Ua Neeg Tshiab Hauv Yexus Khetos – 24/9/2022

536

 

 

II. Kauleethaus 5:16-17

Nqe cim:

Tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tus ntawd yog neeg tshiab. Nws lub neej qub twb dua lawm nimno nws muaj lub neej tshiab” (II. Kauleethaus 5:17).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Timthawj Paulus muaj qhov kev hloov tshiab twg thaum nws paub Yexus Khetos yog tus uas tuag txhiv thiab sawv rov los vim nws? Yam dabtsi qhia paub Timthawj Paulus ua tau neeg tshiab hauv Yexus Khetos tiag tiag? Lub tswvyim pab kom peb ua tau neeg tshiab hauv Yexus Khetos yog dabtsi?

Txij thaum paub tus Tswv Yexus Khetos yog tus uas tuag txhiv thiab sawv hauv qhov tuag rov los vim nws, Timthawj Paulus muaj kev txiav txim siab txij no mus nws yuav tsis ntaus nqi lwm tus raws neeg lub siab lawm, txhais tau hais tias tsis ua zoo li cov neeg hauv nroog Kauleethaus uas tabtom ua kom muaj kev faib pab faib pawg. Ua ntej uas dhau los ua Yexus Khetos ib tug timthawj raws li Vajtswv lub siab nyiam(II. Kauleethaus 1:1), Paulus kuj ntsuas Yexus Khetos lub neej raws li neeg ntsuas(nqe 16) vim nws yog tus tsimtxom cov ntseeg ntau heev. Tiamsis txij thaum Vajtswv muab Nws txoj koob hmoov hu rau Paulus, ces nws lub neej muaj kev hloov tshiab thiab txaus siab hlo qhia tawm Yexus Khetos. Nws lub npe Xaulus hloov los hu ua Paulus. Nws txiav txim siab yuav tsis ntsuas Yexus Khetos li neeg ibtxwm ntsuas lawm. Timthawj Paulus yog neeg tshiab. Nws lub neej qub twb dua lawm nimno nws muaj lub neej tshiab(nqe 17).

Timthawj Paulus lub neej yog qhov timkhawv meej tseeb, ciaj sia hais txog lub neej hloov tshiab hauv Yexus Khetos thiab tawg paj txi txiv. Twb yog li ntawd, tus Xaulus uas thaum ub txhua tus paub hais tias tawmtsam tus Tswv tes haujlwm thiab tsimtxom Vajtswv Pawg Ntseeg, nimno tsis yog muaj lub npe tshiab hu ua Paulus xwb tiamsis tej lus uas nws hais kuj hloov tshiab, nws rau siab ntso mus qhia Yexus Khetos zaj rau cov neeg uas tsis tau dim. Muaj tseeb raws li tus Tswv Txojlus hais, lub neej qub twb dua lawm nimno nws muaj lub neej tshiab.

Tig los ntsia peb txhua tus lub neej, peb yog cov uas tau txais Vajtswv koob hmoov pub dawb, paub Yexus Khetos yog tus uas sawv hauv qhov tuag rov los thiab tabtom nyob hauv peb, tiamsis muaj ntau zaus peb lub neej tsis tau “yog neeg tshiab”. Vim li cas? Vim peb tsis tau “nrog Yexus Khetos koom ib txojsia”. Yog li ntawd peb thiaj tseem ua neej raws li peb lub siab qub qhia thiab ua tej uas peb lub siab nyiam ua. Vajtswv Txojlus peb tsuas yog nco hauv lub hlwb xwb mus tsis txog hauv peb lub siab, yog li peb thiaj tseem hais, xav, ua raws li lub siab qub qhia. Cia li los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia zoo ib yam li tus ceg txiv hmab txuas rau ntawm lub hauvpaus txiv hmab uas yog Vajtswv peb thiaj muaj txojsia, lub neej hloov tshiab kom tawg paj txi txiv rau Nws.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua Koj tsaug vim Koj hlub nyuam yaus, thov Koj muab Koj txojkev hlub qhia kom nyuam yaus ua tau lub neej haum Koj siab thiab muaj lub neej tshiab nyob hauv Koj. Amees.

Peb puas niaj hnub nyob hauv Yexus Khetos kom peb muaj lub neej tshiab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGia Lai: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Plei Bông Phun  
Bài tiếp theoDưi Hrih Mrâo Hlăm Krist – 24/9/2022