Ua Ncaj Rau Tus Tswv Haujlwm – 22/1/2022

746

 

I.Kauleethaus 16:10-11

Nqe cim: 

Nej twb paub lawm hais tias Timautes tes haujlwm muaj nqis heev; nws nrog kuv ua txoj haujlwm uas qhia txojmoo zoo ib yam li wb yog ob txiv tub”(Filipis 2:22).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus qhia cov ntseeg Yexus hauv nroog Kauleethaus yuav tsum ua li cas rau tus neeg uas nws txib mus?
  • Qhov uas Timthawj Paulus hais txog Timautes li ntawd xav qhia txog yam dab tsi?
  • Pawg ntseeg thiab cov ntseeg Yexus yuav tsum ua li cas thiaj tsis muaj kev ntaus nqi rau lwm tus raws li yus kev xav?

Vim Timthawj Paulus tseem ua tes haujlwm qhia Txojmoo Zoo nyob hauv lub nroog Efexus, nws thiaj txib Timautes uas yog ib tug hluas hnubnyoog tseem mos mus ncig Pawg ntseeg Kauleethaus ua ntej. Nyob hauv tsab ntawv uas Paulus sau, nws qhia kom cov ntseeg yuav tsum saib taus, txais tos Timautes thiab pab Timautes mus txog thaum nws rov los txog ntawm Paulus, rau qhov Paulus tos ntsoov Timautes (nqe 10-11). Ib tug neeg laus ua tib zoo hais zoo txog ib tug neeg hluas, tsis yog vim tus laus coj tus hluas los ntseeg Yexus lossis vim ib yam kev hlub twg, kuj tsis yog vim meejmom, qib haujlwm lossis tus neeg hluas ntawd kev kawm txawj ntse, tiamsis yog vim nws ua tus Tswv tes haujlwm ib yam li kuv ua thiab. Qhov no yog lub neej ua ncaj ncees rau Vajtswv tes haujlwm zoo ib yam li Timthawj Paulus cov lus hais rau Pawg ntseeg Filipis txog Timautes hais tias: Nej twb paub lawm hais tias Timautes tes haujlwm muaj nqis heev; nws nrog kuv ua txoj haujlwm uas qhia txojmoo zoo ib yam li wb yog ob txiv tub (Filipis 2:22).

Pawg ntseeg Kauleethaus twb muaj lossis tabtom muaj kev sib faib ua pab ua pawg vim lawv ntaus nqi cov neeg ua Vajtswv tes haujlwm raws li lub hnubnyoog, kev ua haujlwm lossis raws li lawv siab nyiam xwb (I.Kauleethaus 1:11-13). Yog li ntawd, Timthawj Paulus ntshai tsam muaj neeg ntaus nqi lossis saib neeg ntsej muag ua saib tsis taus Timautes vim nws tseem hluas heev, yog li ntawd Paulus thiaj ua tib zoo qhia rau cov ntseeg hauv Kauleethaus tsis ua yam yuav tab kaum Vajtswv tes haujlwm.

Qhov uas ntaus nqi rau lwm tus raws li yus kev xav kuj tseem muaj nyob hauv cov Pawg ntseeg nimno, vim yog xav kom lwm tus saib taus yus, muaj qee leej hluas tau siv zog ua kom luag pom yus muaj peevxwm, coj zoo lossis muaj kev txawj ntse. Los ntawm Timthawj Paulus cov lus hais txog Timautes, qhia peb paub tus uas luag saib taus tsis yog nyob ntawm lub hnubnyoog laus lossis hluas, tiamsis yog tus ntawd muaj lub siab ncaj rau tus Tswv tes haujlwm xwb. Tsuas yog thaum lwm tus pom peb ua ncajncees hauv txoj kev ntseeg thiab Vajtswv tes haujlwm ces lawv yeej yuav saib taus peb xwb. Vajtswv cov menyuam tsis txhob pheej saib cov neeg hluas uas ua Vajtswv tes haujlwm tus cwjpwm, tiamsis yuav tsum ntsia lawv tus qauv ua ncaj rau tus Tswv tes haujlwm. Dhau ntawd, cov neeg hluas uas ua Vajtswv haujlwm, peb kuj tsis txhob txhawj dhau hais tias tsam luag thuam peb tsis muaj tswvyim ua haujlwm, thiab kuj tsis txhob xav txog ua kom luag qhuas hais tias peb txawj ntse…, tiamsis yuav tsum ua tib zoo ua koj lub neej rau cov ntseeg xyaum, tsis hais tej lus uas koj hais, tej haujlwm uas koj ua, hlub lwm tus, muab siab rau ntseeg thiab ua neeg zoo (I.Timautes 4:12).

 

Peb yuav tsum ua li cas kom sib pab ua tau tus Tswv tes haujlwm?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv! Thov Koj pab kom nyuam yaus niaj hnub ua ncaj rau Koj tes haujlwm thiab saib taus lwm tus los ntawm kev hais lus, kev ua neej, kev hlub thiab kev ntseeg nyob hauv pawg ntseeg. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 24:20-25:31

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Trực Tuyến Quý I/2022
Bài tiếp theoSĭt Suôr Mă Bruă Kơ Aê Diê – 22/1/2022