag siab plooj lawm ntsia tsis pom qhov zoo raws li tus Tswv tej lus cog tseg, yog li ua rau lawv poob siab thiab txiav txim siab ua raws li lawv lub qhovmuag ntsia. Lawv xaiv txojkev tsis mloog lus thiab txiav txim siab khiav rov mus nyob tebchaws Iziv, lub tebchaws uas tus Tswv tso lawv dim  kev ua qhev los (Yelemis 43:5-7).

Qhov uas cov neeg Yudas txiav txim siab ua li ntawd, vim yog lawv lub qhovmuag nqaij tawv ntsia pom hais tias tsiv rov mus nyob tebchaws Iziv yuav muaj kev qab siab ua neej, yog nyob hauv lub tebchaws Kana-as ces yuav raug hniav ntaj hniav riam tua. Txawm li ntawd los, tus Tswv siv Yelemis los qhia rau cov Yudas paub nqi zog ntawm cov neeg uas ua raws li lub siab nyiam yog “lawv yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam lossis kev tshaib kev nqhis” (nqe 12-14), tsis muaj ib tug tau rov los tebchaws Yudas, tshwj “cov uas raug luag ntes mus lawm xwb thiaj yuav tau rov los”. Qhov ntawd yog cov neeg uas tsis kam mus tiamsis raug yuam nrog cov neeg tsiv mus tebchaws Iziv xws li tus cevlus Yelemis hais, tus teev ntawv Npalus thiab cov neeg raug ntes nrog Nkedaliyas.

Nyob ntawm txoj hau kev yuav tsum tau xaiv, peb siv qhov uas yus paub, yus txawj los xaiv lossis yog siv kev ntseeg tus Tswv Txojlus los xaiv. Cov Yudas txiav txim siab xaiv qhov uas raws li lub qhovmuag ntsia, tsis mloog tus Tswv tej lus samhwm. Xav hais tias tebchaws Iziv yuav nyob kaj siab, tiamsis thaum kawg yog kev tu siab thiab kev tuag. Vajntxwv Xalumoos qhia, Tsis txhob xav hais tias koj yog tus ntse tshaj. Cia li hwm tus Tswv thiab tsis txhob mus ua kev txhaum. Qhov uas cov Yudas raug yog ib zaj kawm qhia peb paub ceevfaj txhua hnub, mus raws li txojkev ntseeg txawm yog muaj tej yam peb tsis tau paub txog, los peb ntseeg ruaj hais tias koob hmoov thiab kev hlub yuav nrog nraim peb thaum peb muaj kev txiav txim siab mloog Vajtswv tus uas ncaj ncees thiab muaj kev hlub tej lus.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas ncaj ncees, muaj kev hlub! Thov pab kom nyuam yaus tsis txhob mus raws li qhovmuag ntsia, tiamsis mus raws li kev ntseeg, mloog Koj lus kom nyuam yaus tau Koj tej koob hmoov. Amees.

 

Peb pheej txiav txim siab ua raws li yus hais, yus paub lossis yog peb txiav txim siab ua raws li kev ntseeg Vajtswv Txojlus qhia?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 4:14-44

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐể Phước Cho Con Cháu – 18/6/2023
Bài tiếp theoTui Hlue Êlan Ală Pô Čiăng – 19/6/2023