Dưi Hrih Mrâo Hlăm Krist – 24/9/2022

655

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 5:16-17

Êlan kliăng: “Kyuanăn tơdah sa čô dôk hlăm Krist, ñu jing mnuih hrih mrâo leh; mnơ̆ng hđăp êgao tuč leh, nĕ anei, jih jang mnơ̆ng jing mrâo leh sơăi.” (II Kôrantô 5:17).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mlih yuôm bhăn leh thâo kral Khua Yang Yêsu Krist jing Pô djiê leh leh anăn lŏ hdĭp kơ pô? Ya klei bi mklă Khua ƀĭng kna Y-Pôl dưi bi mlih mrâo hlăm Krist kluôm dhuôm? Ya klei ngă čiăng kơ drei dưi mlih mrâo hlăm Krist?

Yap mơ̆ng leh thâo kral Khua Yang Yêsu Krist jing Pô djiê leh leh anăn lŏ hdĭp kơ pô, Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mklă mơ̆ng ară anei ñu amâo lŏ lač pô mkăn tui hlue klei mĭn kđeh săr ôh, jing klei mĭn mơ̆ng lăn ala msĕ si phung đăo ti Kôrantô dôk hdơ̆ng bi lač ngă mâo lu klei bi ngă, kah mbha. Êlâo kơ jing Y-Pôl “sa čô khua ƀĭng kna Krist Yêsu tui si klei Aê Diê čiăng” (II Kôrantô 1:1), ñu ăt tuôm “…thâo kral leh Krist tui si kđeh” (êlan 16) kyua anăn ñu ngă jhat kơ Sang Aê Diê lu snăk. Ƀiădah mơ̆ng leh Aê Diê yua klei pap iêô ñu, mơak bi êdah Khua Yang Yêsu Krist kơ Khua ƀĭng kna Y-Pôl snăn klei hdĭp ñu mphŭn mâo klei bi mlih yuôm bhăn. Anăn ñu dưi bi mlih mơ̆ng Y-Sôl jing Y-Pôl. Ñu bi mklă srăng amâo lŏ kral Khua Yang Yêsu hlue si kđeh ôh. Khua ƀĭng kna Y-Pôl jing “…jing mnuih hrih mrâo leh; mnơ̆ng hđăp êgao tuč leh, nĕ anei, jih jang mnơ̆ng jing mrâo leh sơăi” leh ñu “dôk hlăm Krist” (êlan 17).

Klei hdĭp khua ƀĭng kna Y-Pôl jing klei hưn bi sĭt, jăk hĭn kơ sa klei hdĭp tŭ dưn leh anăn mlih mrâo hlăm Krist. Kyua anăn, Y-Sôl grăp čô mnuih thâo êlâo adih jing mnuih bi kgăn bruă Khua Yang leh anăn ngă jhat kơ Sang Aê Diê snăn ară anei amâo djŏ mâo anăn mrâo jing Y-Pôl đuč ôh ƀiădah bruă ngă leh anăn klei ñu blŭ ăt mlih mrâo mơh, ñu jih ai tiê hiu hưn Krist kơ phung mâo klei bi mtlaih. Klă sĭt msĕ si Klei Aê Diê Blŭ lač leh, ya klei hđăp êgao tuč, ară anei ñu jing mnuih dưi mlih mrâo kluôm dhuôm.

Lŏ dlăng wĭt klei hdĭp grăp čô drei, jing mnuih Aê Diê brei klei pap, klei thâo mĭn čiăng thâo kral Khua Yang Yêsu Krist jing Pô lŏ hdĭp leh anăn dôk hdĭp hlăm drei, ƀiădah lu blư̆ drei ăt amâo ƀuh ôh “jih jang mnơ̆ng jing mrâo leh sơăi”. Ya ngă? Kyua drei ka “dôk hlăm Krist” ôh. Kyua anăn drei ăt adôk hdĭp hlue si ai tiê knŏng mĭn kơ pô leh anăn klei anak mnuih čiăng hlăm kđeh anei. Klei Aê Diê Blŭ hriê hŏng drei knŏng dôk hlăm klei mĭn, amâo truh kơ ai tiê ôh kyua anăn drei ăt adôk blŭ, bi mĭn, ngă bruă hlue si klei mtrŭt mơ̆ng anak mnuih hđăp hŏng klei soh. Brei drei dôk hlăm Krist msĕ si adhan boh kriăk ƀâo kjăp hŏng phŭn kriăk ƀâo snăn phŭn hdĭp Aê Diê srăng đoh êbeh dlai, klei hdĭp drei mlih mrâo čiăng hdĭp tŭ dưn kơ Ñu.

Drei dôk nanao hlăm Krist čiăng jih jang mnơ̆ng jing mrâo mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu Krist pô khăp! Kâo bi mni lač jăk kơ Ih lu snăk sĭt bi mĭn kơ klei khăp Ih khăp brei kơ kâo, akâo kơ klei khăp anăn mđĭ ai kâo hdĭp bi mơak kơ Ih čiăng kâo thâo kral klei hdĭp mlih mrâo kluôm dhuôm sĭt dưi dôk hlăm Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑ Êsai 16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Neeg Tshiab Hauv Yexus Khetos – 24/9/2022
Bài tiếp theoĐược Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ – 24/9/2022